นางสาวพรรนิพา พวันนา
Ms. Pannipa Pawanna
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี


ความสนใจงานวิจัยบทความวิชาการ/บทความวิจัย

ชื่อเรื่อง (ชื่อหนังสือ) /ตำรา


งานบริการวิชาการ
ที่ปรึกษาโครงการ

e-Learning