Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (60 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300611

   สถิติเพื่อการวิจัย

   มโนทัศน์พื้นฐานทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐานการทดสอบ ด้วยสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300612

   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

   ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัยเทคนิคการวิจัยแบบต่างๆรูปแบบกระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา รูปแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและเผยแพร่งานวิจัย การประเมินสังเคราะห์และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300613

   เทคนิคและวิธีการสอนคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีการสอนคอมพิวเตอร์ กลวิธีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ แนวคิดการจัดการเรียน การสอนคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ในการออกแบบบทเรียน สาหรับนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษ และฝึกปฏิบัติ

   3 (3-0-6)
   6300614

   หลักการปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม

   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของขอบเขตที่มาและเทคนิค การแทนความรอบรู้ โครงสร้างความจำ กลไกการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหา การวางแผนการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมเชิงตรรกะ โปรแกรมเชิงฟังก์ชัน ภาษาแอลไอเอสพีและไวยากรณ์ แคลคูลัสแบบแลมดา โคลสเชอร์ การโปรแกรมแบบดาต้าไดรเวนและแบบเชิงวัตถุ ระบบการหาเหตุผลแบบเรโซลูชั่น และการฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6300615

   การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน

   การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6300616

   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์

   หลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ แนวคิดพื้นฐานของระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาสำหรับบทเรียน การใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาบทเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติ

   3 (3-0-6)
   6300617

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูงที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษาขั้นสูง การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การประเมิน การปรับปรุง และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาคอมพิวเตอร์

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านบังคับเฉพาะ (สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300618

   จริยธรรมและความเป็นครูคอมพิวเตอร์

   ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูคอมพิวเตอร์ที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูคอมพิวเตอร์ การเป็นเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำวิชาการ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องครูและวิชาชีพครูหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตของครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่ คุรุสภากำหนด

   3 (3-0-6)
   6300619

   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์

   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ความสำคัญของการศึกษาตามหลักปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาและธรรมชาติของเทคโนโลยี ประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาการศึกษาไทย หลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร รูปแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์

   3 (3-0-6)
   6300620

   ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ คุณค่าและความสำคัญ ของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ และค่านิยมในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธรรมชาติของภาษา วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หลักการฝึกทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยใช้ในการติดต่อสื่อสารการอ่านและการเขียนบทความวิชาการหรือเอกสารวิจัย การนำเสนองานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา การสื่อความหมายกับผู้เรียนในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาและวัฒนธรรมในโลกสังคมออนไลน์ พลวัตของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับสังคมและวัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และบทบาทของครูในฐานะผู้นำ จรรโลง สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300621

   จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครูคอมพิวเตอร์

   จิตวิทยาพื้นฐาน และจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์กระบวนการทางจิตวิทยาในการสืบค้นธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสำหรับผู้เรียนที่ความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญา สังคม ร่างกาย และบุคลิกภาพที่ต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การถ่ายโยงความรู้ การสอนการคิด ทักษะ เจตคติและค่านิยม และการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนคอมพิวเตอร์จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา เทคนิคแนะแนวและการให้คำปรึกษา การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จรรยาบรรณสำหรับครูเพื่อการแนะแนว ศึกษาและวิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ พัฒนาการทางสติปัญญา สังคม ร่างกายและบุคลิกภาพของผู้เรียน

   3 (3-0-6)
   6300622

   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์

   หลักการ แนวคิด วิทยาการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ หลักการและรูปแบบของแผนการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การทำงานเป็นทีม การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการชั้นเรียนและการสร้างบรรยากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร์ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ไขปัญหา

   3 (2-2-5)
   6300623

   การวัดประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และการประกันคุณภาพการศึกษา

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ปัญหาของการวัดและประเมินผลการเรียนในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไข การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ วิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพการศึกษาของนานาชาติระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทย องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ การออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์ การวางแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติการตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุง การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ บทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก (แบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300624

