Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 154 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (110 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐาน (38 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800485

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801137

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และการคำนวณพื้นฐานทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   5801138

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส และบิกแบง และการคำนวณพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและหลักการอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   5801139

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   1 (0-2-1)
   5801140

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   1 (0-2-1)
   5801195

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสำหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801196

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
   5801411

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

   ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801412

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

   เทคนิคการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแปรเดียว การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801910

   การเขียนแบบวิศวกรรม

   การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การเขียนแบบร่างด้วยมือ การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัดวิวช่วย เรขาบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801911

   ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

   1 (0-2-1)
   5801955

   วัสดุวิศวกรรม

   คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอร์ ความสัมพันธ์โครงสร้างทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุล กรรมวิธีทางความร้อน โครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ วิเคราะห์ความวิบัติและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

   3 (2-2-5)
   5801956

   กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 1

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ และปฏิบัติการทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801982

   การจัดการวิศวกรรม

   พื้นฐานเบื้องต้นหลักการจัดการสมัยใหม่ เรียนรู้วิธีการเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชย์ พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด การจัดการโครงการ

   3 (3-0-6)
   5801983

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

   หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง การกำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5802006

   ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทำงานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

   1 (0-2-1)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรม (51 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800546

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   เตรียมความพร้อมและฝึกฝนภาษาอังกฤษนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียน ในบริบทการทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801962

   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

   การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน วิธีการวัดค่าเทียบเท่าโดยการวิเคราะห์การลงทุนรวม และการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่ม การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาลรวมทั้งผลของภาษีเงินได้และผลของเงินเฟ้อและปฏิบัติการการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5802007

   สถิติสำหรับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

   ขอบเขตและวิธีการทำงานของสถิติในงานวิศวกรรมและแนวคิดของตัวแปรและข้อมูลแนวความคิดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการกระจายการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวแปร การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์ของตัวแปร และปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทางด้านสถิติในการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

   3 (2-2-5)
   5802008

   วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

   การบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด อุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ หลักการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน กฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน จรรยาบรรณวิศวกรและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

   3 (2-2-5)
   5802009

   กระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

   พื้นฐานของกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้นการลดของเสียต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการทำผิวเรียบ การวัดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการผลิต และปฏิบัติการกระบวนการผลิต

   3 (2-2-5)
   5802010

   การวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยมุ่งเน้นการลดของเสียที่เกิดจากระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการวัสดุคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดลำดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และปฏิบัติการออกแบบการวางแผนและควบคุมการผลิต

   3 (2-2-5)
   5802011

   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

   การพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย อนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการและควบคุมมลพิษอากาศ การประยุกต์ใช้และปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5802012

   เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   พื้นฐานทางเคมีวิทยาของน้ำลักษณะของน้ำและน้ำเสีย การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์พีเอช ของแข็ง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส การแปลผลของข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5802014

   การวิจัยการดำเนินงาน

   ความเป็นมาของการวิจัยปฏิบัติการเพื่อนำผลที่ได้มาช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยการใช้วิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ หลักการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง วิธีซิมเพลกซ์ดูอาลิตี การวิเคราะห์โพสท์ออพติมัล รูปแบบการขนส่งและการส่งต่อ รูปแบบสินค้าคงคลัง รูปแบบการแจกจ่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีของแถวคอยไดนามิคโปรแกรมมิ่ง และปฏิบัติการการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

   3 (2-2-5)
   5802015

   การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม

   ความสำคัญของการศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมกับการเพิ่มผลิตภาพ หลักการของขั้นตอนการทำงานการวิเคราะห์กระบวนการผลิต การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงาน การประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหว การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจและปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   5802016

   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

   เทคนิคการออกแบบการวางผังโรงงานและระบบการจัดการของเสีย การเลือกตั้งโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและการนำเสนอผัง ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับผังโรงงานปฏิบัติการออกแบบผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5802018

