นายวันชัย ตาปัญโญ
Mr. Wanchai Tapanyo
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : wanchai.t@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : wanchai.t@outlook.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : Wanchai.t@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#2520
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-9273227