   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6300625

   การพัฒนาและบริหารระบบเครือข่ายข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   เรียนรู้โครงสร้างของระบบและการบริหารข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้ และพฤติกรรมศึกษา เรียนรู้ระบบเครือข่ายข้อมูลชนิดของข้อมูล ลักษณะโครงสร้าง ของข้อมูลแต่ละประเภท ขั้นตอนการสร้างของระบบข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ในการ สร้างระบบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   6300626

   การเรียนรู้เครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อพัฒนาการศึกษา

   การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ทฤษฎีการเรียนรู้การเรียนรู้เชิงลึก ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์การจำแนกประเภทเชิงเส้น แบบจำลองเชิงความน่าจะเป็น แบบจำลองเครือข่ายเส้นประสาท ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เคอร์เนล การประเมินผลโมเดลและการเปรียบเทียบ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้ แบบเสริมกำลัง การสรุปอ้างอิงเชิงสาเหตุ

   3 (2-2-5)
   6300627

   การสร้างสรรค์งานกราฟิกการศึกษา

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกทางศิลปะ การจัดองค์ประกอบงานศิลป์ การประยุกต์ใช้แอนิเมชันเพื่อการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300628

   การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

   หลักการและกระบวนการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย การพัฒนา MOOCs และการเรียนรู้ระบบเปิดเชิงดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการพัฒนาสื่อและบทเรียนโปรแกรมสำหรับการศึกษา กลวิธีและเทคนิคในการพัฒนาบทเรียนแบบมัลติมีเดีย และ การฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6300629

   มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

   ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัลการคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย อย่างเช่น ข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

   3 (3-0-6)
   6300630

   บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาขั้นสูง

   แนวคิดและทฤษฎีระบบเชี่ยวชาญ การนำเสนอองค์ความรู้โมเดลของผู้เรียน หลักการและยุทธวิธีในการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ จิตวิทยาด้านพุทธพิสัยในการเรียนรู้ การพัฒนาและการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมของปัญญาประดิษฐ์ ฝึกทำโครงการปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา โดยให้มีการพิจารณาความมีนัยสำคัญและประสิทธิภาพผลของโครงการ

   3 (2-2-5)
  5. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ((สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300631

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   การวางแผน การศึกษาและแยกแยะผู้เรียน การศึกษาและสังเกตงานในหน้าที่ครูผู้สอน งานครู ประจำชั้น พฤติกรรมการสอนของครู รวบรวมข้อมูลสถานศึกษา ตลอดระยะเวลา 2 ลัปดาห์ในสถานศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษา

   1 (30)
   6300632

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้!ห้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์ จำลองและสถานศึกษา การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน

   2 (60)
   6300633

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใน สาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน่าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำการศึกษารายกรณี และวางแผนการทำการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมและการจัดโครงงานทางวิชาการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติงานงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ แบ่งปันความรู้!นการสัมมนาทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   3 (240)
   6300634

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขา วิชาเอก การวัดและประเมินผลและน่าผลไปใช้!นการพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมและจัดโครงงานทาง วิชาการที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและรายงานผล การวิจัยในขั้นเรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปนความรู้ในการ สัมมนาการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในสถานศึกษา

   3 (240)
  6. การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300637

   การค้นคว้าอิสระ 1

   การเลือกหัวข้อการค้นคว้าอิสระตามความสนใจในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เรียบเรียง เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบประเมินผลเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

   3 (0-0-0)
   6300638

   การค้นคว้าอิสระ 2

   การดำเนินการตามเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ การเขียนเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ นำเสนอ และสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

   3 (0-0-0)
  7. วิชาพื้นฐาน (กรณีไม่ผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S) (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300639

   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

   การฝึก พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาขีพครู การสรุปใจความ สำคัญจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่เป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัย เพื่อน่าเสนอ การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (3-0-6)
  8. กรณีที่นักศึกษาไม่จบสาขาทางคอมพิวเตอร์จะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ต้องสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ( หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23