นางสาววันดี ฉวีจันทร์
Ms. Wandee Chaweechan
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : wandee.c@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : chaweejan@gmail.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : wandee.c@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#2530
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0824235654