Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200050

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ไค้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้'ฝึกปฏิบัติการพิง การพูด การอ่าน การเชียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในขั้นเรียน ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ทักษะการพิง การพูด การเชียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนา ตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลาย หลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6200052

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งค้านการพิง การพูด การอ่าน และการเชียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการน่าเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำจัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ ความรู้ค้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การน่าเสนองานทางวิชาการ โดยใช้ สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200059

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้!นรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ พันสมัย และพันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6200060

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญา การศึกษามาประยุกต่ใข้ในการวัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร วัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์ หลักการวัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการวัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไป ประยุกต่ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200068

   การพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมซน น่าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต่ใช้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการชองหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวช้อง หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน่าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน หลักสูตร ปิญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200069

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติลาชาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี ปญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างชองผู้เรียน แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง สุขภาวะชองผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาชองเศรษฐกิจ พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมซนท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้!นสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6200134

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   การประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปิญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวช้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ ประยุกต้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปิญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการ พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200147

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป็อนกลับ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใข้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200150

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   การวิจัย แก้ปิญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มืความ ต้องการพิเศษโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป้ญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในขั้น เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต้ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย เพื่อแก้ปิญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของขุมซน เพื่อให้สามารถน่า ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200151

   จิตวิทยาสำหรับครู

   การวิเคราะห์ แก้ปีญ'หา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็ก'ที่มีค'วามต้องการ พิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คำแนะน่าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวช้องเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน คิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200152

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ด็ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้เรียนและสมาซิกในขุมซน โดยการวิเคราะห์ ลังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ เป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ประสบการณ์ กรณีศึกษา การ'ฝืกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ด็ มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200051

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะชองครูที่แสดงออกถึงความ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ชองครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมี จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทชองสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการ จัดการศึกษาชองสถานศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ สถานศึกษาแต่ละระดับ ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ป้ญหาผู้เรียน รายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามี ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต่ใข้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200054

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ผึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร การศึกษา บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้!ห้ผู้เรียนมิความสุขในการ เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มิความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์ลาชาวิชาเอก เช้าร่วมโครงการที่เกี่ยวช้องกับ การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปิญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพี่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มิความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200056

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝืกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรม และการจัด บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการคิดชั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิท้ลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ท้นสมัย ร่วมมือ กับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเช้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวช้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้!นสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ท้นสมัยและท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200057

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในลาชาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เา ใฝ่รู้และมีบีญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดชองผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมิน& รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และท้นสมัยต่อการ เปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6200058

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด ขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกัปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200179

   รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

   ศึกษา ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการพลศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรัชญา แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของการพลศึกษา และคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครูพลศึกษา

   2 (1-2-3)
   6200181

   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา

   ศึกษา ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งที่ตั้ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆของมนุษย์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิชาชีพพลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200182

   สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา

   ศึกษา โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงาน การตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ กระบวนการเผาผลาญพลังงานและการใช้พลังงานของร่างกาย และกลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายในการสอนพลศึกษา

   2 (1-2-3)
   6200183

   กรีฑา 1

   ประวัติและความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน เทคนิคในการฝึกซ้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา

   2 (1-2-3)
   6200184

   ยิมนาสติก

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคการสอนยิมนาสติก หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการให้ความช่วยเหลือ การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม

   1 (0-2-1)
   6200186

   ฟุตบอล 1

   ประวัติ ทฤษฎี หลักการและวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนฟุตบอล การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   2 (1-2-3)
   6200188

   วอลเลย์บอล1

   ประวัติ ทฤษฎี หลักการและวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการสอนวอลเลย์บอล การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6200191

   การบริหารจัดการพลศึกษา

   ศึกษา ขอบข่าย บทบาทและหน้าที่ของครูพลศึกษาในการบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน หลักการจัดและการบริหารการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในชั้นเรียน การจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน และการเลือกใช้และผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษาและกีฬา

