Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (105 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200050

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ไค้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้'ฝึกปฏิบัติการพิง การพูด การอ่าน การเชียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในขั้นเรียน ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ทักษะการพิง การพูด การเชียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนา ตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลาย หลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6200052

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งค้านการพิง การพูด การอ่าน และการเชียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการน่าเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำจัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ ความรู้ค้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การน่าเสนองานทางวิชาการ โดยใช้ สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200059

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้!นรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ พันสมัย และพันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6200060

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญา การศึกษามาประยุกต่ใข้ในการวัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร วัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์ หลักการวัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการวัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไป ประยุกต่ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200068

   การพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมซน น่าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต่ใช้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการชองหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวช้อง หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน่าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน หลักสูตร ปิญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200069

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติลาชาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี ปญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างชองผู้เรียน แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง สุขภาวะชองผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาชองเศรษฐกิจ พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมซนท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้!นสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6200134

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   การประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปิญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวช้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ ประยุกต้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปิญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการ พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200147

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป็อนกลับ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใข้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200150

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   การวิจัย แก้ปิญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มืความ ต้องการพิเศษโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป้ญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในขั้น เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต้ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย เพื่อแก้ปิญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของขุมซน เพื่อให้สามารถน่า ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200151

   จิตวิทยาสำหรับครู

   การวิเคราะห์ แก้ปีญ'หา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็ก'ที่มีค'วามต้องการ พิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คำแนะน่าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวช้องเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน คิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200152

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ด็ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้เรียนและสมาซิกในขุมซน โดยการวิเคราะห์ ลังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ เป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ประสบการณ์ กรณีศึกษา การ'ฝืกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ด็ มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200051

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะชองครูที่แสดงออกถึงความ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ชองครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมี จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทชองสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการ จัดการศึกษาชองสถานศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ สถานศึกษาแต่ละระดับ ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ป้ญหาผู้เรียน รายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามี ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต่ใข้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200054

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ผึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร การศึกษา บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้!ห้ผู้เรียนมิความสุขในการ เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มิความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์ลาชาวิชาเอก เช้าร่วมโครงการที่เกี่ยวช้องกับ การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปิญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพี่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มิความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200056

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝืกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรม และการจัด บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการคิดชั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิท้ลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ท้นสมัย ร่วมมือ กับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเช้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวช้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้!นสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ท้นสมัยและท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200057

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในลาชาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เา ใฝ่รู้และมีบีญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดชองผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมิน& รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และท้นสมัยต่อการ เปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6200058

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด ขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกัปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200074

   การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์

   ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200089

   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

   การวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200090

   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

   การวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200108

   สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา

   การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

   1 (0-2-1)
   6200652

   หลักการคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6200653

   พีชคณิตเชิงเส้น

   3 (3-0-6)
   6200655

   วิยุตคณิต

   3 (3-0-6)
   6200659

   จำนวนและพีชคณิต

   3 (3-0-6)
   6200660

   ทฤษฎีสมการและอสมการ

   3 (3-0-6)
   6200662

   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6200670

   เรขาคณิต

   3 (3-0-6)
   6200677

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   3 (3-0-6)
   6201058

   แคลคูลัส 1

   3 (3-0-6)
   6201059

   แคลคูลัส 2

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเอกเลือกด้านเฉพาะศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200657

   พีชคณิตนามธรรม

   กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฎจักร กรุปย่อยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป ริงและสมบัติเบื้องต้นของริง ไอดีล อิลทิกรัลโดเมน ฟีลด์ และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6200661

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

   สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6200663

   การวิเคราะห์เชิงซ้อน

   สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมของลอเรนต์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์ การส่งคงแบบ

   3 (3-0-6)
   6200664

   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

   การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นและการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

   3 (3-0-6)
   6200665

   ระบบจำนวน

   การสร้างระบบจำนวน จำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัติต่าง ๆ ของจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

