นายรักชาติ ประเสริฐพงษ์
Mr. Rakchat Prasertphong
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : rukchart.p@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : sr_2405@hotmail.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : Rakchat.p@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#2520
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-1150142