   2 (1-2-3)
   6200192

   การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก

   ศึกษา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก กระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติทักษะและการพัฒนาทักษะกลไก การเจริญเติบโตของมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การได้มาซึ่งทักษะกลไก การประเมินผลความสามารถทางกลไก การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกลไก การสร้างแรงจูงใจและการให้ผลย้อนกลับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความหนักของแรงกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา และการฝึกซ้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

   2 (1-2-3)
   6200193

   หลักสูตรพลศึกษา

   ศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษารูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200194

   จิตวิทยาการกีฬา

   ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา องค์ประกอบ และเนื้อหาของจิตวิทยาการกีฬา การศึกษาเทคนิค และกุศโลบายทางจิตวิทยาการกีฬา การแก้ไขความผิดพลาดด้วยผลย้อนกลับ การควบคุมความวิตกกังวล ความตั้งใจ สมาธิ และแรงจูงใจ บุคลิกภาพกับนักกีฬา การฝึกปฏิบัติทักษะทางจิต การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความก้าวร้าวความรุนแรง อิทธิพลของผู้ชมที่มีต่อนักกีฬา จิตวิทยาการเป็นโค้ช การวางแผนการฝึกนักกีฬา และจิตวิทยาทางฝึกนักกีฬา

   2 (1-2-3)
   6200196

   ว่ายน้ำ

   ศึกษา ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ หลักความปลอดภัยในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการกีฬาว่ายน้ำ รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนกีฬาว่ายน้ำ

   2 (1-2-3)
   6200202

   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   ศึกษา รูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทาง พลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200203

   การวัดประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา

   ศึกษา หลักการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา กระบวนการ วิธีการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา เครื่องมือและแบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทต่างๆวิธีการดำเนินการทดสอบ การแปลความหมายจากผลการทดสอบ และการเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

   2 (1-2-3)
   6200204

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา

   ภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารและการค้นคว้าอ้างอิงวิชาการในสาขาวิชา

   3 (2-2-5)
   6200205

   การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

   ความสำคัญของการป้องกันการบาดเจ็บ ความรู้เบื้องต้นของการบาดเจ็บ ชนิดและสาเหตุของการบาดเจ็บที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทฤษฎีและหลักการในการป้องกันการบาดเจ็บ หลักการบำบัดการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล การฟื้นฟูการบาดเจ็บเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ

   3 (2-2-5)
   6200219

   การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน

   ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

   3 (2-2-5)
   6200220

   การสัมมนาทางพลศึกษา

   ศึกษา แนวคิด หลักการ ความหมายความสำคัญและหลักการสัมมนา ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของผู้เรียนนำเสนอในการจัดสัมมนา

   2 (1-2-3)
  4. วิชาเอกเลือก (20 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200180

   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความสัมพันธ์ของข้อต่อและกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การนำหลักการทางกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว การใช้แรง การรับและการส่งแรง หลักความสมดุลและการวิเคราะห์ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ รวมไปถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อช่วยในการปรับปรุงท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมในการเรียนการสอนพลศึกษา

   1 (0-2-1)
   6200185

   เทเบิลเทนนิส

   ประวัติความเป็นมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะและวิธีการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส กฏกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6200187

   ฟุตบอล 2

   หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาฟุตบอล บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

   1 (0-2-1)
   6200189

   วอลเลย์บอล 2

   หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกวอลเลย์บอล บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

   1 (0-2-1)
   6200190

   บาสเกตบอล1

   ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาบาสเกตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

   1 (0-2-1)
   6200195

   กรีฑา 2

   หลักการ และเทคนิคการฝึกกีฬากรีฑา วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกตัวนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและการแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกรีฑา

   1 (0-2-1)
   6200197

   แบดมินตัน

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน ทักษะและวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน เทคนิคของการเล่นกีฬาแบดมินตัน แต่ละประเภท การฝึกทักษะในการเล่นเบื้องต้นเช่นการจับแร็กเก็ตการตีลูกมือบนมือล่างการตบการรับการส่งลูกกติกาการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน หลักการจัดการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

