Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จากชื่อบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะ

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ภายในติดต่อคณะ ให้คลิกที่ Banner ด้านล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23