Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 62 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (62 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐาน (แบบเพิ่มเติมวิชาชีพครู แผน ก และ ข) (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100001

   สถิติเพื่อการวิจัย

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้าน บังคับ (แผน ก และ ข) (14 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100002

   การพัฒนาหลักสูตร

   3 (2-2-5)
   6100003

   การจัดการการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6100005

   สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 1

   1 (0-2-1)
   6100006

   สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2

   1 (0-2-1)
   6100007

   การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

   3 (2-2-5)
   6100029

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
  3. วิชาบังคับเฉพาะ (แบบเพิ่มเติมวิชาชีพครู แผน ก และ ข) (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100008

   ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

   3 (3-0-6)
   6100009

   จิตวิทยาสำหรับครู

   3 (3-0-6)
   6100010

   ทักษะทางภาษาสำหรับครู

   3 (2-2-5)
   6100011

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก (แบบเพิ่มเติมวิชาชีพครู เฉพาะแผน ข) (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100012

   การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

   3 (3-0-6)
   6100013

   หลักการสอนวิชาเฉพาะ

   3 (3-0-6)
   6100014

   หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

   3 (3-0-6)
   6100015

   หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

   3 (3-0-6)
   6100016

   หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

   3 (3-0-6)
   6100017

   สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

   3 (3-0-6)
   6100018

   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

   3 (3-0-6)
   6100019

   การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21

   3 (3-0-6)
  5. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (แบบเพิ่มเติมวิชาชีพครู แผน ก และ ข) (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100020

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1

   1 (30)
   6100021

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2

   2 (60)
   6100022

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   3 (240)
   6100023

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   3 (240)
  6. วิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก) (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100024

   วิทยานิพนธ์ 1

   6 (0-0-0)
   6100025

   วิทยานิพนธ์ 2

   6 (0-0-0)
   6100026

   การค้นคว้าอิสระ 1

   3 (0-0-0)
   6100027

   การค้นคว้าอิสระ 2

   3 (0-0-0)
  7. วิชาเสริม (กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้) (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6100028

   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

   3 (3-0-6)
   6100030

   คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

   3 (3-0-6)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23