   1 (0-2-1)
   6200198

   บาสเกตบอล 2

   ทฤษฎีและวิธีการฝึกบาสเกตบอลการวิเคราะห์ทักษะและข้อผิดพลาด เทคนิคการแก้ไข การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกการใช้จิตวิทยาในการแข่งขันความรับผิดชอบและคุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกกติกาการแข่งขันและความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล

   1 (0-2-1)
   6200199

   แฮนด์บอล

   ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทักษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และ ผู้ตัดสิน หลักและวิธีการจัดการแข่งขัน

   1 (0-2-1)
   6200200

   การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

   ศึกษา ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเลือกใช้ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการออกแบบโปรแกรมเพื่อปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

   2 (1-2-3)
   6200201

   การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางพลศึกษา

   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   1 (0-2-1)
   6200206

   การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

   ศึกษา ความหมาย สาเหตุ ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาการของความบกพร่องทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจัดการเรียนรู้และการเลือกกิจกรรมพลศึกษา ให้เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภท

   1 (0-2-1)
   6200207

   ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น

   ศึกษา ประวัติความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นของกิจการลูกเสือและเนตรนารีโลก ลูกเสือและเนตรนารีไทย ขอบข่ายและประเภทของเหล่าลูกเสือและเนตรนารี ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือและเนตรนารี การฝึกปฏิบัติการการเป็นผู้บังคับบัญชา

   1 (0-2-1)
   6200208

   ค่ายพักแรม

   หลักการและความสำคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กฎชาวค่าย กิจกรรมเพลงและเกมนันทนาการต่างๆ การประกอบอาหาร การเดินทางไกล หลักการและรูปแบบการกางเต็นท์ การจัดโปรแกรมและบริหารค่ายพักแรม และฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม และการเป็นผู้นำค่ายพักแรม

   1 (0-2-1)
   6200209

   เกมและกิจกรรมนันทนาการ

   ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของเกมและกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเกมและกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทต่างๆ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ เทคนิคในการเป็นผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ

   1 (0-2-1)
   6200210

   กิจกรรมเข้าจังหวะ

   หลักการและความสำคัญ ประเภทของกิจกรรมเข้าจังหวะ เทคนิคการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนสอนกิจกรรมเข้าจังหวะหลักการสอนและการวัดประเมินผล

   1 (0-2-1)
   6200211

   กระบี่กระบอง

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกระบี่กระบอง ทักษะและเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง ท่าไม้รำต่าง ๆ การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม

   1 (0-2-1)
   6200212

   มวยไทย

   ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย การฝึกทักษะในการใช้ หมัดเท้า เข่า ศอก การฝึกซ้อม เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิต กฎ กติกามารยาท การมีน้ำใจนักกีฬาวิเคราะห์การเป็นผู้ตัดสิน กรรมการให้คะแนน และเจ้าหน้าที่ให้เห็นคุณค่าศิลปะประจำชาติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนหลักการสอนและการวัดผลประเมินผลกีฬามวยไทย

   1 (0-2-1)
   6200213

   มวยสากล

   ประวัติและความเป็นมาของกีฬามวยสากล การฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยสากล การชกในลักษณะต่างๆ ชั้นเชิงการชกและการปกป้อง หลักและวิธีการฝึก กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึก และการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้เล่นและผู้ชม

   1 (0-2-1)
   6200214

   ลีลาศ

   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการลีลาศ ประเภทและลวดลายต่าง ๆ มารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรมของการลีลาศ ทักษะและเทคนิคการสอนลีลาศ

   1 (0-2-1)
   6200215

   เปตอง

   ประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง กติกาการเล่นและการแข่งขัน การและเทคนิคการฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬาเปตอง การสร้างเสริมสมรรถภาพทักษะและความสามารถเฉพาะตัวสำหรับนักกีฬาเปตอง การสร้างเสริมทักษะการเปตองประกอบการฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง การฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นเพื่อการแข่งขัน มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชม คุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬา การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเปตอง การทำสนามเปตอง เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

   1 (0-2-1)
   6200216

   เทนนิส

   1 (0-2-1)
   6200217

   ฟุตซอล

   1 (0-2-1)
   6200218

   เซปักตะกร้อ

   1 (0-2-1)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23