Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300052

   ทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300053

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   3 (3-0-6)
   6300054

   ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300055

   อารยธรรมโลก

   3 (3-0-6)
   6300056

   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6300057

   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300058

   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300059

   คอมพิวเตอร์เพื่องานประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300060

   ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6300061

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

   3 (3-0-6)
   6300062

   ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

   3 (3-0-6)
   6300063

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   6300064

   ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 16-18

   3 (3-0-6)
   6300065

   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300066

   สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก

   3 (3-0-6)
   6300067

   ปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300068

   ประวัติศาสตร์นิพนธ์

   3 (2-2-5)
   6300069

   สัมมนาประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
  3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับวิชาเอก-โท) (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300001

   อารยธรรมไทย

   3 (3-0-6)
   6300002

   ประวัติศาสตร์ไทย

   3 (3-0-6)
   6300003

   ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

   3 (3-0-6)
   6300004

   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

   3 (3-0-6)
   6300005

   ประวัติศาสตร์สังคมไทย

   3 (3-0-6)
   6300006

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

   3 (3-0-6)
   6300007

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300008

   ประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6300009

   ท้องถิ่นศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300010

   ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300011

   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

   3 (2-2-5)
   6300012

   ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   6300013

   การประยุกต์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ในงานเขียนบันเทิงคดีและสารคดี

   3 (2-2-5)
   6300014

   ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์

   3 (3-0-6)
   6300015

   ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม

   3 (3-0-6)
   6300016

   ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

   3 (3-0-6)
   6300017

   เพศสภาพในประวัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300018

   จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์โลก

   3 (3-0-6)
   6300019

   วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300020

   โลกเอเชีย

   3 (3-0-6)
   6300021

   จีนสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6300022

   ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   6300023

   ประวัติศาสตร์พม่า

   3 (3-0-6)
   6300024

   ประวัติศาสตร์ลาว

   3 (3-0-6)
   6300025

   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

   3 (3-0-6)
   6300026

   ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง

   3 (3-0-6)
   6300027

   ประวัติศาสตร์รัสเซีย

   3 (3-0-6)
   6300028

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

   3 (3-0-6)
   6300029

   ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา

   3 (3-0-6)
   6300030

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6300031

   การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
  4. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300032

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300033

   การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300034

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300035

   การอ่านเชิงวิชาการ

   3 (2-2-5)
   6300036

   การแปล 1

   3 (2-2-5)
   6300037

   การแปล 2

   3 (2-2-5)
   6300038

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1

   3 (3-0-6)
   6300039

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2

   3 (3-0-6)
   6300040

   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   3 (3-0-6)
   6300041

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6300042

   งานมัคคุเทศก์

   3 (2-2-5)
   6300043

   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

   3 (3-0-6)
   6300044

   การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6300045

   พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   3 (2-2-5)
   6300046

   การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

   3 (2-2-5)
   6300047

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม

   3 (3-0-6)
  5. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300048

   การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

   1 (0-2-1)
   6300049

   การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

   5 (300)
   6300050

   การเตรียมสหกิจ

   0 (30)
   6300051

   สหกิจศึกษา

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23