Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (94 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300032

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

   การฝึกทักษะในการฟังและการจับใจความสำคัญ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและเป็นทางการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธ ฯลฯ การฝึกการรายงานปากเปล่า การออกเสียง การฟังบทสนทนาที่ยาวและซับซ้อนขึ้น การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300034

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   โครงสร้างและรูปแบบการเขียนย่อหน้า อาทิ การเขียนเชิงบรรยายและการเขียน แบบเล่าเรื่อง การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนโดยเน้นองค์ประกอบของย่อหน้า ประโยคหลัก ใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน และเน้นความถูกต้องตามโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์

   3 (2-2-5)
   6300036

   การแปล 1

   หลักการ กระบวนการ และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับ คํา วลี และประโยค โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมในแต่ละบริบทเพื่อให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน

   3 (2-2-5)
   6300070

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6300071

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   6300072

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (55 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300033

   การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ

   แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของสื่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น โฆษณา มิวสิกวิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษและสื่อในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

   3 (2-2-5)
   6300035

   การอ่านเชิงวิชาการ

   การฝึกอ่านข้อมูลจาก กราฟ ตาราง แผนภูมิ ฝึกอ่านจับใจความสำคัญจากบทความทางวิชาการจากสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการ บทคัดย่อ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ ตำรา โดยใช้กลวิธีการอ่าน เช่น การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท จดบันทึก ถอดความและเขียนสรุปความเป็นภาษาของตนเอง การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านที่ซับซ้อนได้

   3 (2-2-5)
   6300037

   การแปล 2

   การแปลที่ต้องอาศัยการตีความและการสรุปความประเด็นสำคัญในระดับย่อหน้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย เอกสารทางราชการ และหนังสือสัญญาต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภทโดยพิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรมของต้นฉบับ

   3 (2-2-5)
   6300073

   การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   6300074

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   6300075

   การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300076

   การเขียนเชิงวิชาการ

   3 (2-2-5)
   6300077

   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6300078

   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   1 (0-3-1)
   6300079

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300080

   วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   3 (3-0-6)
   6300081

   อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300082

   การวิเคราะห์บทสนทนา

   3 (2-2-5)
   6300083

   ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

   3 (3-0-6)
   6300084

   ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

   3 (3-0-6)
   6300085

   การละครเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6300086

   วรรณกรรมสําหรับเด็ก

   3 (3-0-6)
   6300087

   การแปลบันเทิงคดีและสารคดี

   3 (2-2-5)
   6300088

   การแปลเพื่องานอาชีพ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300038

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1

   3 (3-0-6)
   6300039

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2

   คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300089

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1

   3 (3-0-6)
   6300090

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2

   3 (3-0-6)
   6300091

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1

   3 (3-0-6)
   6300092

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 2

   3 (3-0-6)
   6300093

   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

   3 (3-0-6)
   6300094

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1

   3 (3-0-6)
   6300095

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 2

   3 (3-0-6)
   6300096

   ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการธนาคาร

   3 (3-0-6)
   6300097

   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

   3 (3-0-6)
   6300098

   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ

   3 (3-0-6)
   6300099

   ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300100

   ภาษาอังกฤษสำหรับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

   3 (3-0-6)
   6300101

   ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

   3 (3-0-6)
   6300104

   ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสายการบิน

   3 (3-0-6)
  4. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300102

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

   1 (0-2-1)
   6300103

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23