Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (93 หน่วยกิต)
  1. หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301334

   สถิติเพื่องานวิจัย

   สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย ทฤษฎี แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการทำวิจัย การเลือกปัญหาวิจัย การกำหนดจุดประสงค์ การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6301335

   การจัดการอุตสาหกรรม

   พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การคาดคะเน การเงิน การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นใน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ และการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

   3 (3-0-6)
   6301352

   ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

   การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในงานอุตสาหกรรม ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   3 (0-6-3)
   6301353

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม

   ปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาโมนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโปรเจกไตล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุลงาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน

   3 (3-0-6)
   6301354

   วัสดุอุตสาหกรรม

   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ของกลุ่มหลักของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุฝึกปฏิบัติการทดลองและทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   6301412

   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

   หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบมาตรฐาน ISO18000 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยการจัดองค์กรการนำระบบไปใช้งานการตรวจประเมินการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6301620

   มาตรวิทยาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดในงานมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม หลักการวัด นิยามศัพท์มาตรวิทยา มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณและหน่วยวิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัดและการตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน (uncertainty) การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงมิติ เครื่องมือวัดมุม เครื่องมือวัดเชิงกล เครื่องชั่ง เครื่องวัดแรงและทอร์ก มาตรความดัน มาตรอัตราการไหล และการสอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ

   3 (0-6-3)
   6301621

   สถิติในงานอุตสาหกรรม

   ความหมายและประเภทของสถิติ การหาค่าตัวกลาง การวัดการกระจาย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การใช้วิธีทางสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6301622

   ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

   การฝึกปฏิบัติงานเชื่อมเบื้องต้น เช่น การเตรียมรอยต่อและงานเชื่อม การเชื่อมแก๊สแบบออกซิอะเซทิลีน การเชื่อมอาร์กไฟฟ้าปฏิบัติงานโลหะแผ่น ได้แก่ การใช้เครื่องมือและการร่างแบบโลหะแผ่นการตัด การพับ การม้วน การเข้าตะเข็บและรอยต่อ และการบัดกรี ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น ได้แก่ การลับมีดตัด การใช้เครื่องกลึง เครื่องเลื่อย การกลึงพื้นฐาน เช่น การกลึงปาดหน้า กลึงปอก การเจาะ การเลื่อย

   3 (0-6-3)
   6301623

   การฝึกพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ คุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ของผู้นำในการบริหารองค์กร การสร้างทีมงานและแรงจูงใจในการทำงาน การทำงานเป็นทีม คุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ เทคนิควิธีการในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่จำเป็น การเป็นผู้ประสานงาน การคำนวณค่าใช้จ่าย และการประเมินโครงการ

   3 (0-6-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301339

   การควบคุมคุณภาพ

   การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ แนวความคิดและวิวัฒนาการด้านคุณภาพ การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพกระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและการประเมินผลระบบการวัด เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับระบบการบริหารคุณภาพ (อนุกรมมาตรฐานไอเอสโอ 9000, ไอเอสโอ 14000 และไอเอสโอ 18000)

   3 (3-0-6)
   6301414

   การวางแผนและควบคุมการผลิต

   จุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตการพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังการผลิต การคำนวณอัตราการผลิต การคาดคะเนความต้องการวัสดุการวางแผนความต้องการเครื่องจักรการวางแผนกำลังคนการวางแผนการผลิตอย่างมีระบบการควบคุมการผลิตการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการวางแผนซัพพลายเออร์ การวางแผนทรัพยากรองค์กร

   3 (3-0-6)
   6301624

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม

   การฝึกทักษะการใช้คำศัพท์และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการทางาน คำศัพท์ สัญลักษณ์ และรูปแบบประโยค ที่ใช้ในสำนักงานและโรงงาน คำศัพท์และสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงาน การอธิบายงาน การอธิบายการใช้อุปกรณ์ต่างๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกโต้ตอบ การอ่านโฆษณาสมัครงาน การกรอกข้อมูลใบสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน

   3 (0-6-3)
   6301625

   ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

   การฝึกทักษะการอ่านคู่มืออย่างง่าย การอธิบายข้อมูลสถิติ กราฟ และรูปภาพ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของประเทศในกลุ่มอาเซียน

