นางสาวอารีรัตน์ อรุณชัย
Ms. Areerat Arunchai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : คณิตศาสตร์ สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปร.ด(คณิตศาสตร์) หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา :