Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (32 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (104 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (43 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200001

   แคลคูลัสสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200002

   ฟิสิกส์สำหรับสาธารณสุข

   3 (2-2-5)
   6200003

   เคมีทั่วไป

   3 (3-0-6)
   6200004

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6200005

   เคมีอินทรีย์ 1

   3 (3-0-6)
   6200006

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   1 (0-2-1)
   6200007

   สถิติสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (2-2-5)
   6200008

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   2 (1-2-3)
   6200009

   ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข

   3 (2-2-5)
   6200010

   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

   3 (2-2-5)
   6200011

   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

   3 (2-2-5)
   6200012

   การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (2-2-5)
   6200013

   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

   3 (3-0-6)
   6200014

   ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน

   3 (3-0-6)
   6200015

   ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

   3 (2-2-5)
   6200016

   การสาธารณสุขขั้นนำ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200017

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน

   3 (3-0-6)
   6200018

   กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

   3 (3-0-6)
   6200019

   สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   2 (1-2-3)
   6200020

   พิษวิทยาอาชีวอนามัย

   3 (3-0-6)
   6200021

   อาชีวเวชศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6200022

   การยศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6200023

   การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200024

   การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย

   3 (3-0-6)
   6200025

   กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

   2 (2-0-4)
   6200026

   การป้องกันและการควบคุมอัคคีภัย

   3 (2-2-5)
   6200027

   เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200028

   การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200029

   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

   2 (2-0-4)
   6200030

   การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6200031

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   3 (3-0-6)
   6200032

   ภาษาอังกฤษในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200033

   อนามัยสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200034

   การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน

   3 (3-0-6)
   6200035

   มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   2 (2-0-4)
   6200036

   สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

   3 (3-0-6)
   6200037

   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200038

   เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย

   3 (2-2-5)
   6200039

   การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200040

   จิตวิทยาอุตสาหกรรม

   2 (2-0-4)
   6200041

   การจัดการองค์การด้านความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200042

   การฝึกอบรมความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200043

   ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (2-2-5)
   6200044

   การควบคุมเสียงดังและความสั่นสะเทือน

   3 (3-0-6)
   6200045

   การฝึกทักษะในงานสาธารณสุข

   3 (0-6-3)
   6200046

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200047

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   1 (0-2-1)
   6200048

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   5 (450)
   6200049

   สหกิจศึกษาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23