Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (92 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300320

   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

   3 (3-0-6)
   6300321

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   6300322

   โครงสร้างดิสครีต

   3 (2-2-5)
   6300323

   วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองแบบ

   การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณและวิธีการทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน การแทนจำนวน พีชคณิตแบบบูล ซอฟต์แวร์การคำนวณและอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ ข้อผิดพลาดการแก้ไขรหัส ชุดข้อมูลแบบฟัซซี่ ทฤษฎีการเขียนรหัส ความสามารถในการคำนวณและความซับซ้อน เครื่องจักรแบบทัวริง การประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (53 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300324

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

   โครงสร้างภาษาอังกฤษ คำศัพท์ หลักการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การนำเสนอ การค้นคว้า และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ ในบริบททางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

   3 (3-0-6)
   6300325

   หลักการระบบฐานข้อมูล

   สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี นอร์มอลฟอร์ม ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาสืบค้นเชิงโครงสร้างพื้นฐานและซับซ้อน การดำเนินการธุรกรรม การควบคุมการทำงานพร้อมกัน

   3 (2-2-5)
   6300326

   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาระบบแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของระบบ การประเมินและมาตรวัดความสามารถในการใช้งาน ปัจจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เทคนิคการสร้างตัวต้นแบบ นวัตกรรมการปฏิสัมพันธ์และการออกแบบส่วนต่อประสาน

   3 (2-2-5)
   6300327

   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

   ทฤษฎีและปฏิบัติด้านภาษาธรรมชาติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจ สร้าง และเรียนรู้ภาษาธรรมชาติในบริบทด้านไวยกรณ์ ความหมาย และ วัจนปฏิบัติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการใช้ฐานความรู้และหลักสถิติสำหรับภาษาธรรมชาติ แสดงถึงเทคนิคการและเครื่องมือสำหรับใช้งานภาษาธรรมชาติ สำหรับกรณีศึกษาต่าง ๆ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับภาษาธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6300328

   โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

   หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้เครื่องมือ การวางแผนการดำเนินโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเรียบเรียงรายงานโครงงาน การอ้างอิงเชิงวิชาการ เทคนิคการนำเสนอ และจัดทำหัวข้อโครงงาน

   2 (0-4-2)
   6300329

   โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

   วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำโครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและรูปเล่มรายงานตามหัวข้อที่ได้เสนอในรายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และเผยแพร่ผลของโครงงานในที่ประชุมวิชาการ วารสาร หรือนำเสนอผลของโครงงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร

   3 (0-6-3)
   6300330

   การโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

   ลักษณะและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแบบเชิงแนวคิด รหัสเทียม โครงสร้างการนิยามภาษา ไวยากรณ์และอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ศัพท์และการแจงส่วน ชนิดและโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย

   3 (2-2-5)
   6300331

   การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

   พื้นฐานและแนวคิดของอัลกอริทึม อัลกอริทึมตัวเลขเบื้องต้น อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต ฮิวริสติก การเปรียบเทียบสายอักขระ กราฟและอัลกอริทึมกราฟ เครื่องสถานะจำกัด นิพจน์ปรกติ

   3 (2-2-5)
   6300332

   การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป

   หลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป กรอบแนวคิด การจัดการหน่วยความจำ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล ข้อจำกัดในการพัฒนาโปรแกรมและแนวโน้มในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อปในอนาคต

   3 (2-2-5)
   6300333

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแบบจำลองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงแผนภาพกระแสข้อมูลและแผนภาพยูสเคส การบริหารจัดการด้านความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสาน การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

   3 (2-2-5)
   6300334

   พื้นฐานหลักการทางคอมพิวเตอร์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและวิธีการที่ใช้อธิบายและประเมินโครงสร้างข้อมูล ที่รวมถึงรูปแบบนามธรรมและข้อมูล การโต้ตอบและการเหนี่ยวนำ เวลาการทำงานของโปรแกรม คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการนับ ต้นไม้ เซต กราฟ รูปแบบ ออโตมาตาและนิพจน์ปรกติ

   3 (2-2-5)
   6300335

   หลักการระบบปฏิบัติการสมัยใหม่

   วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ ลักษณะของโปรเซสและเธรด การประสานจังหวะของโปรเซส การสับเปลี่ยนบริบท การจัดการโปรเซส ขั้นตอนวิธีการจัดตารางโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการหน่วยความจำเสมือน ขั้นตอนวิธีการแทนที่เพจ การจัดการอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติและอภิปรายระบบปฏิบัติการยุคใหม่ ประกอบด้วย วินโดว์ อูบุนตู ลีนุกซ์ และระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (2-2-5)
   6300336

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานของระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด ระบบแบบรวมศูนย์ สื่อนำสัญญาณและอุปกรณ์ ระบบแบบกระจาย สื่อกลางเครือข่าย มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ต โพรโทคอล การแบ่งเครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางของโพรโทคอล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล การออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนระบบเครือข่าย คลาวด์คอมพิวติ้งเบื้องต้น ความมั่นคงระบบเครือข่ายเบื้องต้น จริยธรรมของวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300337

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักทั่วไปในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิคที่สำคัญในการบ่งชี้ปัญหาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การเข้ารหัสลับ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ความเสถียรของระบบเครือข่ายและเว็บ ความมั่นคงของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ความมั่นคงในเครือข่ายไร้สายและเครือข่าย สภาพอ่อนแอของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300338

