นางสาวกรกมล จันทร์เพียร
Ms. Kornkamol Janpian
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : kornkamol.j@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : kornkamol.0413@hotmail.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : Kornkamol.j@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#1418
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0838242978