Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200050

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ไค้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้'ฝึกปฏิบัติการพิง การพูด การอ่าน การเชียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในขั้นเรียน ออกแบบการจัดการ เรียนรู้ทักษะการพิง การพูด การเชียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนา ตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลาย หลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6200052

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งค้านการพิง การพูด การอ่าน และการเชียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการน่าเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำจัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ ความรู้ค้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การน่าเสนองานทางวิชาการ โดยใช้ สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200059

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้!นรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ พันสมัย และพันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6200060

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   พื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญา การศึกษามาประยุกต่ใข้ในการวัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร วัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์ หลักการวัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการวัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไป ประยุกต่ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200068

   การพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมซน น่าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต่ใช้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการชองหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวช้อง หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน่าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน หลักสูตร ปิญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ การเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200069

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   การวางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติลาชาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี ปญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างชองผู้เรียน แต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง สุขภาวะชองผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาชองเศรษฐกิจ พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมซนท้องถิ่น สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้!นสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6200134

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   การประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปิญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวช้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ ประยุกต้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปิญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการ พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200147

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป็อนกลับ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใข้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อ ความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200150

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   การวิจัย แก้ปิญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มืความ ต้องการพิเศษโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป้ญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในขั้น เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต้ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย เพื่อแก้ปิญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของขุมซน เพื่อให้สามารถน่า ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต้ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200151

   จิตวิทยาสำหรับครู

   การวิเคราะห์ แก้ปีญ'หา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็ก'ที่มีค'วามต้องการ พิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คำแนะน่าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวช้องเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน คิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200152

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ด็ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธาของผู้เรียนและสมาซิกในขุมซน โดยการวิเคราะห์ ลังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความ เป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ประสบการณ์ กรณีศึกษา การ'ฝืกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ด็ มืความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200051

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้คุณลักษณะชองครูที่แสดงออกถึงความ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ชองครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมี จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทชองสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการ จัดการศึกษาชองสถานศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ สถานศึกษาแต่ละระดับ ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ป้ญหาผู้เรียน รายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามี ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต่ใข้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200054

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ผึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร การศึกษา บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้!ห้ผู้เรียนมิความสุขในการ เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มิความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์ลาชาวิชาเอก เช้าร่วมโครงการที่เกี่ยวช้องกับ การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปิญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพี่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มิความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200056

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝืกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบนวัตกรรม และการจัด บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด กระบวนการคิดชั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิท้ลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ท้นสมัย ร่วมมือ กับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเช้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวช้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้!นสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ท้นสมัยและท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6200057

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในลาชาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เา ใฝ่รู้และมีบีญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะชองผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแ ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดชองผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมิน& รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาเช้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ลังเคราะห์ ถอดบทเรียน สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และท้นสมัยต่อการ เปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6200058

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด ขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกัปิญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง ซัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิบีญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใข้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200153

   สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ชองสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) พัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาชองชีรีเบสลัม (Cerebellum) กับจิตวิทยาและการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ธรรมชาติ และพัฒนาการ หน้าที่และกระบวนการทำงานชองสมอง สมรรถนะและวิธีเรียนรู้ชองสมอง จิตใจ และ การเรียนรู้ (Neuroeducation) ปีจจัยและสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลต่อการทำงานชองสมอง การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ การทดลองกิจกรรมเพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างชองเด็กปฐมวัย การสะท้อนคิดในการยอมรับความแตกต่างชอง เด็กแต่ละคนเพื่อการประเมิน การแก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการหาแนวทางในการ พัฒนาที่เหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6200154

   การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต์ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาศาตร์การศึกษา (NEUROEDUCATION) กับจิตวิทยา พัฒนาการสำหรับการเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี การวิเคราะห์ปรัชญา ทฤษฎี หลักการศึกษาปฐมวัย อิทธิพลชองการอบรมเลี้ยงดูกับการพัฒนาสมองชองเด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณลักษณะค้านคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ด็งาม การเป็นพลเมืองดี การดูแลและพัฒนาสุขภาพจิต วิธีการการจัดการความเครียด การถอดบทเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวช้องกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในประเทศและ ต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมซน การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบ การจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท้องถิ่น การทดลอง การประเมิน การแก้ปีญหา การ ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้ตรง วัตถุประสงค์ การออกแบบโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดูได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200155

   การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต่ใความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดย การวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาสุขภาวะโรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย อุบัติเหตุในบ้าน นอก บ้าน และในโรงเรียน การปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพและ อนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฏิบัติบริการสารอาหารที่จำเปีนต่อ การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ การถอดบทเรียนและ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ขุมซน ท้องถิ่น เพื่อการ ประเมิน การวางแผน การออกแบบ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างรอบ ด้าน ที่สอดคล้องกับพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยเพื่อการแกไข การส่งเสริม และการ พัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   2 (1-2-3)
   6200156

   การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดย การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษารูปแบบ กิจกรรม สื่อ การวัดสมรรถภาพและความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อ มัดใหญ่ การถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายและ งานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ ทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ขุมซน ท้องถิ่น การ วิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบกิจกรรม สื่อ เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้าน ร่างกายแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมเพื่อการประเมิน การ แก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   2 (1-2-3)
   6200157

   การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบอิทธิพลของบริบท ครอบครัว ขุมซน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม การพัฒนาภาษาและการสื่อสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ ทำงานร่วมกับ ผู้ปกครอง ขุมซน ท้องถิ่น เพื่อการวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบการจัดกิจกรรม สื่อ เพื่อสร้าง ภาษาแม่ ภาษาที่สอง การพีง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ความ แตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทดลองกิจกรรมเพื่อการแก้ปิญหา การซ่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อน คิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามซ่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200158

   การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับ เด็กปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน สังคมขุมซนและท้องถิ่นที่ส่งผลการ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาด ทางอารมณ์และสังคมของกระทรวงสาธารณะสุข การถอดบทเรียนโปรแกรมการการพัฒนาความ ฉลาดทางอารมณ์และสังคมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ การทำงาน ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมซน ท้องถิ่น เพื่อการประเมิน การวางแผน การออกแบบกิจกรรม สื่อ เพื่อ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมกับเด็ก ปฐมวัย เพื่อการประเมิน การแก้ปิญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200159

   การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษ (NEUROEDUCATION) กับ การออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการ สังเกตเด็กปฐมวัยที่มืความต้องการจำเป็นพิเศษ ถอดบทเรียนการช่วยเหลือ การถอดบทเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมซน ท้องถิ่น การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบกิจกรรม สื่อที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การทดลองกิจกรร เพื่อการประเมิน แก้ปัญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการ เด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงคได้อย่างต่อเนื่อง ตามช่วงวัยตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200160

   การวัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี

   การประยุกต้ใข้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการวัด ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องตามระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 3 ปี การวัดประสบการณ์โดยไข้ วิจัยเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ การปฏิบัติการใช้แบบประเมินตามตัวซี้วัดในระบบประกันคุณภาพ และการวัดประสบการณ์การพัฒนา สมองแบบครบส่วนและ,พหุปีญญา (Whole Brain Approach Multiple Intelligence : WBMI) เพีอ การวิเคราะห์ การประเมิน การวางแผน การออกแบบการบริหารวัดการชั้นเรียน การวัดประสบการณ์ สื่อ สำหรับเด็กอายุ 3 -6 ปี ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น การทดลองกิจกรรมกับเด็กปฐมวัย เพื่อการประเมิน การแก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการ เด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วง วัย

   3 (2-2-5)
   6200162

   ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการ วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะสำหรับเด็กปฐมวัย การถอดบทเรียน กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนา ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย การวิเคราะห์ศิลปะการแสดงที่หลากหลาย การปฏิบัติการลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายเบื้องต้น การวางแผน การออกแบบ การจัดกิจกรรม ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว ลื่อ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ ลังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมกับ เด็กปฐมวัยการประเมิน การแก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง วัตถุประสงค์ การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200164

   การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีในการ พัฒนาศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสาร การถอด บทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะและงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ การ วางแผน การออกแบบกิจกรรมศิลปะ สื่อ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษา และการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมเพื่อการประเมิน การแก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200166

   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

   การประยุกต่ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการ จัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3 -6 ปี การจัด ประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติการใช้แบบประเมินตาม ตัวซี้วัดในระบบประกันคุณภาพ และการช่วยเหลือเด็กกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล การจัด ประสบการณ์การพัฒนาสมองแบบครบส่วนและพหุปัญญา (Whole Brain Approach Multiple Intelligence : WBMI) งานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ การประเมิน วางแผน การออกแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดประสบการณ์ สื่อ สำหรับเด็กอายุ 3 -6 ปีที่ สอดคล้องกับพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ฐานะทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น การทดลองการประเมิน การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนา เด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงคได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200167

   การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

   ประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 8 โดยการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวช้อง และถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และบ้าน วิทยาศาสตร์น้อย การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมซน ท้องถิ่น การวิเคราะห์ การวางแผน การ ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการความแตกต่างระหว่าง บุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลอง กิจกรรม การประเมิน การแก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200169

   ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก

   แนวคิดและความจำเป็นของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย การเตรียมความ พร้อมของครู ในใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างง่ายๆ การ'ฝืกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การอ่าน อักษร การวิเคราะห์และ'ฝืกการออกเสียงที่เป็นปัญหา การลงเสียงเน้นนํ้าหนักของคำ และการใช้ระดับ เสียงสูงตํ่าในประโยค การ'ฝืกการใช้รูปแบบและเช้าใจวัฒนธรรมทางภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ การออกแบบ วางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย และผลิตสื่อการสอน ที่ถูกต้องตรงกับหลักการ เรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ ทดลองปฏิบัติ ประเมิน สะท้อนคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ หลักการและปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริบทครอบครัว ขุมซน และสังคม

   3 (2-2-5)
   6200174

   การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษา/วิเคราะห์ วิธีการดูแลและให้ความช่วยเหลือ รูปแบบการจัดกิจกรรม บทบาทผู้ปกครองและครอบครัวในการอบรม เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ขุมซน ท้องถิ่น การทดลองกิจกรรม การ แก้ปัญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงคํได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเอกเลือก (20 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200161

   การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

   ประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยกาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการเรียนปนเล่น การศึกษางานวิจัยทีเกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ขุมซน ท้องถิ่น การประเมิน การวางแผน การออกแบบกิจกรรมการ เรียนปนเล่น สื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมการ ประเมิน การแก้ปีญ'หา การซ่วยเหลือ การส่งเสริมการเรียนปนเล่นได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดใน การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามซ่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200163

   วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวช้อง วรรณกรรมประเภทคำคล้องจอง เพลง นิทาน สำหรับเด็กปฐมวัย การใช้วรรณกรรมในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ การออกแบบวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวช้อง คำ คล้องจอง เพลง นิทาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบวรรณกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ ทดลองกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยเพื่อการแก้ปิญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ ตรงวัตถุประสงค์ การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงคํได้อย่างต่อเนื่องตามช่วง วัย

   3 (2-2-5)
   6200165

   สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวช้อง การออกแบบสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยถอดบทเรียนการใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ขุมซน ท้องถิ่น การเพื่อวิเคราะห์ การประเมิน การวางแผน การออกแบบสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมเพื่อการประเมิน การแก้ปีญ'หา การ'ช่วยเหลือ การส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้ อย่างต่อเนื่องตามซ่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200168

   การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด การศึกษา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในและนอกประเทศ ทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมซน ท้องถิ่น การวางแผน การออกแบบการจัดกิจกรรม สื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่สอดคล้องกับพัฒนาการความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ ทดลองกิจกรรม การแก้ปีญ'หา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อน คิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงคได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200170

   ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

   ลืบด้น วิเคราะห์ ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ เทคนิคการ วาดภาพ ศิลปะงานกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเด็กและครูปฐมวัย 'ฝึกทักษะการเขียนภาพ ลายเส้น การสร้างภาพจากต้นแบบ การออกแบบงานกระดาษ เพื่อประยุกต่ใช้ในการออกแบบ วาง แผนการจัดป้ายติดผนัง จัดป้ายนิเทศ สื่อการสอน และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องตรงกับหลักการเรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ และความ แตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการทดลองชิ้นงานที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนคิดในการชิ้นงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์

   2 (1-2-3)
   6200171

   การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม

   การต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม โดยประยุกต่ใช้ความรู้ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน โดยการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวนชั้นตอนในการทำวิจัยใน ชั้น เรียน การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ศึกษา รูปแบบนวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถอดรูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของตนเองใน ประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ การประเมิน การวางแผนพัฒนานวัตกรรม และยกระดับ รูปแบบวิจัย เพื่อการแก้ปิญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของงานวิจัยของตนเอง และสะท้อนความคิดเพื่อใท้มืทักษะในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยที่พบปิญหาแบบเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและมืคุณภาพ การประยุกต่ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อ แก้ปิญหาและพัฒนานวัตกรรม การสะท้อนคิดในการน่าความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มืความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6200172

   เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูและผู้ปกครอง

   แนวคิดและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย การเลือกและการจัด ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและให้ความรู้กับผู้ปกครอง การออกแบบและการเลือกใช้โปรแกรม สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย การสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ ทดลองปฏิบัติ ประเมิน สะท้อนคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับหลักการและ ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริบทครอบครัว ชุมชน และสังคม

   3 (2-2-5)
   6200173

   การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย

   การประยุกต้ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบกิจกรรมการทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมซน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุตํ่า กว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี อิทธิพลของครอบครัว ชุมซน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีซีวิต ของเด็กปฐมวัยในป้จจุบันและอนาคต บทบาทผู้ปกครองและชุมซน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และการปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมซนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนา สมองแบบครบส่วนและ,พหุป้ญญา (Whole Brain Approach Multiple Intelligence : WBMI) สำหรับผู้ปกครอง การวางแผน การออกแบบกิจกรรมการทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมซน และ ท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น การทดลองกิจกรรมเพื่อการ ประเมิน การแก้ป้ญหา การซ่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้าน การ สะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงคได้อย่างต่อเนื่องตามซ่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6200175

   การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตามวิชาชีพ

   ถอดบทเรียนจากฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนแบบเต็มรูป โดยนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาสร้างเป็นความรู้ในเชิงพัฒนา โดยการถอดบทเรียนของการทำงานของตนเองเชิงคุณภาพด้าน Right View , Right Concept และ Right Action เพื่อนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้มีคุณภาพสูงขึ้นทุกด้าน สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบและการพัฒนาตนเองจาการมุมของตนเอง เพื่อนและอาจารย์ เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนางานในเชิงวิชาชีพของตนเองและเพื่อนๆ ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงที่ยอมรับได้ และนำผลที่ได้มาเขียนสรุปบทเรียนให้เห็นความแตกต่างของเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้จริงกับการพัฒนางานตามวิชาชีพที่ดีของตนเองในอนาคต

   3 (2-2-5)
   6200176

   ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาปฐมวัย

   ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาของไทยและประเทศที่สนใจ ในด้าน การบริหารและการ พัฒนาการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านงบประมารทางการศึกษา ด้านการจัดการ เรียนสอน ด้านการวัดผลการประเมินผล ด้านผลผลิตที่ปรากฏ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ต่อยอด องค์ความรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศสู่สังคมภายนอกประเทศ สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง การออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุก ๆ ด้าน ทันนานาประเทศ เพื่อน่าความรู้ที่ทันสมัยมาประยุกต่ใช่ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ด็ มีความรอบรู้

   3 (2-2-5)
   6200177

   นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย

   ลืบด้น วิเคราะห์ ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการ ทางดนตรี นาฏคิลป๋ และนาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย 'ฝึกปฏิบัตินาฎลีลาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนนาฎลีลาเพื่อพัฒนาทักษะ Executive Functions ประยุกต่ใช่ในการออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมนาฎลีลาและผลิตสื่อประกอบกิจกรรมตาม หลักการเรียนรู้ของสมอง พร้อมทั้งสร้างแบบประเมินผลกิจกรรม การทดลองใช่กิจกรรมกับกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องตรงกับหลักการเรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้บริบทของลังคม และวัฒนธรรม รอบตัว ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการทดลองกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้กิจกรรมนาฎลืลาได้ อย่างรอบด้าน เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการ ออกแบบนาฎลืลาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุตํ่ากว่า 8 ปี และประยุกต่ใช้ความรู้ที่ ทันสมัยตรงตามความต้องการของสังคมและไม่ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม

   3 (2-2-5)
   6200178

   สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต

   การประยุกต่ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการ ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุตํ่ากว่า 8 ปี เพื่อเตรียมสมองเด็กสู่โลกอนาคต โดยการ วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี แนวโน้มในการศึกษาในอนาคต ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศและต่างประเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี ดิจิทัล และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ใน การดำเนินชีวิตในอนาคตสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มือิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการศึกษาของเด็กปฐมวัย คุณสมบัติของพลเมืองไทย พลเมืองโลกในอนาคต เพื่อการเตรียมคนสู่โลกอนาคตตามบริบทประเทศ ไทย การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวช้องในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่เลือก การทดลองจัดสัมมนา การประเมิน การค้นหา คำตอบ การวางแผน การทบทวน การออกแบบการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมสู่โลก อนาคต การออกแบบการสอนของครูตามวิถีโลกอนาคต การสะท้อนคิดในการน่าความรู้ที่ทันสมัยมา พัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ด็ มิความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23