Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รัฐศาสตรบัณฑิต ()

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาแกน (48 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300097

   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

   3 (3-0-6)
   6300202

   คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ

   โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ด โปรเซสเซอร์ ฯลฯ

   3 (2-2-5)
   6301056

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น เช่น การอ่านแบบคร่าวๆ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อจับใจความ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ การหาหัวเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ การหาคำอ้างอิง รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา

   3 (2-2-5)
   6301057

   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

   ลักษณะทั่วไปของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ขอบข่ายวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง การขัดเกลาทางสังคม ทิศทางการศึกษารัฐศาสตร์ในอนาคต

   3 (3-0-6)
   6301058

   การเมืองการปกครองไทย

   การกำเนิดรัฐไทย พัฒนาการทางการเมืองและการปกครองของไทย โครงสร้างการเมืองและการปกครองไทย ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะของการเมืองการปกครองไทย มโนทัศน์ทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมวัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองของไทย พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย

   3 (3-0-6)
   6301059

   การเมืองกับนโยบายสาธารณะ

   แนวคิดทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ มิติทางการเมืองในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ อุดมการณ์และตัวแบบทางการเมืองในการกำหนดนโยบาย การวิพากษ์นโยบายสาธารณะกับการวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา โครงสร้างทางการเมืองและผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   6301060

   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

   ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย นโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การจัดการองค์การภาครัฐ และการบริหารการพัฒน

   3 (3-0-6)
   6301061

   ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ความสำคัญของยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ภาครัฐ การจัดการยุทธศาสตร์ภาครัฐ การประเมินผลและควบคุมยุทธศาสตร์ภาครัฐ กรณีศึกษา ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความโดดเด่น

   3 (3-0-6)
   6301062

   การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย

   แนวคิดเกี่ยวกับหลักการปกครองประเทศ ปกครองท้องถิ่น และการจัดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ พัฒนาการ รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยสู่กระบวนทัศน์การจัดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6301063

   ข้อบังคับทางการปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์

   ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หลักนิติรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง คำสั่งทางปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สัญญาทางปกครอง บริการสาธารณะ ความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในงานทางด้านกฎหมาย

   3 (3-0-6)
   6301064

   ระเบียบวิธีการปฏิบัติทางราชการ

   แนวคิดทฤษฎีระบบราชการ โครงสร้างระบบราชการไทย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบราชการไทย กฎหมายการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน

   3 (2-2-5)
   6301065

   จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์

   ความหมาย แนวคิด หลักการของจริยศาสตร์ จริยธรรมที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักรัฐศาสตร์ มาตรฐานทางจริยธรรม ธรรมภิบาล นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร อภิปรายกรณีศึกษาในเรื่องจริยธรรม

   3 (3-0-6)
   6301066

   สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์

   พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติที่ใช้สำหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6301067

   วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์

   แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิด เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย การลงมือปฏิบัติทำวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง

   3 (2-2-5)
   6301068

   สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์

   การร่วมกันตั้งข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และการปกครองท้องถิ่น การหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาความรู้ทางการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดสัมมนาในห้องเรียน รวมจัดสัมมนาในห้องประชุม หรือ ในชุมชน อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม โดยอยู่ในการกำกับดูแลของอาจารย์ผู้สอน

   3 (2-2-5)
   6301069

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสำคัญ การจัดทำ การใช้ การยกเลิก และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น

   3 (3-0-6)
  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301090

   การจัดการภาครัฐแนวใหม่

   แนวคิด และ ทฤษฎี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เปรียบเทียบการบริหารงานภาครัฐในกระบวนทัศน์เก่ากับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูปการจัดการภาครัฐ แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของไทยและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6301091

   องค์การและการจัดองค์การภาครัฐ

   แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การภาครัฐ ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญขององค์การภาครัฐ การจัดองค์การภาครัฐ วัฒนธรรมองค์การภาครัฐ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การภาครัฐ

   3 (3-0-6)
   6301092

   เทคนิคการจัดการสมัยใหม่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

   แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการสมรรถนะองค์การ การจัดการความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการการตลาดภาครัฐ การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการองค์การเสมือนจริง และ เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ เป็นต้น กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6301093

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

   ความเป็นมาและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การกำหนดงานและตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การธำรงรักษา ระเบียบวินัย การออกจากราชการ และการพ้นสภาพการทำงาน

   3 (3-0-6)
   6301094

   การบริหารการเงินการคลัง

   แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐ ระบบการเงินและการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ

   3 (3-0-6)
   6301095

   นโยบายสาธารณะและการวางแผน

   แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบาย กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการประเมินผลนโยบาย แนวคิด และหลักการของการวางแผน กระบวนการวางแผน และการเขียนโครงการ

