Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200050

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ไค้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้'ฝึกปฏิบัติการพิง การพูด การอ่าน การเชียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในขั้นเรียน ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ทักษะการพิง การพูด การเชียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนา ตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลาย หลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6200052

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งค้านการพิง การพูด การอ่าน และการเชียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการน่าเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำจัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ ความรู้ค้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การน่าเสนองานทางวิชาการ โดยใช้ สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200059

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้!นรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ พันสมัย และพันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6200060

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญา การศึกษามาประยุกต่ใข้ในการวัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร วัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์ หลักการวัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการวัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไป ประยุกต่ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200068

   การพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมซน น่าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต่ใช้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการชองหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวช้อง หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน่าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน หลักสูตร ปิญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200069

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติลาชาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี ปญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างชองผู้เรียน แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง สุขภาวะชองผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาชองเศรษฐกิจ พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมซนท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้!นสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6200134

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   การประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปิญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวช้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ ประยุกต้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปิญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการ พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200147

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป็อนกลับ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใข้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200150

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   การวิจัย แก้ปิญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มืความ ต้องการพิเศษโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป้ญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในขั้น เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต้ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย เพื่อแก้ปิญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของขุมซน เพื่อให้สามารถน่า ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200151

   จิตวิทยาสำหรับครู

   การวิเคราะห์ แก้ปีญ'หา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็ก'ที่มีค'วามต้องการ พิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คำแนะน่าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวช้องเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน คิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200152

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ด็ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้เรียนและสมาซิกในขุมซน โดยการวิเคราะห์ ลังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ เป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ประสบการณ์ กรณีศึกษา การ'ฝืกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ด็ มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200051

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะชองครูที่แสดงออกถึงความ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ชองครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมี จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทชองสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการ จัดการศึกษาชองสถานศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ สถานศึกษาแต่ละระดับ ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ป้ญหาผู้เรียน รายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามี ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต่ใข้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200054

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ผึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร การศึกษา บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้!ห้ผู้เรียนมิความสุขในการ เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มิความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์ลาชาวิชาเอก เช้าร่วมโครงการที่เกี่ยวช้องกับ การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปิญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพี่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มิความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200056

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝืกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรม และการจัด บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการคิดชั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิท้ลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ท้นสมัย ร่วมมือ กับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเช้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวช้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้!นสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ท้นสมัยและท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200057

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในลาชาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เา ใฝ่รู้และมีบีญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดชองผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมิน& รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และท้นสมัยต่อการ เปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6200058

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด ขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกัปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800068

   วิทยาการคอมพิวเตอร์อันปลั๊ก

   การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีอันปลั๊กเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6200121

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และกฎหมายและจริยธรรมทางดิจิทัล

   นำหลักการ และขอบข่ายของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิธีการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วิวัฒนาการและบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อวงการศึกษา ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีดิจิทัล คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การแพร่และกระจายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา การเลือกและประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200122

   ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา

   นำความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับแอพพลิเคชั่น การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการได้จริง

   3 (2-2-5)
   6200123

   การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200124

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู

   แนะนำภาษาเขียนโปรแกรม ผังงาน ประเภทข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร ตัวดำเนินการ และนิพจน์ คำสั่งควบคุม ฟังชั่น พอยน์เตอร์ ตัวแปรชุด โครงสร้างและยูเนียน การจัดการแฟ้มข้อมูล ประยุกต์ การเขียนโปรแกรมสร้างบทเรียนบนคอมพิวเตอร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน

   3 (2-2-5)
   6200125

   ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา

   นำแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์ เพื่อการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา และการใช้ระบบเพื่อสนับสนุนการศึกษา ระบบข้อมูลโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และการจัดการชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจัดทำระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์ในสถานศึกษา สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ หรือช่วยในการตัดสินใจ

