Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800480

   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

   หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน สนทนา เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฝึกการอ่านวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานเพื่ออธิบายลักษณะ โครงสร้าง หลักการใช้งาน และการนำไปใช้ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน และการเข้าใจความหมายของประโยค เพื่อสรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

   3 (3-0-6)
   5800523

   ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเรื่องราว เนื้อหา เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทความงานวิจัย ฝึกทักษะการอ่านตำราเรียนภาษาอังกฤษ สรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล ตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษได้

   3 (3-0-6)
   5801128

   ฟิสิกส์เบื้องต้น

   การวัดและความแม่นยำในการวัด สเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง กำลัง งาน และพลังงาน การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์การแผ่ความร้อน อุณหพลศาสตร์ โดยมีการจัดให้มีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   5801191

   เคมีเบื้องต้น

   มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้นคุณสมบัติของสสาร ของแข็ง ของเหลว จลนพลศาสตร์เบื้องต้น สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801848

   การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   สัญลักษณ์ที่ใช้งานทางไฟฟ้า ระบบเอสไอ แบบงานเดินสายไฟระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง งานเครื่องกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic Diagram, Wiring Diagram ศึกษาสัญลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบสากล วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ การแสดงส่วนต่างๆ เฉพาะวงจร การระบุค่าอุปกรณ์ การให้ขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียน การเขียนแบบงานจริง

   3 (2-2-5)
   5801857

   วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

   การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมป์และความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวนำ ไดอิเล็กตริก และความจุไฟฟ้า สมการของปัวซ์ซองและของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระทำในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและความเหนี่ยวนำ สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา และสมการของ แมกซ์เวลล์

   3 (3-0-6)
   5801884

   เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด โครงสร้าง หลักการทำงานและการนำไปใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ เครื่องวัดแบบบริดจ์ ออสซิลโลสโคป มิเตอร์แบบดิจิตอล

   3 (2-2-5)
   5801885

   คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   กฎและหลักการใช้คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลข้อมูลการนำโปรแกรมมาใช้กับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (52 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801868

   โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

   ระบบควบคุมแบบลำดับ โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ (Programmable logic Control: PLC) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ PLC การอินเตอร์เฟส อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต อุปกรณ์ตรวจจับ สวิตช์ โซลินอด์ยวาล์ว เอ็นโคดเดอร์ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม และการโปรแกรมการออกแบบระบบควบคุม การใช้งาน โอเปล ลักษณะพาแนลเรเตอร์ การติดต่อสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม การกระจาย และการรวมศูนย์การควบคุม การควบคุมระยะไกล การออกแบบระบบควบคุมสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

   3 (2-2-5)
   5801871

   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

   โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ คำสั่ง การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ลำดับตารางเวลา บรรทัดของคำสั่ง การต่อเพิ่มหน่วยความจำ คำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ในอนาคต การเลือกใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

   3 (2-2-5)
   5801878

   อิเล็กทรอนิกส์

   ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์และชนิดของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การเคลื่อนที่ของประจุนำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ การป้อนไบแอสและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแส-แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ไดโอด การทำงานของไดโอดในวงจรเรียงกระแส การทำงานเชิงกายภาพและแบบจำลองวงจรขยายพื้นฐานของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์แบบเฟต วงจรออปแอมป์เชิงเส้นและการใช้งานวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   5801879

   ดิจิตอลพื้นฐาน

   ระบบตัวเลข การแปลงฐานเลข ลอจิกเกทพื้นฐาน หลักการพีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิก ลอจิกเกท แอนด์เกต ออร์เกต นอร์เกต แนนด์เกต ทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกท วงจรไอซีลอจิกเกท อาทิเช่น TTL RTL DTL CMOS และการประยุกต์ใช้งานผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจร โดยใช้ผังคาร์โนห์

   3 (2-2-5)
   5801880

   ปฏิบัติดิจิตอล

   วงจรเกตแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ แนนด์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรซีมอสอินเวอร์เตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเป็นจริง แผนผังแบบคาร์โนห์ แผนที่แบบเวน วงจรนับ วงจรชิฟท์รีจิสเตอร์ ระบบดิจิตอลแบบต่างๆ ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ แนะนำไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

   1 (0-2-1)
   5801881

   การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1

   ทฤษฎีและหลักการของสภาวะการทำงานของมอสทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ การศึกษาค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ ทฤษฏีวงจรขยายทรานซิสเตอร์ วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะล็อก การศึกษาข้อมูลจำเพาะและค่าพารามิเตอร์ในการทำงานจริงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801882

