Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง))

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (18 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (54 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301334

   สถิติเพื่องานวิจัย

   สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย ทฤษฎี แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการทำวิจัย การเลือกปัญหาวิจัย การกำหนดจุดประสงค์ การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6301335

   การจัดการอุตสาหกรรม

   พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การคาดคะเน การเงิน การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นใน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ และการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

   3 (3-0-6)
   6301336

   การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี

   ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรการวางแผนและบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรหรือผู้สอน

   3 (3-0-6)
   6301337

   การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

   การปฏิบัติในการทำงานตามหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานการปฏิบัติอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง

   2 (0-4-2)
   6301338

   ปฏิบัติการมาตรวิทยาพื้นฐาน

   ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในงานมาตรวิทยาอุตสาหกรรมพื้นฐาน วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัดและการตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน (uncertainty) การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงมิติ ฝึกการสอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ

   1 (0-3-1)
   6301353

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม

   ปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาโมนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโปรเจกไตล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุลงาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน

   3 (3-0-6)
   6301354

   วัสดุอุตสาหกรรม

   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ของกลุ่มหลักของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุฝึกปฏิบัติการทดลองและทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   6301412

   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

   หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบมาตรฐาน ISO18000 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยการจัดองค์กรการนำระบบไปใช้งานการตรวจประเมินการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301339

   การควบคุมคุณภาพ

   การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ แนวความคิดและวิวัฒนาการด้านคุณภาพ การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพกระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและการประเมินผลระบบการวัด เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับระบบการบริหารคุณภาพ (อนุกรมมาตรฐานไอเอสโอ 9000, ไอเอสโอ 14000 และไอเอสโอ 18000)

   3 (3-0-6)
   6301413

   การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจ การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้นทุนธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6301414

   การวางแผนและควบคุมการผลิต

   จุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตการพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังการผลิต การคำนวณอัตราการผลิต การคาดคะเนความต้องการวัสดุการวางแผนความต้องการเครื่องจักรการวางแผนกำลังคนการวางแผนการผลิตอย่างมีระบบการควบคุมการผลิตการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการวางแผนซัพพลายเออร์ การวางแผนทรัพยากรองค์กร

   3 (3-0-6)
   6301415

   การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการผลิต

   การฝึกปฏิบัติงานการวิเคราะห์วิธีทำงานกระบวนการผลิต การขึ้นรูปพลาสติก ขบวนการผลิตเซรามิกส์ ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

   2 (0-4-2)
   6301416

   การปฏิบัติงานผลิตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

   การฝึกปฏิบัติงานกระบวนการผลิตด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิต ( CAD / CAM ) การควบคุมเครื่องมือซึ่งทำงานด้วยคำสั่งลักษณะตัวเลข ระบบคำสั่งและปฏิบัติการเครื่องมือซึ่งทำงานด้วยคำสั่งลักษณะตัวเลข

   2 (0-4-2)
   6301417

   การศึกษาการทำงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   หลักการปฏิบัติเวลาและการเคลื่อนไหวในการทำงาน การฝึกวิเคราะห์และประยุกต์ หลักการประหยัดการเคลื่อนไหว การฝึกวิเคราะห์การทำงานโดยใช้แผนภูมิชนิดต่าง ๆ

   2 (0-4-2)
   6301418

   วิศวกรรมคุณค่าและสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   ฝึกการทำงานตามวิธีการของวิศวกรรมคุณค่า ทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคของวิศวกรรมคุณค่า ฝึกปฏิบัติการใช้วิศวกรรมคุณค่าในงานอุตสาหกรรมตามกรณีศึกษา

   1 (0-3-1)
   6301419

   ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

   การฝึกปฏิบัติการทำงานของอุปกรณ์ในระบบควบคุมอัตโนมัติอุปกรณ์?ต?างๆ ที่ใช?ในระบบควบคุมอุปกรณ?ในการวัดและการตรวจจับ การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกำลัง อุปกรณ์?ทรานดิวเซอร?ชนิดต?างๆ การวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิการวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราไหล การวิเคราะห์วิธีการควบคุมตามกระบวนการทางอุตสาหกรรม

   2 (0-4-2)
   6301420

   โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   รูปแบบการจัดทำโครงร่างและหัวข้อโครงการพิเศษทางเทคโนโลยี การนำเสนอร่างหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการ การจัดทำรายงานและดำเนินงาน การนำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
  3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301431

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการ ภาคเอกชนอย่างมีระบบ โดยนำเอาความรู? ความสามารถ และทักษะที่ได้ศึกษาตาม หลักสูตรฯ ไปประยุกต?ใช?งานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาของ สถานประกอบการที่เข?าฝึกปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ป?ญหา และเสนอแนวทางการแก?ไขป?ญหา การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการ ฝึกปฏิบัติงาน โดยมีอาจารย?ที่ปรึกษา อาจารย?นิเทศฝึกงาน พนักงานที่ปรึกษา ควบคุมดูแลและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน

   3 (250)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301421

   การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

   หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน พร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้น การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงานกฎหมายและข้อบังคับการจัดการสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6301422

   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมหาค่าความเที่ยงตรงและความแม่นยำของเครื่องมือวัด ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

   2 (0-4-2)
   6301423

   ฝึกปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน

   ปฏิบัติการทดลองทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน เน้นความร้อน พลังงานต่าง ๆ การตรวจวัดค่าพลังงานวิเคราะห์พลังงาน ประเมินการใช้พลังงานและวิเคราะห์โครงการผลิตพลังงานทดแทน

   2 (0-4-2)
   6301424

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติและสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   2 (0-4-2)
   6301424

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติและสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   2 (0-4-2)
   6301424

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติและสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   2 (0-4-2)
   6301425

   การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง

   บทนำเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการพยากรณ์ความต้องการซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าการวางแผนการจัดการการเดินรถ หน?าที่ต?างๆ ของพนักงานประจำรถและ พนักงานประจำสถานี การวางแผนและการแก?ป?ญหาในการเดินรถ และการไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน

   3 (3-0-6)
   6301426

   หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

   การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการเขียนบทความและการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น

   2 (0-4-2)
   6301427

   สัมมนาและปฏิบัติงานสำหรับโลจิสติกส์

   ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ปฏิบัติการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจำลองแบบปัญหาสำหรับการตัดสินใจ วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส์โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2 (0-4-2)
   6301428

   การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลการผลิต

   แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูลการผลิต สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจำลองของฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้อธิบายและจัดการฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สำคัญทางการผลิต

   3 (3-0-6)
   6301429

   การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน

   ฝึกการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบและสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรรม วิศวกรรมและศิลปหัตถกรรม อภิปรายความสัมพันธ์เทคโนโลยีชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   2 (0-4-2)
   6301430

   การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ องค์ประกอบการจับงาน องค์ประกอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน เช่น อุปกรณ์นำเจาะชนิดแผ่น ชนิดแผ่นประกบ ชนิดร่องตัวยู และแบบผสมรวมทั้งอุปกรณ์จับงานกัดในลักษณะต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในการผลิตชิ้นงาน

   2 (0-4-2)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23