นางสาวอัญชลี แสนสง
Ms. Anchalee Sansong
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วท.บ. หลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา :ฟิสิกส์