   ปัญญาประดิษฐ์

   ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายหัวข้อ ประกอบด้วย ทฤษฎีเกมส์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้เชิงลึก ทัศนศาสตร์ของเครื่องจักร และวิทยาการหุ่นยนต์

   3 (2-2-5)
   6300339

   การประมวลผลภาพดิจิทัล

   หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ การซ้อนทับภาพ การแทนและการอธิบายภาพ การประมวลผลภาพสี การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   6300340

   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ตรรกะแบบดิจิทัล ระบบดิจิทัล สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ การแทนข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี โครงสร้างหน่วยประมวลผลกลาง มัลติโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมทางเลือกอื่น ระบบสมองกลฝังตัว การวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300341

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงฟังก์ชั่น

   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้าง จัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต การเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมเครื่องจักรเสมือน การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน

   3 (2-2-5)
   6300342

   การเขียนโปรแกรมสำหรับอินเทอร์เน็ต

   เทคโนโลยีไคลเอนต์ไซด์และเซิฟเวอร์ไซด์ เว็บแพลตฟอร์ม เว็บเฟรมเวิร์ค ภาษามาร์คอัพ ภาษาสำหรับการโปรแกรมเว็บ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

   3 (2-2-5)
   6300343

   วิทยาการข้อมูล

   หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การสร้างโมเดลการทำนาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพการปฏิบัติงานของโมเดล การทำนายโดยใช้การรวมหลายหลักฐาน การทำเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด การจัดกลุ่มและทำเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300344

   พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องจักร

   หลักการของการเรียนรู้เครื่องจักร ทฤษฎีการเรียนรู้ ขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร เครื่องจักรเวกเตอร์ค้ำยัน การเรียนรู้แบบเบย์ ขั้นตอนวิธีพันธุกาล การลดมิติ การประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้ของเครื่องจักร

   3 (2-2-5)
   6300345

   การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อัจฉริยะ

   เครื่องมือ การใช้งานส่วนต่อประสาน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ และพัฒนาโปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และอุปกรณ์อัจฉริยะ

   3 (2-2-5)
   6300346

   อภิมหาข้อมูล

   ปัญหา ความท้าทาย แนวโน้ม และการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมสำหรับการทำเหมืองข้อมูลและอัลกอริทึม สำหรับงานเฉพาะด้านของข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งาน และระบบนิเวศของ MapReduce Hadoop หรือ noSQL ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300347

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

   รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300348

   การออกแบบออนโทโลยีและการประยุกต์ใช้

   หลักการของการแทนความรู้ เว็บเชิงความหมาย อาร์ดีเอฟ ภาษาเว็บออนโทโลยี การออกแบบออนโทโลยี ภาษาสปาร์เคิล กลไกการอนุมาน ภาษากฏสำหรับเว็บเชิงความหมาย เครื่องมือและส่วนประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาออนโทโลยี

   3 (2-2-5)
   6300349

   การคอมพิวเตอร์เพื่อการระบาด

   การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษา การทำความเข้าใจ และการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดต่าง ๆ การใช้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญหรือเซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่ออธิบายสถานะของโรค การใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นแบบจำลองการพยากรณ์การตัดสินใจของแต่ละตัวแทนในระบบ ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการสุ่ม

   3 (2-2-5)
   6300350

   การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น

   การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น กระบวนการของการเรียนรู้เชิงลึก การจัดหมวดหมู่ของโครงข่ายประสาทเทียม ประเภทของโครงข่ายการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ข้อจำกัดของการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก

   3 (2-2-5)
   6300351

   วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน

   พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ วิทยาการเข้ารหัสแบบบล็อค วิทยาการเข้ารหัสแบบกระแสข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟังก์ชันแฮช รหัสพิสูจน์ตัวจริงข้อความ การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุม การอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ ลายเซ็นดิจิทัล การสร้างและกระจายเซสชันคีย์ แอพพลิเคชันของวิทยาการเข้ารหัสลับ การทำงานของบล็อกเชน การสร้างบล็อกเชนและการนำบล็อกเชนไปใช้

   3 (2-2-5)
   6300352

   รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

   หลักสูตรแนะนำเกี่ยวกับ ศัพท์ทางการการออกแบบ และการประเมินผลความปลอดภัยของรถยนต์อัตโนมัติ ความเข้าใจการใช้ฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบหลักด้านซอฟต์แวร์ โมเดลโปรแกรม การควบคุม และวิเคราะห์กรอบแนวความคิดด้านความปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมควบคุม เพื่อนำทางรถอัตโนมัติภายใต้สภาพแวดล้อมจำลอง เนื้อหาครอบคลุมถึง การเรียนรู้เชิงลึก การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ระบบเซนเซอร์และระบบควบคุม ความท้าทายด้านต่าง ๆ ของรถอัตโนมัติที่ต้องประสบพบเจอ และการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300353

   การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ทักษะการต่อเชื่อมและการตั้งค่าอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่าย อุปกรณ์จริง ระบบสวิตชิ่ง การออกแบบและปรับแต่งระบบแลนเสมือน การค้นหาเส้นทางระหว่างแลนเสมือน เครือข่ายไร้สาย เครื่องมือวิเคราะห์โพรโทคอลเครือข่าย แบบการจำลองเครือข่าย

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300354

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

   เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6300355

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

   5 (300)
   6300356

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนำเสนอผลงานโครงการ

   0 (30)
   6300357

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาตามแขนงในสาขาวิชาหนึ่งภาคเรียน โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่นักศึกษา

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23