Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200050

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ไค้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้'ฝึกปฏิบัติการพิง การพูด การอ่าน การเชียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในขั้นเรียน ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ทักษะการพิง การพูด การเชียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนา ตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลาย หลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6200052

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งค้านการพิง การพูด การอ่าน และการเชียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการน่าเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำจัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ ความรู้ค้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การน่าเสนองานทางวิชาการ โดยใช้ สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200059

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้!นรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ พันสมัย และพันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6200060

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญา การศึกษามาประยุกต่ใข้ในการวัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร วัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์ หลักการวัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการวัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไป ประยุกต่ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200068

   การพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมซน น่าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต่ใช้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการชองหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวช้อง หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน่าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน หลักสูตร ปิญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200069

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติลาชาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี ปญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างชองผู้เรียน แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง สุขภาวะชองผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาชองเศรษฐกิจ พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมซนท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้!นสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6200134

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   การประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปิญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวช้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ ประยุกต้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปิญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการ พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200147

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป็อนกลับ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใข้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200150

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   การวิจัย แก้ปิญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มืความ ต้องการพิเศษโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป้ญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในขั้น เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต้ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย เพื่อแก้ปิญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของขุมซน เพื่อให้สามารถน่า ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200151

   จิตวิทยาสำหรับครู

   การวิเคราะห์ แก้ปีญ'หา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็ก'ที่มีค'วามต้องการ พิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คำแนะน่าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวช้องเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน คิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200152

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ด็ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้เรียนและสมาซิกในขุมซน โดยการวิเคราะห์ ลังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ เป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ประสบการณ์ กรณีศึกษา การ'ฝืกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ด็ มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200051

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะชองครูที่แสดงออกถึงความ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ชองครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมี จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทชองสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการ จัดการศึกษาชองสถานศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ สถานศึกษาแต่ละระดับ ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ป้ญหาผู้เรียน รายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามี ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต่ใข้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200054

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ผึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร การศึกษา บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้!ห้ผู้เรียนมิความสุขในการ เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มิความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์ลาชาวิชาเอก เช้าร่วมโครงการที่เกี่ยวช้องกับ การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปิญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพี่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มิความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200056

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝืกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรม และการจัด บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการคิดชั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิท้ลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ท้นสมัย ร่วมมือ กับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเช้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวช้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้!นสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ท้นสมัยและท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200057

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในลาชาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เา ใฝ่รู้และมีบีญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดชองผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมิน& รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และท้นสมัยต่อการ เปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6200058

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด ขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกัปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200072

   ทักษะสาหรับครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

   ความหมายและโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับครูวิทยาศาสตร์ การบูรณาการเนื้อหากับวิธีสอน (PCK) การฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ และการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200088

   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเนื้อหาวิทยาศาสตร์สาหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ

   3 (2-2-5)
   6200106

   ศัพท์เฉพาะทางการสอนวิทยาศาสตร์

   คาศัพท์และคาย่อศัพท์ทางการศึกษา ศัพท์ทางการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดหมวดหมู่คาศัพท์ทางการสอนวิทยาศาสตร์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คาศัพท์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การใช้ศัพท์เฉพาะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการสอนวิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ การพัฒนาการฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความ การนาเสนอบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาที่จาเป็นสาหรับครูวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200584

   หลักฟิสิกส์ 1

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200594

   หลักฟิสิกส์ 2

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200595

   ไฟฟ้าและพลังงาน

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า แหล่งกาเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานน้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่อนามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิตและประหยัดพลังงาน พลังงานกับสิ่งแวดล้อม วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
   6200599

   หลักเคมี 1

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200600

   หลักเคมี 2

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด - เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200608

   หลักชีววิทยา 1

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200609

   หลักชีววิทยา 2

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม นิเวศวิทยา นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200616

   ดาราศาสตร์ และอวกาศ

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นาความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตและบันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200617

   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

   การศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการนาไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับโลก นาความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200638

   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สมดุลธรรมชาติ โลกทั้งระบบเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กาลังประสบปัญหาในสภาวะปัจจุบัน การศึกษาและสารวจ เรื่องบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิตจริง สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและเหมาะสมกับผู้เรียน

   2 (1-2-3)
   6200656

   คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์

   รอบรู้และปฏิบัติการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจานวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลาดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือกด้านการสอนวิชาเอก (11 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200055

