นางสาววันดี ฉวีจันทร์
Ms. Wandee Chaweechan
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ความสนใจงานวิจัยบทความวิชาการ/บทความวิจัย

ชื่อเรื่อง (ชื่อหนังสือ) /ตำรา


งานบริการวิชาการ
  • การประยุกต์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น: รู้ รอด ปลอดภัย(พิบัติ) 2(Technology and Wisdom in First Aids)
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบคนรุ่นใหม่ : รู้ รอด ปลอดภัย(พิบัติ)
  • ที่ปรึกษาโครงการ

    e-Learning