Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300304

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสาหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6300305

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300306

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6300307

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300308

   การพัฒนาหลักสูตร

   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา หลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300309

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6300310

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300311

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300312

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300313

   จิตวิทยาสำหรับครู

   วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนาและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300314

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300315

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ของครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ปัญหาผู้เรียนรายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6300316

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6300317

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6300318

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6300319

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (41 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301340

   เคมีเบื้องต้น 1

   3 (2-2-5)
   6301341

   ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

   1 (0-2-1)
   6301342

   ชีววิทยาพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   6301343

   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   3 (3-0-6)
   6301388

   ฟิสิกส์พื้นฐาน

   เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6301389

   เคมีเบื้องต้น 2

   เทอร์โมไดนามิกส์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6301390

   เคมีอนินทรีย์

   สมมาตรโมเลกุล สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   6301391

   เคมีอินทรีย์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6301392

   เคมีวิเคราะห์

   หลักเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และทางเคมีไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   6301393

   หลักของห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน

   แนวทางการออกแบบและการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บและจำแนกประเภทของสารเคมี การจัดการของเสียอันตรายของสารเคมีและฉลากสารเคมี ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตรายการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

   2 (1-2-3)
   6301394

   เคมีในชีวิตประจำวัน

   ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าและภัยแฝงจากเคมีในอาหาร ยา การอุปโภค การบริโภค สิ่งรอบตัว การอภิปราย และใช้องค์ความรู้ทางเคมีอธิบายปรากฏการณ์ของสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   2 (1-2-3)
   6301395

   การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ

   การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรม และการออกแบบกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ

   3 (2-2-5)
   6301396

   ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเคมีของครูเคมี

   ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี การวางแผนและการทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางด้านเคมี การค้นคว้า นำเสนอ และอภิปรายวิทยาการใหม่ทางเคมีศึกษา

   2 (1-2-3)
   6301397

   การค้นคว้าอิสระทางเคมีศึกษา

   การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยทางเคมีในการบูรณาให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นหรือการศึกษารายกรณี

   1 (0-2-1)
   6301398

   กลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้เคมี

   ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเนื้อหาสาระสำคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการการเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละหัวข้อขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาเคมี และฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค การจัดการชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6301399

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี

   การประยุกต์ใช้คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเคมีรวมถึงความหมาย การอ่านและการแปลบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและการศึกษา การฝึกทักษะด้านการสื่อสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกการสอนแบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือก (20 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301400

   การสอนดิจิตัลในเคมีศึกษา

   เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิตัล แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสื่อดิจิตัล การใช้สื่อดิจิตัลที่ถูกต้องและเหมาะสม เน้นกระบวนการสืบเสาะความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

   3 (2-2-5)
   6301401

   การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี

   แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทำจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างสื่อทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เคมีย่อส่วนจากสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6301402

   พลังงานสีเขียว

   พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย และการผลิตสีเขียว

   3 (2-2-5)
   6301403

   เคมีพอลิเมอร์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ สารเติมแต่งในพอลิเมอร์กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน รวมทั้งการใช้งานของ พอลิเมอร์

   3 (2-2-5)
   6301404

   สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

   วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี

   3 (2-2-5)
   6301405

   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับครูเคมี

   หลักการและทฤษฎีประเภทของสาร โครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติวิถีชีวสังเคราะห์เบื้องต้น เทคนิคการสกัด การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการพิสูจน์ชนิดของสารฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบูรณาการให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6301406

   เคมีผลิตภัณฑ์ชุมชน

   การศึกษาสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการผลิต การแปรรูปสมุนไพร และการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6301407

   เคมีเครื่องสำอาง

   องค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องสำอาง เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางธรรมชาติ การวิเคราะห์เครื่องสำอาง ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องสำอาง โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6301408

   เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

   องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม การแยกส่วนต่าง ๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการนำสารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6301409

   เคมีอุตสาหกรรม

   ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงบริบทท้องถิ่น เช่น เคมีการเกษตรด้านสารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ด้านอาหาร กระดาษ น้ำมันพืช สี การบริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเคมี เคมีสีเขียวที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระและมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6301410

   สะเต็มศึกษา

   บูรณาการ เชื่อมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์ การเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่าง 4 สาระวิชา การปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบาย ทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน การใช้งาน การจัดการ การเข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การสร้างเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

   3 (2-2-5)
   6301411

   เคมีอาหาร

   โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหาร สารต่างๆที่มีความสำคัญทางโภชนาการ สารอาหารหลัก วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย ความผิดปกติและโรคที่เกิดจากสภาวะทุพโภชนา สารเจือปนในอาหารและปฏิบัติการการทดสอบเบื้องต้น โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และการประยุกต์ใช้เนื้อหาสำหรับการเลือกบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23