   3 (0-6-3)
   6301626

   การศึกษางานอุตสาหกรรม

   ฝึกปฏิบัติทักษะการปรับปรุงผลิตภาพ การศึกษาการเคลื่อนไหว การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดตั้งวิธีการทำงานมาตรฐานเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนภูมิกระบวนการทำงาน การศึกษาเวลา ระบบการหาเวลาจากเวลาที่กำหนดไว้ก่อน การคำนวณค่าแรงและแผนการใช้ค่าแรงจูงใจ

   3 (0-6-3)
   6301627

   การวิเคราะห์ต้นทุน

   แนวคิดพื้นฐานด้านการบัญชีทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนประเภทต่าง ๆ การคิดต้นทุนแบบกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและกำไร การจัดงบประมาณ

   3 (3-0-6)
   6301628

   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

   บทนำเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน

   3 (2-2-5)
   6301629

   การจัดการสินค้าคงคลัง

   หลักการบริหารสินค้าคงคลัง โครงสร้างของสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ของสินค้าคงคลัง รอบเงินทุนหมุนเวียน ประเภทและต้นทุนของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง

   3 (2-2-5)
   6301630

   ลีนเพื่อการจัดการ

   การปฏิบัติการนำลีนไปใช้ในการทำงาน การสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การปรับใช้ลีนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรอย่างลีน

   3 (0-6-3)
   6301631

   การวางแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

   การฝึกปฏิบัติวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และกําหนดการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของวัสดุ พื้นที่และกิจกรรมการผลิต ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในงานผลิต การกําหนดตําแหน่งที่ตั้งโรงงาน เทคนิคเชิงปริมาณในปัญหากําหนดตําแหน่งและแผนผัง การเลือกเครื่องมือประกอบการขนถ่ายวัสดุ

   3 (0-6-3)
   6301632

   การเขียนแบบอุตสาหกรรม

   ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้แก่ตัวอักษรหลักการฉายภาพการเขียนแบบภาพฉายการเขียนภาพประกอบการกำหนดขนาดและลักษณะผิวภาพตัดการสเก็ตภาพสามมิติด้วยมือภาพคลี่ภาพแยกชิ้นซับซ้อนพิกัดความเผื่อมาตรฐานและสัญลักษณ์แบบงานการอ่านและวิเคราะห์แบบงานอุตสาหกรรม

   3 (0-6-3)
   6301633

   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   การฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบระบบพื้นฐานของการสร้างและแสดงผลของภาพ 2-3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทำงานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (0-6-3)
   6301634

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ระบบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ การนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การควบคุมระบบสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

   3 (0-6-3)
   6301635

   การเขียนรายงานเทคนิคและการนำเสนองาน

   ปฏิบิติการเขียนทั้งในระดับประโยคย่อหน้าและเนื้อเรื่องการเขียนรายงานและทักษะการนำเสนองาน การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม

   3 (0-6-3)
   6301636

   โครงงาน 1

   ฝึกทักษะการเลือกหัวข้อสำหรับโครงงานทางการจัดการอุตสาหกรรม ค้นคว้าและแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ทฤษฎีและหลักการที่เรียนมาแล้ว ขั้นตอนการเตรียมพร้อมเสนอโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย การเขียนและส่งโครงร่างงานวิจัย

   1 (0-3-1)
   6301637

   โครงงาน 2

   ดำเนินงานต่อจากโครงงาน 1 ที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม การนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ปรึกษางานวิจัย การรวบรวมสรุปผลของโครงงานวิจัย การเขียนและส่งโครงร่างงานวิจัย

   2 (0-6-3)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301638

   การขนส่งและการกระจายสินค้า

   ปฏิบัติการวิเคราะห์การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งการคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบสำหรับเครือข่ายการขนส่งปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งกรณีศึกษา

   3 (0-6-3)
   6301639

   คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

   ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบคลังสินค้าและการจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและการจัดส่งวิธีการจัดวางและผังคลังสินค้าการจัดระบบคลังสินค้าการเก็บและการเบิกจ่ายสินค้าที่ดีการตรวจสอบการจัดการระบบเอกสารในคลังสินค้าการวางแผนการจัดส่งการขนถ่ายลำเลียงสินค้าและพัสดุเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดส่งความปลอดภัยในระบบคลังสินค้าการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