   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   วงจรสมมูลของวงจรขยายออปแอมป์ การออกแบบวงจรเฟสล็อกลูป การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่ฐานแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบวงจรเปรียบเทียบสัญญาณ การออกแบบวงจรรวมสัญญาณ การออกแบบวงจรพหุคูณสัญญาณ การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณ การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลัง การออกแบบวงจรกรองความถี่ออปแอมป์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ วงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ การออกแบบลายวงจรบนแผ่นพีซีบี

   3 (2-2-5)
   5801887

   คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ผลเฉลยและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นอันดับสูง สมการช่วยและตัวดำเนินการ ผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันเชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ สมการอนุพันธ์ต่าง ๆ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์เมตริกซ์ การหาคำตอบของสมการคลื่น การประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   5801889

   การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2

   ทฤษฎีและหลักการของการโทโปโลยีของการวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์โครงข่ายแบบโนด และแบบลูป สมการสภาวะของวงจรข่าย ทฤษฏีการแปลงลาปลาซและการประยุกต์เพื่อวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้าแบบต่างๆ การวิเคราะห์ฟังก์ชันโอนย้ายของโครงข่าย ผลตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบพื้นฐาน

   3 (2-2-5)
   5801890

   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

   วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในทางอุตสาหกรรม การผลิตความร้อนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ ทรานส์ดิวเซอร์ไวแสง ทรานส์ดิวเซอร์เทอร์โมอิเล็กตริก ทรานส์ดิวเซอร์ทางกล อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง การเรียงกระแสเฟสเดียว การเรียงกระแสไฟสามเฟส วงจร ช็อปเปอร์ การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ การควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำสามเฟสด้วยตัวผกผันกระแสสลับ การออกแบบตัวผกผันกระแสสลับ

   3 (2-2-5)
   5801891

   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2

   แนวความคิดพื้นฐานของการควบคุมที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทรานส์ดิวเซอร์ประเภทวงจรแอนะล็อกและดิจิตอล เทคนิคการวัดความดันสูง ทรานสมิตเตอร์วัดความดันแตกต่าง การสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน มิเตอร์ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การวัดอุณหภูมิด้วยวิธีทางไฟฟ้า การวัดระดับของเหลว การแผ่รังสีความร้อน ตัวควบคุมทั่วไปที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน การควบคุมต้นทุนโดยการงบประมาณและต้นทุนมาตรฐาน

   3 (2-2-5)
   5801893

   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   พื้นฐานสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง อุปกรณ์แม่เหล็กสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การจำลองระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรเรียงกระแส วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนท์ การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำความถี่สูงด้วยวิธีผลคูณพื้นที่ วงจรขับ วงจรสนับเบอร์ และแผ่นระบายความร้อนสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่ง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   3 (2-2-5)
   5801894

   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

   หลักการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนากระบวนการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย การจัดโครงการวิจัย วิธีการวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัย

   3 (3-0-6)
   5801898

   ระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ

   ระบบควบคุมการปิดและเปิด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันโอนย้าย แผนภาพกรอบ แผนภาพการไหลของสัญญาณ หลักการการควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนองทางความถี่ และการออกแบบระบบควบคุม การวัดเบื้องต้นและคุณลักษณะการวัดคุม คุณลักษณะของกระบวนการจริง เครื่องควบคุมเชิงเส้น คุณลักษณะของเครื่องควบคุม อุปกรณ์วัดป้อนกลับ อุปกรณ์ส่วนสุดท้ายในระบบควบคุม เครื่องควบคุมไม่ใช่เชิงเส้น ระบบหลายวงควบคุม

   3 (2-2-5)
   5801903

   การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

   การประยุกต์ใช้งานด้วยระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตช์ชิ่ง การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 และพอร์ตขนาน การแสดงผลผ่านอุปกรณ์เซเว่นเซกเมนต์ การแสดงผลผ่านจอแอลซีดี การควบคุมสเต็ปมอเตอร์ที่สามารถโปรแกรมได้ การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51ควบคุมการทำงานระบบจักรกล แขนกล ระบบโทรศัพท์ ระบบ สื่อสาร อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์และตัวตรวจจับแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติที่โปรแกรมได้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51สำหรับในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมสวิตซ์ระดับแรงดันไฟฟ้าสูง

