Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (43 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะด้าน บังคับ (19 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301186

   ทฤษฎีจำนวนและพีชคณิตสำหรับครู

   การหารลงตัวและจำนวนเฉพาะ ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ กรุป ริง พหุนาม และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301187

   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู

   จำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและเชิงซ้อน ภาวะต่อเนื่องและการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเชิงซ้อน ปริพันธ์ ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ตัวแปรเชิงซ้อน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301188

   เรขาคณิตสำหรับครู

   รูปสามเหลี่ยม สมมิติในระนาบแบบยุคลิด ความคล้ายในระนาบแบบยุคลิด วงกลมและทรงกลม สมมิติและความคล้ายในปริภูมิแบบยุคลิด เรขาคณิตสัมพรรค เรขาคณิตเชิงภาพฉาย และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301189

   การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูล แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ การประเมิน ปรับปรุง และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   6301190

   ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

   ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัยโดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางการสอนคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   6301191

   สัมมนาคณิตศาสตร์สำหรับครู

   การวิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์

   1 (0-2-1)
   6301192

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบทลิมิต ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแปลงตัวแปรสุ่มและ เวกเตอร์สุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้น

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านเลือก แผน ก เรียน 6 นก. แผน ข. เรียน 12 นก. (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301199

   คณิตตรรกศาสตร์

   แคลคูลัสของประพจน์ ทฤษฎีการบ่งปริมาณ และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   6301200

   หลักการพิสูจน์เบื้องต้น

   ตรรกศาสตร์และวิธีการพิสูจน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจำนวน

   3 (3-0-6)
   6301201

   ทฤษฎีเซต

   พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์การเลือก ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งกั้น เซตอันดับบางส่วน หลักการจัดอันดับดี อุปนัยเชิงอนันต์ จำนวนเชิงการนับและจำนวนเชิงอันดับที่

   3 (3-0-6)
   6301202

   พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู

   เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์แบบยุคลิด ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301203

   ทฤษฎีเชิงพีชคณิตของกึ่งกรุป

   แนวคิดหลักมูลของกึ่งกรุป ไอดีล ความสัมพันธ์ของกรีน กึ่งกรุปผกผัน กึ่งกรุป0- เชิงเดียวบริบูรณ์ การแยกของกึ่งกรุป และกึ่งกรุปการแปลง

   3 (3-0-6)
   6301204

   ทฤษฎีรหัส

   บทนำสู่ฟิลด์จำกัดและการรหัส รหัสเชิงเส้น รหัสและขอบเขตของรหัส รหัสพหุนาม

   3 (3-0-6)
   6301205

   ทฤษฎีกราฟ

   กราฟ กราฟระบุทิศทาง ความรู้เบื้องต้นของกราฟ ทรี กราฟแบบออยเลอร์เรียนและแบบฮามิลโทเนียน พลานาริตีและดวลลิตี การระบายสีของกราฟ การจับคู่ และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6301206

   ทอพอโลยี

   ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ฐานและฐานย่อย ภาวะต่อเนื่องและสมานสัณฐาน ปริภูมิผลคูณและผลหาร ข่าย ตัวกรองและการลู่เข้า สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์การแยก ความเชื่อมโยง ความกระชับ การทำให้กระชับ ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์ ทฤษฎีบทแบร์แคทิกอรี

   3 (3-0-6)
   6301207

   การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน

   ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายในและปริภูมิฮิลแบร์ต การแทนของฟังก์ชันนัลบนปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น – บานาค ทฤษฎีบทความมีขอบเขตสม่ำเสมอ ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวดำเนินการเชิงเส้นในปริภูมินอร์ม

   3 (3-0-6)
   6301208

   ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์

   ทบทวนแนวคิดของปริภูมิบานาคและปริภูิมิฮิลแบร์ต เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาค ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี และการประมาณค่าของจุดตรึง

   3 (3-0-6)
   6301209

   คณิตศาสตร์สำหรับครู 1

   เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301210

   คณิตศาสตร์สำหรับครู 2

   เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมทริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อน การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301211

   วิยุตคณิตสำหรับครู

   หลักการนับ ทฤษฎีบททวินาม ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก กราฟ พีชคณิตบูลีน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6301212

   แคลคูลัสขั้นสูง

   ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียนของการแปลง ค่าสุดขีด ตัวคูณลากรานจ์ ปริพันธ์จำกัดเขต การหาอนุพันธ์ภายใต้เครื่องหมายปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์เชิงวงรี

   3 (3-0-6)
   6301213

   โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์สำหรับครู

   การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ การจัดพิมพ์เอกสารด้วยเลเท็กซ์ การสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการเพื่อฝึกหัดใช้โปรแกรม และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6301214

   หัวข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร์

   หัวข้อใหม่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในทางคณิตศาสตร์ กระบวนวิชานี้สามารถลงทะเบียนและนับหน่วยกิตซ้ำได้สำหรับหัวข้อที่แตกต่างกัน

   3 (3-0-6)
   6301215

   คณิตศาสตร์การคณนา

   การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ระบบซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาของระบบเชิงเส้นการแก้ไขการแปลงฟูเรียร์แบบ ไม่ต่อเนื่องการรวมตัวเลข และบทประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6301216

   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

   ความแม่นยำของการประมาณ การวิเคราะห์สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้นและผลเฉลยเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ของการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ การปรับเส้นโค้ง การประมาณค่าในช่วง

   3 (3-0-6)
   6301217

   คณิตศาสตร์ประยุกต์

   การประยุกต์สมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย การแปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันบีตา ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันของกรีน สมการเชิงปริพันธ์ วิธีการแปรผัน