   3 (2-2-5)
   6200140

   การประยุกต์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการศึกษา

   การสำรวจข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ อาทิเช่น การทำความสะอาดข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเลือกตัวแปร

   3 (2-2-5)
   6200141

   วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200145

   โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี 1

   ศึกษาประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ กำลังเป็นที่นิยม และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านสถานศึกษาสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยเสนอในรูปแบบโครงร่างการวิจัยหรือโครงงาน

   1 (1-1-3)
   6200679

   ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

   พื้นฐานทางศิลปะ แนวคิดภูมิปัญญาการสร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น วัสดุกรรมวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200680

   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

   โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ คำสั่ง การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ลำดับตารางเวลา บรรทัดของคำสั่ง การต่อเพิ่มหน่วยความจำ คำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ในอนาคต การเลือกใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

   3 (2-2-5)
   6200681

   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   วงจรสมมูลของวงจรขยายออปแอมป์ การออกแบบวงจรเฟสล็อกลูป การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่ฐานแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบวงจรเปรียบเทียบสัญญาณ การออกแบบวงจรรวมสัญญาณ การออกแบบวงจรพหุคูณสัญญาณ การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณ การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลัง การออกแบบวงจรกรองความถี่ออปแอมป์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ วงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ การออกแบบลายวงจรบนแผ่นพีซีบี

   3 (2-2-5)
   6200683

   ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

   การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว โครงสร้างและอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระบวนการ และเคร่ืองมือสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ามแพลตฟอร์ม การเขียนโปร แกรมมัลติทาสกิ้งด้วย ระบบปฏิบัติการเรียลไทม์เทคนิคการออกแบบร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสมองกลฝังตัวในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   6201049

   การคิดเชิงคำนวณเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือก (20 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200126

   ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา

   นำทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การจัดระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา ออกแบบคุณลักษณะของอุปกรณ์ระบบ ทิศทางของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในอนาคต การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ใช้และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ตามองค์ประกอบและมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูลชนิดต่าง ๆ การเข้าถึงและการใช้งานการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ออกแบบ พัฒนา ใช้ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบ ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้สำหรับการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200127

   ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

   คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการแต่ละชนิด หน้าที่การทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ ความแตกต่างของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย คุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์ที่จัดว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับการป้องกันภัยคุกคาม การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เสริมศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ตรงกับศักยภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6200128

   การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเพื่อการศึกษา

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเหมืองข้อมูล แรงจูงใจในการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคและตัวแบบรวมถึงการประยุกต์ใช้งานทางด้านการสร้างเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล แอพพลิเคชันคลังข้อมูล การเตรียมเหมืองข้อมูล การทำเหมืองความสัมพันธ์ การทำเหมืองโดยต้นไม้ตัดสินใจ การปัจจัยด้วยเครือข่ายแบบเบย์ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูลเครือข่ายประสาทเทียม การจัดกลุ่มเชิงอินแสตนต์ และการนำมาใช้ทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200129

   การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

   หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนการสอน การออกแบบและจาลองระบบการเรียนการสอน ตลอดจน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการวางแผนและการออกแบบการสอนที่มีประสิทธิผล

   3 (2-2-5)
   6200130

   ทฤษฎีเกมสำหรับสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้

   ความหมายและประเภทของทฤษฎีเกม กระบวนการและส่วนประกอบเกี่ยวกับเกม การจูงใจ การออกแบบ ข้อจำกัด ประเด็น และการตระหนักจากการใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6200131

   การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี

   การทําความเข้าใจปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความคิดเชิง สร้างสรรค์ เทคนิคและเครื่องมือช่วยสร้างแนวคิดและคําตอบ การรู้จักสังเกตและสงสัย ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและเหตุผลวิบัติ การรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและการโต้แย้งด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอน

   3 (2-2-5)
   6200132

   การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา

   องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบอุปกรณ์รับรองระบบ การออกแบบคุณลักษณะของอุปกรณ์รับรองระบบ ทิศทางของระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาในอนาคต การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของหน่วยงานนั้น

