นายอภิเดช มงคลปัญญา
Mr. Apidej Mongkongpanya
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตร : กศ.ม.(คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร : ค.บ.(คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • รองอธิการบดี สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 มิถุนายน 2563 - 14 มิถุนายน 2567
  • คณบดี สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มิถุนายน 543 - มิถุนายน 543