   การควบคุมและการจัดการด้านคุณภาพ

   แนวคิดด้านการจัดการคุณภาพ ความเป็นมาของการบริหารงานคุณภาพ ระบบงานคุณภาพด้านต่างๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000 การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การสร้างระบบการบริหารงานด้านคุณภาพโดยมุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม และปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ

   3 (2-2-5)
   5802019

   การจัดการการดำเนินการ

   การออกแบบระบบปฏิบัติการการดำเนินการการควบคุมและการปรับปรุงระบบ การลดของเสียที่เกิดจากระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการการบริหารโซ่อุปทานวัสดุ/วัตถุดิบ และสินค้าคงคลังการวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิตและของเสียที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการบริหารแบบทันเวลาการบริหารกำลังการผลิตการพยากรณ์และการวางแผนทรัพยากรการนำวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติการการออกแบบการควบคุมและปรับปรุงระบบการผลิต

   3 (2-2-5)
   5802022

   เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

   ความเป็นมาของเทคโนโลยีสะอาดหลักการของเทคโนโลยีสะอาด บทบาทหน้าที่ขององค์กร การจัดทำเทคโนโลยีสะอาด การลดการเกิดของเสีย การประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด และปฏิบัติการการดำเนินงานและการจัดทำรายงานเทคโนโลยีที่สะอาด

   3 (2-2-5)
   5802023

   การควบคุมของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม

   ปัญหาภาวะมลพิษทางอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพในการควบคุมของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษน้ำ การควบคุมมลพิษอากาศ การควบคุมมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษเสียง การสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษและปฏิบัติการการควบคุมของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   5802028

   โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 1

   ศึกษาเบื้องต้นในโครงงานทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน โดยโครงงานที่ทำอาจเป็นงานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา งานผลิตหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   5802041

   วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก ผลกระทบของการใช้พลังงาน สภาวะโลกร้อนและฝนกรด แหล่งพลังงานธรรมชาติและกระบวนการผลิตปิโตรเลียม พลังงานจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและของเสียภายในท้องถิ่น ประกอบด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ น้ำ ลม ชีวมวล ชีวภาพ ขยะชุมชน นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5802044

   โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้ว ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   2 (0-6-0)
  3. วิชาเฉาะด้านเลือกทางวิศวกรรม (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801413

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

   สมการอับดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง เวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ฟิวด์ ฟังก์ชันเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส เกรเดียนต์ของ สเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์เส้น ทฤษฎีบทกรีน ปริพันธ์ผิว ปริพันธ์ปริมาตร ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์

   3 (3-0-6)
   5801913

   อุณหพลศาสตร์

   หลักการพื้นฐานและปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น และปฏิบัติการทดลองการถ่ายโอนความร้อน

   3 (2-2-5)
   5802013

   วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และการประยุกต์ใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า หลักการระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการถ่ายโอนกำลัง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน และปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   5802017

   กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   พระราชบัญญัติและกฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมระดับสากลและระดับประเทศนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงานและสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการอุตสาหกรรมบทบาทขององค์กรเอกชน (Nongovernment Organization) ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   5802020

   การผลิตน้ำอุตสาหกรรม

   คุณภาพน้ำอุตสาหกรรม การเติมสารเคมี โคแอกกูเลชัน ฟลอคคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง การดูดซับและดูดซึม การแลกเปลี่ยนและกำจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การผลิตน้ำอ่อน การเลือกระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม และปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตน้ำอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   5802021

   การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

   ลักษณะสมบัติของน้ำเสีย การวัดอัตราการไหล มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพแบบต่างๆ กระบวนการบำบัดตะกอนที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   5802024

   มลพิษอากาศอุตสาหกรรม

   แหล่งกำเนิดและประเภทของมลพิษอากาศ ผลของมลพิษอากาศ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่างอากาศ การกระจายของมลสารในบรรยากาศ กฎหมายและข้อบัญญัติในการควบคุมมลพิษอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศและปฏิบัติการมลพิษอากาศ

   3 (2-2-5)
   5802025

   การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ความหมายและแนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่งการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) และปฏิบัติการการใช้โปรแกรมช่วยในการประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   5802029

