นางสาวพรรนิพา พวันนา
Ms. Pannipa Pawanna
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

รายวิชา