   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   3 (2-2-5)
   6200073

   การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

   2 (1-2-3)
   6200078

   สะเต็มศึกษา

   3 (2-2-5)
   6200082

   สื่อและนวัตกรรมสาหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ความหมาย ประเภท การออกแบบ การผลิตและการพัฒนา สาหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อ การเลือกและประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุกระดับอย่างเหมาะสม สื่อและนวัตกรรมสาหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Hands-on) การสร้างคู่มือการใช้สื่อ การบูรณาการสื่อการสอนวิทยาศาสตร์กับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การสาธิตการใช้สื่อในชั้นเรียน การประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อผลิตสื่อ

   3 (2-2-5)
   6200107

   วิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6200112

   สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
   6200113

   โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
   6200114

   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  5. วิชาเอกเลือกด้านวิชาเฉพาะศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200399

   ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200412

   พฤกษาศาสตร์

   ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจำแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6200413

   สัตววิทยา

   ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจำแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาค การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6200585

   วิทยาการสอนฟิสิกส์

   3 (2-2-5)
   6200586

   สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์

   3 (2-2-5)
   6200587

   โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์

   3 (2-2-5)
   6200588

   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6200591

   คลื่น

   3 (2-2-5)
   6200592

   ฟิสิกส์ยุคใหม่

   3 (2-2-5)
   6200593

   อิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   6200601

   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

   การจาแนกประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบการเติมและแบบควบแน่น โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การหาขนาดและน้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน และสมบัติของพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ที่สาคัญรวมทั้งการใช้งาน

   3 (3-0-6)
   6200604

   เคมีเครื่องสำอาง

   องค์ประกอบและกระบวนการผลิต ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องสาอาง การวิเคราะห์เครื่องสาอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่สังเคราะห์ขึ้นและมาจากธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6200605

   เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว

   พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย และการผลิตสีเขียว คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6200606

   ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน

   ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่อง สาอางและ ยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจาวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200610

   นิเวศวิทยา

   ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจากัด วัฎจักรของสาร ประชากรชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพร่กระจาย มลมิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200611

   ชีววิทยาของเซลล์

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต วัฏจักรของเซลล์และการ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ พันธุศาสตร์ของเซลล์การแสดงออกของยีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ เทคนิคและเครื่องมือสาหรับการศึกษาชีววิทยาของเซลล์

   3 (3-0-6)
   6200612

   การผลิตสื่อและอุปกรณ์ทางชีววิทยา

   สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และเพาะเลี้ยงเพื่อการศึกษา ผลิตสไลด์เพื่อการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์และถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตลอดจนผลิตสื่อและอุปกรณ์ทางชีววิทยาด้วยวัสดุอุปกรณ์อย่างง่ายและผลิตผลิตสื่อและอุปกรณ์ทางชีววิทยาด้วยคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6200613

   จุลชีววิทยาทั่วไป

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจัดจาแนกจุลินทรีย์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสาคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6200614

   ชีวดิจิทัล

   ความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ชีววิทยาในยุคดิจิทัล การบูรณาการความรู้และการพัฒนาสื่อทางชีววิทยา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าทัน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6200615

   เครื่องมือทางชีววิทยา

   หลักการทางานของเครื่องมือทางชีววิทยา การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางชีววิทยา การเตรียมตัวอย่างสาหรับเครื่องมือทางชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   6200618

   ธรณีวิทยา

   ความหมาย ประวัติและขอบเขตของธรณีวิทยา รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสร้างส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก สมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่าง ๆ บนผิวโลก วัฏจักร ยุคประวัติทางธรณีวิทยา โดยสังเขป เชื้อเพลิงธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6200619

   วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

   ฟิสิกส์ โครงสร้าง และกลไกการถ่ายเทพลังงานของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร วัฏจักรเคมี แก๊สเรือนกระจก ทฤษฎี Gaia ประวัติศาสตร์โลก ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ แบบจำลองภูมิอากาศวิศวกรรมธรณี การผลิต การเก็บ และการแจกแจงพลังงาน การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน มลพิษ ของทิ้ง และการแปรใช้ใหม่ การผลิตอาหาร เศรษฐศาสตร์ของการลดแก๊สเรือนกระจก ประชากรโลกและพฤติกรรมมนุษย์

   3 (3-0-6)
   6200621

   พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

   ความสำคัญของพลังงานต่อชีวิต ระบบนิเวศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การประเมินการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์และวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศและโลก ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6200636

   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

   วิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สาเหตุของการ-เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก การแก้ปัญหาและศักยภาพในการปรับตัวของระบบเหล่านั้น ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

   3 (3-0-6)
   6200642

   การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้

   ความหมาย แนวคิด และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และป่าไม้ ภายในระบบนิเวศ วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดการและการใช้ประโยชน์ วางแผนการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6201054

   อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6201055

   แม่เหล็กไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   6201056

   พันธุศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6201057

   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23