นางสาวกรกมล จันทร์เพียร
Ms. Kornkamol Janpian
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์

รายวิชา