Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 33 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (33 หน่วยกิต)
  1. วิชาชีพครูบังคับ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6201074

   ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของครู

   3 (3-0-6)
   6201075

   ปรัชญาการศึกษา

   2 (3-0-6)
   6201076

   ทักษะทางภาษาสำหรับครู

   3 (2-2-5)
   6201077

   จิตวิทยาสำหรับครู

   3 (2-2-5)
   6201078

   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6201079

   การวิจัยในชั้นเรียน

   3 (2-2-5)
   6201080

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   3 (2-2-5)
   6201081

   การประเมินการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6201083

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

   2 (90)
  2. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6201084

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   3 (240)
   6201085

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   3 (240)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23