   3 (3-0-6)
   6301218

   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

   สมการผลต่าง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การมีจริงและความเป็นหนึ่งเดียวของผลเฉลย เสถียรภาพของผลเฉลย การวิเคราะห์ผลเฉลยเชิงคุณภาพ ระบบพลวัต ระบบพลวัตไม่เชิงเส้น ไบเฟอร์เคชัน และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6301219

   กำหนดการเชิงเส้น

   ปัญหากำหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีกราฟ ภาวะคู่กัน การประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6301220

   สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง

   ทฤษฎีบทการมีจริงและมีเพียงหนึ่งเดียว สมการผลต่าง สมการวันเดอร์โพล์ สมการลีนารด์ และสมการอันดับที่มากกว่าสอง ทฤษฏีบทของความเสถียรภายในและเสถียรวงกว้าง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง และอันดับสอง สมการลักษณะเฉพาะ ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ สมการอิลลิปติก สมการไฮเพอร์โบลิก และสมการพาราโบลิก

   3 (3-0-6)
   6301221

   สถิติขั้นสูง

   หลักการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์การ ถดถอยและการวิเคราะห์ความแปรปรวนขั้นสูงและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคโนนิคัล การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์การจัดกลุ่มโมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6301222

   เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

   วิธีการเลือกตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบเป็นระบบ แบบแบ่งชั้นภูมิ แบบกลุ่ม และแบบหลายขั้น ความคลาดเคลื่อน และความเอนเอียงในการสำรวจด้วยตัวอย่าง

   3 (3-0-6)
   6301223

   สถิติสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา

   สถิติพื้นฐานที่ใช้กับทฤษฎีการสอบ การสร้างมาตรวัดและการสร้างแบบสอบ การวัดคุณลักษณะของมนุษย์โดยใช้ทฤษฎีการวัด ความเที่ยง โมเดลคะแนนจริงแบบดั้งเดิม การประมาณค่าความเที่ยง ทฤษฎีการอ้างอิงสรุป สัมประสิทธิ์ความเที่ยงสำหรับแบบสอบอิงเกณฑ์ ความตรง วิธีการทางสถิติที่ใช้ทำนาย และจำแนกความตรง ความลำเอียงในการคัดเลือก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบ วิธีการให้และการตีความหมายคะแนน วิธีการแก้ไขการเดาและการให้คะแนนแบบต่าง ๆ การกำหนดมาตรฐานปกติวิสัยและคะแนนมาตรฐาน การปรับเทียบคะแนนจากแบบสอบต่างฉบับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

   3 (3-0-6)
   6301224

   โมเดลสมการโครงสร้าง

   หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์เส้นทาง ความเป็นสาเหตุและโมเดลเชิงสาเหตุ โมเดลสมการโครงสร้างตัวแปรสังเกตได้ ผลของ ความคลาดเคลื่อนของการวัด โมเดลการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรแฝงและโมเดลการวัด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

   3 (3-0-6)
   6301225

   สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

   หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ สถิติบรรยาย และสถิติสรุปอ้างอิง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6301226

   ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์

   การให้เหตุผลเชิงสถิติ การให้เหตุผลแบบนอนโมโนโทนิก การแสดงความรู้แบบเฟรม การแสดง ความรู้แบบกราฟมโนภาพ โครงข่ายแบบเบย์ โครงข่ายแบบมาร์คอฟ แบบจำลองความน่า จะเป็นเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ และทฤษฎีการตัดสินใจ โดยเน้นการพัฒนาระบบด้วยภาษาโปรแกรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เช่น โปรล็อก ลิตพ์ และ ไพธอน

   3 (3-0-6)
   6301227

   การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

   ความหมายและความสำคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รูปแบบของการพัฒนาทักษะการคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่องโยง และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พร้อมแนวทางในการแก้ไข

   3 (2-2-5)
   6301228

   สะเต็มศึกษา

   ความสำคัญของสะเต็มศึกษา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ การบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเรียนรู้ สะเต็มศึกษากับบริบทไทย งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

   3 (3-0-6)
   6301230

   นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

   ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนาและประเมินสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนจากผลการวิจัยด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6301231

   รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน

   รูปแบบการสอนที่เป็นสากล รูปแบบการสอนที่พัฒนาโดยนักการศึกษาไทย การสอนความคิดรวบยอด การปฏิบัติ และคุณธรรมค่านิยม เทคนิคการสอนที่เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ เทคนิคอื่นที่จำเป็น การจำ การนำเข้าสู่บทเรียน การจัดชั้นเรียนและกลุ่มย่อย การสร้างแรงจูงใจ การปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบ วิธี หรือเทคนิคการสอน

   3 (3-0-6)
   6301232

   การสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา

   ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา การทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความถนัด การทดสอบทางจิตวิทยา การหาคุณภาพของการวัด ความเที่ยงและความตรง การตีความ และการรายงานผลการทดสอบ

   3 (2-2-5)
   6301233

   การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

   วิธีวิทยาการวิจัยปฏิบัติการหลักสูตร วิธีการสังเกตและการบรรยาย การสำรวจแบบไม่มีการสังเกตและเทคนิคการรายงานตัวเอง วิธีการแก้ปัญหา วิธีการประเมิน การวิเคราะห์และประเด็นในทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ จริยธรรมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6301234

   การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   เนื้อหาสาระและการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสาระจำนวน และการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและความน่าจะเป็นในระดับโรงเรียน

   3 (3-0-6)
  3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แผน ก เรียน 12 นก. แผน ข ค้นคว้าอิสระเรียน 6 นก. (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301235

   วิทยานิพนธ์

   การวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพภายใต้การให้คำปรึกษาและควบคุมของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   12 (0-0-0)
   6301236

   การค้นคว้าอิสระ

   การศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพภายใต้การให้คำปรึกษาและควบคุมของกรรมการทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

   6 (0-0-0)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23