   การจัดการงานซ่อมบำรุง

   หลักการพื้นฐานงานซ่อมบำรุง และการวิเคราะห์สาเหตุระบบซ่อมบำรุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบำรุง การควบคุมอะไหล่ วงจรชีวิตของเครื่องจักรและการเสื่อมสภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง วิศวกรรมการหล่อลื่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การกำจัดความสูญเปล่า การวิเคราะห์ประวัติเครื่องจักรทางสถิติ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบำรุง การวัดผลงานซ่อมบำรุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง และปฏิบัติการออกแบบแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   5802030

   การวัดและเครื่องมือวัด

   ศึกษาระบบเครื่องมือวัดโดยทั่วไป การบ่งลักษณะของเครื่องมือวัด ความไวความถูกต้องและผลตอบสนองความถี่ การประยุกต์ใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูล การวัดระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง ขนาดและทิศทางของแรง ความเครียด ความเค้น ความดัน อัตราไหล อุณหภูมิ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ประมวลและแสดงผล ความไม่เที่ยงตรงของการวัดและปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัด

   3 (2-2-5)
   5802031

   วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

   แนะนำวิศวกรรมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม พื้นฐานอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้งาน และการจำลองสภาพการทำงานของระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุมไฟฟ้า การจำลองและเขียนสั่งการ โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ แผนผังเวลา การจัดการความผิดพลาด ความผิดพลาดจากมนุษย์ ระบบการควบคุมแบบกระจาย และโครงข่ายการสื่อสารในอุตสาหกรรม การเก็บประมวลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและผนวกรวม ระบบควบคุมอัตโนมัติเข้าสู่การใช้งานในอุตสาหกรรม และปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

   3 (2-2-5)
   5802032

   การจัดการขยะมูลฝอย

   ประเภทและลักษณะสมบัติของขยะ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะ การเผา การหมักทำปุ๋ย การกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ การบำบัดน้ำชะขยะ การลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย

   3 (2-2-5)
   5802033

   การจัดการของเสียอันตรายในอุตสาหกรรม

   การจำแนก ลักษณะเฉพาะ การบ่งชี้วัตถุและของเสียอันตราย กฎหมาย บทบัญญัติและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเป็นพิษ วิถีทางของของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ การจัดการวัตถุและของเสียอันตรายและปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5802034

   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

   ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกณฑ์มาตรฐานและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการวางแผนระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5802035

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   แนวคิดและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและสุขภาพอนามัย การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์สำหรับการลดผลกระทบและการป้องกัน การติดตามตรวจสอบผลกระทบ การจัดทำรายงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การมีส่วนร่วมของชุมชน

   3 (3-0-6)
   5802036

   การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

   สถานการณ์สิ่งแวดล้อม จุดประสงค์และขอบเขตในการประเมินวัฏจักรชีวิต การดำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ การแปรผลการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา และปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยในการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   5802037

   อนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย

   3 (3-0-6)
   5802038

   การจัดการระบบสารสนเทศ

   บทบาทของระบบข้อมูลในการจัดการและขบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบและวิธีการทดลองระบบเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบและปฏิบัติการการจัดการข้อมูลทางระบบสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   5802039

   การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

   ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รูปแบบและการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ กระบวนการผลิต การจัดการการตลาด การลงทุน การเงินการบริหารงานบุคคล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม กฎหมายธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนและปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5802040

   การจัดการโครงการ

   ภาพรวมและคำจำกัดความของโครงการและการจัดการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม การเริ่มต้นโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้จัดการโครงการและองค์กร การวางแผน การกำหนดการ (CPM และ PERT) การเฝ้าสังเกต การควบคุม การตรวจสอบ การสิ้นสุดโครงการและปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการโครงการ

   3 (2-2-5)
   5802045

   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   ศึกษาปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตามเทคโนโลยีที่พัฒนาหรือตามความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802027

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-2-1)
   5802042

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   6 (16 (สัปดาห์))
   5802043

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23