   3 (3-0-6)
   6200666

   ทฤษฎีเซต

   การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ ทฤษฎีของเซตและฟังก์ชัน เซตอันดับ ภาวะเชิงการนับ ภาวะเชิงอันดับที่ สัจพจน์การเลือก และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6200667

   ทฤษฎีจำนวน

   ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น สมภาค ฟังก์ชันเลขคณิต ฟังก์ชันฟีออยเลอร์ ฟังก์ชันจำนวนเต็มค่ามากสุด ทฤษฏีบทของออยเลอร์และแฟร์มา สมภาคเชิงเส้นและสมภาคพหุนาม ทฤษฎีบทของส่วนตกค้างกำลังสอง สัญลักษณ์เลอช็องดร์ สัญลักษณ์ยาโคบี และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6200668

   ทฤษฎีรหัส

   รหัสเบื้องต้น รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร รหัสฮามมิง รหัสเพอร์เฟคท์ รหัสพหุนาม การเข้ารหัสและการถอดรหัส การตรวจจับและแก้ไขแบบคลาดเคลื่อน

   3 (3-0-6)
   6200669

   ทฤษฎีกราฟ

   บทนิยามพื้นฐานของกราฟ กราฟไม่ขาดตอน วิถีและวัฏจักร กราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เลียนและกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน กราฟระบุทิศทาง และบทประยุกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   6200671

   กำหนดการเชิงเส้น

   กำหนดการเชิงเส้น ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว สภาพเสื่อมคลาย กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การประยุกต์ของกำหนดการเชิงเส้น

   3 (3-0-6)
   6200672

   เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์

   วิธีและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม คำสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม การออกแบบและเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์

   3 (2-2-5)
   6200673

   โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคำนวณเชิงเรขาคณิตและการคำนวณ เชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์กับงานด้านต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6200674

   ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

   หลักการและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองของประชากรชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดสมดุลและความเสถียรของแบบจำลอง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6200675

   การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์

   การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างต้นแบบและต้นแบบของปัญหา การหาผลเฉลยของปัญหา การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์

   3 (2-2-5)
  5. วิชาเอกเลือกด้านการสอนวิชาเอก (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200053

   คณิตศิลป์

   จุด เส้น ระนาบ พิกัด การแปลงทางเรขาคณิต แบบรูป แสง เงา รูปเหลี่ยม วงกลม วงรี การออกแบบและผลิตชิ้นงานโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ผ่านงานฝีมือหรือผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์

   1 (0-2-1)
   6200071

   การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน

   ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต ความรู้สึกเชิงปริภูมิ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต ได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการประยุกต์การวัดและเรขาคณิตในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   6200077

   วิทยาการคำนวณ

   เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6200078

   สะเต็มศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200080

   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   เทคโนโลยีดิจิตัล โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2 (1-2-3)
   6200083

   จำนวนและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

   เนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนเรียนรู้เรื่องจำนวนและการดำเนินการตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้สึกเชิงจำนวน การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและการดำเนินการคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6200091

   สถิติและความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน

   การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล แผนภูมิ การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงข้อมูล วัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการประยุกต์ความน่าจะเป็นและสถิติในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   6200100

   คณิตคิดทันโลก

   คณิตศาสตร์การเงิน ประกอบด้วย ร้อยละ ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด การจัดการรายจ่ายและการออมตามวิถีพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าของเงินออมด้วยการลงทุนเบื้องต้น และการเข้าถึงความรู้ ความจริง ประกอบด้วย การให้เหตุผล ประพจน์และการหาค่าความจริง และความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล

   3 (2-2-5)
   6200101

   ศัพท์เฉพาะทางการสอนคณิตศาสตร์

   คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือนำเสนอบทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   6200109

   ค่ายคณิตศาสตร์

   แนวคิด หลักการ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การเขียนโครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ การประเมินค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

   2 (1-2-3)
   6200110

   โครงงานคณิตศาสตร์

   แนวคิด หลักการ กระบวนการของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบโครงงาน ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ การออกแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การเขียนโครงงานคณิตศาสตร์ การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ จัดทำโครงงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ และการนำเสนอโครงงาน

   2 (1-2-3)
   6200111

   การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

   ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเขียนเค้าโครงวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และตีความหมายข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23