   3 (0-6-3)
   6301640

   การลำเลียงวัสดุและการจัดการระบบบรรจุภัณฑ์

   การลำเลียงวัสดุและการบรรจุหีบห่อ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ การออกแบบสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ลำเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ การป้องกันการเสียหาย สูญหาย การถนอม ความปลอดภัย และการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อสินค้าและบริการทั้งในแง่ทางการตลาด การผลิต และการขนส่ง โดยผ่านกระบวนการของการบรรจุภัณฑ์ ศึกษาถึงวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดเก็บ เคลื่อนย้าย การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต กฎหมาย กฎระเบียบเงื่อนไขการขนส่ง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งการส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ หรือสินค้าอันตราย การเลือกวิธีการบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   6301641

   ระบบภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับงานโลจิสติกส์

   ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานตามกระบวนการของระบบภูมิสารสนเทศ พื้นฐานเกี่ยวกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์และระบบพิกัดกริด แบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่ (ทั้งข้อมูลแบบเวกเตอร์และราสเตอร์) วิธีการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่การออกแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดหา การสอบถาม การแสดงผลเชิงพื้นที่สำหรับงานโลจิสติกส์

   3 (0-6-3)
   6301642

   ธุรกิจและการตลาดดิจิทัล

   หลักการ กระบวนการ รูปแบบการ และโครงสร้างพื้นฐานของการทำธุรกิจดิจิทัล กฎหมาย ภาษี การขนส่ง ระบบการชำระเงิน ระบบการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคนิคการทำธุรกิจดิจิทัล แนวคิดการตลาดดิจิทัล การทำตลาดผ่านสื่อโซเชียล กรณีศึกษาของธุรกิจและการตลาดดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับธุรกิจและการตลาดดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6301643

   ธุรกิจอัจฉริยะ

   ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะการทำงานร่วมกันของวิธีการทางระบบธุรกิจอัจฉริยะกระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อใช้เปลี่ยนรูปข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ และนำไปใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินทางธุรกิจการบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร

   3 (0-6-3)
   6301644

   ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การที่มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ

   3 (2-2-5)
   6301645

   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

   ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชนิดและพื้นฐานโครงสร้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟน การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (0-6-3)
   6301646

   กฎหมายอุตสาหกรรม

   พระราชบัญญัติวิศวกร การศึกษาโดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ขั้นตอนทางกฎหมายในการตั้งโรงงาน กฎหมายผังเมืองและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6301647

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน

   การฝึกปฏิบัติการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรรม วิศวกรรมและศิลปหัตถกรรมธุรกิจชุมชนความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   3 (0-6-3)
   6301648

   การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง

   แบบแผนและองค์ประกอบของระบบการขนส่งสินค้าทางราง ประเภทของรูปแบบผลผลิต ลักษณะ น้ำหนักบรรทุก และความจุของโครงข่าย พารามิเตอร์และมาตรฐานของการขนส่งสินค้าทางราง วัตถุประสงค์ หน้าที่ และข้อกำหนดในการออกแบบระบบขนส่งสินค้าทางราง การสร้างแบบจำลองและพยากรณ์ปริมาณสินค้า

   3 (3-0-6)
   6301649

   การประยุกต์ใช้สเปรดชีทขั้นสูง

   การใช้สเปรดชีทและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิ ต่าง ๆ การใช้งานมาโคร ตลอดจนการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเป็นมิตรกับผู้ใช้

   3 (2-2-5)
   6301650

   การสำรวจและจัดการข้อมูล

   การสำรวจและจัดการข้อมูลทางธุรกิจตั้งแต่ การจัดหาข้อมูล การดึงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการ

   3 (2-2-5)
   6301651

   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

   การฝึกทักษะที่เกี่ยวกับประเด็นหรือหัวข้อที่เป็นความรู้พิเศษที่มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม หรือปัญหาที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น

   3 (0-6-3)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301652

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกระบวนการและขั้นตอนของฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงานการเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

   1 (0-2-1)
   6301653

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

   0 (30)
   6301654

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อย่างมีระบบตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

   5 (320)
   6301655

   สหกิจศึกษา

   ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ มีวิศวกรหรือที่ปรึกษาในสถานประกอบการและมีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาต้องมีโครงงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดทำรายงานโครงงานนั้นๆ เสนอต่อผู้สอน เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วและต้องผ่านการเตรียมฝึกสหกิจมาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23