   3 (3-0-6)
   6301096

   การบริหารการพัฒนาและการปฏิรูประบบราชการ

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา มิติต่างๆ ของการบริหารการพัฒนา แนวโน้มในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูประบบราชการ และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

   3 (3-0-6)
   6301097

   การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

   แนวคิด ความหมายของโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ กระบวนการและวงจรโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ (traditional/Pert/CPM/Log frame) การบริหารโครงการ โครงสร้างโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ เครื่องมือและการกำกับตรวจสอบโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

   3 (3-0-6)
   6301098

   การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ การวิเคราะห์ SWOT การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ กรณีศึกษาองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเชิงกลยุทธ์

   3 (3-0-6)
   6301099

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ

   ความหมาย องค์ประกอบ บทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ ระบบประมวลผลรายการ ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสำนักงานภาครัฐ จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

   3 (3-0-6)
  3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300119

   กฎหมายอาญา1 : ภาคทั่วไป

   หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 11-106 และ ภาค 3 ลหุโทษ ตั้งแต่มาตรา 367-398

   3 (3-0-6)
   6300128

   กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

   หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107 – 366

   3 (3-0-6)
   6300144

   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

   กระบวนการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2

   3 (3-0-6)
   6300145

   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

   กระบวนการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 และ ภาค 6

   3 (3-0-6)
   6300146

   กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

   ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5

   3 (3-0-6)
   6301102

   การวางแผนชีวิตและอาชีพ

   แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนชีวิต เทคนิคและวิธีการวางแผนชีวิต การค้นหาสิ่งที่ใช่ในตัวเอง ความคิดเพื่อความสำเร็จ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภท การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่โดดเด่น

   3 (3-0-6)
   6301120

   การจัดการความรู้ในภาครัฐ

   แนวคิด และ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ บทบาทของการจัดการความรู้ต่อองค์การ กระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ และกรณีศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการความรู้

   3 (3-0-6)
   6301121

   การบริหารงานภาครัฐจากการประยุกต์องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา

   3 (3-0-6)
   6301122

   การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน การเติบโตและการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศประชาคมอาเซียน หลักการบริหารและการดำเนินงานของอาเซียน ตลอดจนการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และ ความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศ ไทยในประชาคมอาเซียน

   3 (3-0-6)
   6301123

   การจัดการความขัดแย้งในองค์การ

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ขั้นตอนในกระบวนการความขัดแย้ง องค์ประกอบของความขัดแย้ง หลักการจัดการความขัดแย้ง กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง

   3 (3-0-6)
   6301124

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

   ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและวิธีการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทรัพยากรมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6301125

   การประเมินผลการปฏิบัติงาน

   แนวคิด เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการของการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ

   3 (3-0-6)
   6301126

   การกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการนำนโยบายไปปฏิบัติ

   แนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ลักษณะและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกำหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของประเทศไทย หรือต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6301127

   การตลาดภาครัฐ

   แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดภาครัฐ การปรับปรุงผลการดำเนินการภาครัฐ การนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดการกระบวนการทางการตลาดสำหรับการบริการสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการตลาดภาครัฐ

   3 (3-0-6)
   6301128

   การจัดการผังเมือง

   ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการจัดการผังเมือง ปรัชญา แนวความคิดและหลักการจัดการผังเมือง การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และการจัดการผังเมือง รูปแบบและแนวทางในการจัดการผังเมืองสำหรับพื้นที่ในเมืองและชนบท การจัดการผังเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ที่ดินและการจัดการผังเมือง, กรณีศึกษา การวางผังเมืองที่ดีและมีความโดดเด่นในประเทศและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6301129

   ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร

   แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ประเภทของภาวะผู้นำ บทบาทของผู้นำในการบริหารและเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ความสำเร็จ คุณลักษณะสำคัญของผู้นำองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษา ผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการนำประเทศหรือองค์การสู่ความสำเร็จ

   3 (3-0-6)
   6301130

   นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง แหล่งที่มาของนวัตกรรม ประเภทและองค์ประกอบของนวัตกรรม วงจรนวัตกรรม นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรม

   3 (3-0-6)
   6301131

   การประเมินผลนโยบายสาธารณะ

   แนวคิด ทฤษฎี และ ตัวแบบการประเมินผลนโยบายสาธารณะ กระบวนการของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ เกณฑ์การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ระเบียบวิธีที่ใช้ในการประเมินผลนโยบายสาธารณะ และกรณีศึกษาการประเมินผลนโยบายสาธารณะ

   3 (3-0-6)
  4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301132

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

   การจัดประสบการณ์จำลองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน

   1 (60)
   6301133

   เตรียมสหกิจศึกษา

   แนวคิดและหลักการ ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน

   0 (45)
   6301134

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

   การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน

   5 (450)
   6301135

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษา ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือตำแหน่งงานที่นักศึกษาได้นาความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23