   3 (2-2-5)
   6200133

   การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

   ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิงคำนวณ เชิงนามธรรม ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การย่อยปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย พัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีการบูรณาการกับสาขาอื่นๆอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

   3 (2-2-5)
   6200135

   การบริหาร จรรยาบรรณและภาวะผู้นำดิจิทัล

   ทฤษฎีและหลักการการบริหาร การวางแผนงาน การจัดงบประมาณ การบริการ และการออกแบบอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในองค์การเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สมรรถนะของผู้นำในยุคดิจิทัล การนำแบบนอกกรอบ การสร้างความสัมพันธ์แบบลึก การสร้างและการนำทีมเสมือน ความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกัน การเรียนรู้อย่างมีพลวัต การบริหารแบบอะไจล์และการจัดการโครงการ

   3 (2-2-5)
   6200136

   พฤติกรรมการสอนและการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี

   พฤติกรรมการสอนเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์เนื้อหาและการเขียน แผนการสอน การวางแผน การออกแบบ การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนคอมพิวเตอร์ การศึกษาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ในสภาพปัจจุบันที่หลากหลาย

   3 (2-2-5)
   6200137

   หุ่นยนต์พื้นฐานเพื่อการศึกษา

   นำแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการใช้งานระบบสมองกล การเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6200138

   การฝึกอบรมและสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานนิทรรศการ การประชุมและสัมมนา

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน การสื่อสารจิตวิทยาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ออกแบบสารสำหรับบทเรียน สื่อการเรียนการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เน้นการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเพื่อนำมาใช้สำหรับงานนิทรรศการ การประชุมและสัมมนา

   3 (2-2-5)
   6200139

   การสอนการรู้เชิงทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียน

   การสอนความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุปที่เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดอันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อ

   3 (2-2-5)
   6200142

   การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

   นำหลักการ แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา แนวโน้มการวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การเขียนเค้าโครงวิจัย กำหนดขั้นตอนการวิจัย ปฏิบัติการวิจัย และเขียนรายงาน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6200143

   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีภาษาสำหรับครูเทคโนโลยี

   ความรู้เบื้องต้น ขอบเขต ประวัติและเทคนิคเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง ไวยกรณ์ การออกเสียง และการอ่านภาษาอังกฤษ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพัฒนาและการนำปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง อาทิเช่น Voice Kit หรือ Vision Kit ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   6200144

   สะเต็มศึกษาสำหรับครูเทคโนโลยี

   นำทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การจัดระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา ออกแบบคุณลักษณะของอุปกรณ์ระบบ ทิศทางของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในอนาคต การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ใช้และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ตามองค์ประกอบและมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูลชนิดต่าง ๆ การเข้าถึงและการใช้งานการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ออกแบบ พัฒนา ใช้ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบ ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้สำหรับการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200146

   โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี 2

   ดำเนินการออกแบบการวิจัยตามที่ได้เสนอโครงการไว้ วางแผนการวิจัยตลอดจนการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการนำเสนอผลการวิจัย

   2 (0-4-8)
   6200678

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

   ความเป็นมา ลักษณะและประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ จำแนกประเภทและวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบและทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปและแนวคิดแปลกใหม่ที่สอดแทรกความเป็นพื้นถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200682

   การออกแบบวงจรดิจิทัล

   วงจรเกตแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ แนนด์ วงจรฟลิบ-ฟลอบ วงจรซีมอสอินเวอร์เตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคะนอห์ แผนที่แบบเวน วงจรนับ วงจรชิฟท์รีจิสเตอร์ ระบบดิจิตอลแบบต่างๆ ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ แนะนำไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6200684

   ปัญญาประดิษฐ์

   เทคนิคการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบสัญลักษณ์วิธีค้นหาข้อสรุป การแทนความรู้ การเรียนรู้และระบบปรับตัวเองได้แนวทางประยุกต์การใช้งานปัญญาประดิษฐ์สาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

   3 (2-2-5)
   6201050

   วิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23