นายอนุวัตน์ แสงอ่อน
Mr. Anuwat Sangon
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :