นายชม ปานตา
Mr. Chom Panta
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : chom.p@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : chom.p@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#2520
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-6802466