   3 (2-2-5)
   5801904

   ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ

   ความรู้เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ รีจีสเตอร์ แฟลก ชุดคำสั่ง การโปรแกรม ระบบและสัญญาณเวลาต่างๆ หน่วยความจำและการเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ ชิปสนับสนุน อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตและการเชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน และการอินเตอร์รัปต์ การแปลงสัญญาณอะแนล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะแนล็อก ตัวอย่างและการประยุกต์ ใช้งานของไมโครโปรเซสเซอร์

   3 (2-2-5)
   5801908

   สัมมนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

   สัมมนาและบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา จากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย รวมทั้งการแนะนำวิทยากรใหม่ ๆ กระบวนการจัดสัมมนา การค้นคว้าข้อมูลและการนำเสนอในงานสัมมนา การบันทึกและการสรุปข้อมูลจากการสัมมนา

   3 (2-2-5)
   5801909

   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

   การจัดทำปัญหาหัวข้อพิเศษ ที่สอดคล้องสอดคล้องกับแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ การใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801883

   การออกแบบวงจรดิจิตอล

   วงจรเกตแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ แนนด์ วงจรฟลิบ-ฟลอบ วงจรซีมอสอินเวอร์เตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคะนอห์ แผนที่แบบเวน วงจรนับ วงจรชิฟท์รีจิสเตอร์ ระบบดิจิตอลแบบต่างๆ ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ แนะนำไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   5801888

   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

   องค์ประกอบพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐาน คุณสมบัติทางกระแส-แรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์และแบบมอสเฟต สารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินซิค และเอ็กซ์ทรินซิค การไหลของกระแสในสารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีรอยต่อพีเอ็นเบื้องต้น สมการไดโอด ความต้านทานและความจุไฟฟ้าของรอยต่อพีเอ็น การพังทลายของรอยต่อพีเอ็นไดโอดชนิดต่างๆ การใช้งานพื้นฐานของไดโอด วงจรไบอัสไฟตรงของทรานซิสเตอร์ การนำทรานซิสเตอร์ไปใช้เป็นวงจรขยายและสวิตช์ การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก โครงสร้างและคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต การใช้ทรานซิสเตอร์แบบเฟ็ตในการขยายสัญญาณ ออปแอมป์พื้นฐาน การใช้ออปแอมป์เป็นวงจรขยาย ออสซิเลเตอร์ วงจรขยายกำลัง แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   3 (2-2-5)
   5801892

   การออกแบบวีแอลเอสไอและเครื่องมือ

   แนะนำเทคโนโลยีวงจรรวม ทบทวนทฤษฎีและคุณสมบัติของมอสทรานซิสเตอร์ รวมถึงการนำไปใช้ออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก เรียนรู้การออกแบบวงจรโดยใช้เครื่องมือในการออกแบบวาดเลย์เอาท์พร้อมทั้งกฎในการออกแบบ คุณสมบัติของวงจรรวมพื้นฐานแบบต่างๆ การสเกลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสเกลวงจร เทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในและบรรจุภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   5801895

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น Pascal, COBOL, C, Visual Basic และภาษาอื่นๆที่เหมาะสม โดยศึกษาในเรื่องคำสั่ง ชนิดตัวแปรและฟังก์ชันต่างๆ การเขียนโฟลว์ชาร์ทและฝึกการเขียนโปรแกรมในปัญหาต่างๆ อาทิเช่น คำสั่งรับข้อมูล คำนวนแสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข การสร้างโปรแกรมย่อย

   3 (2-2-5)
   5801897

   ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์

   โครงสร้างพื้นฐานของระบบควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมหลักแบบเวลาจริง ภาพรวมของกระบวนการในการพัฒนาระบบเครื่องมือในการจำลองระบบ แบบจำลองเบื้องต้น การสร้างและวางระบบจำลอง พฤติกรรมอิมพลีเมนเทชันโมเดล การใช้แผนภูมิแบบโครงสร้างในการวางลำดับขั้นของระบบ การเปลี่ยนโครงข่ายของกระบวนการ แผนผังแสดงสภาวะให้เป็นแผนภูมิแบบโครงสร้าง กรณีศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801899

   การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตในโรงงาน การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ด องค์ประกอบและระบบเชิงกล อินเตอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และคอมพิวเตอร์ นิวเมอริกัล คอนโทรล แขนกลหุ่นยนต์ เทคโนโลยีโครงข่าย การจัดการคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตในโรงงานวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801900

   หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และการนำไปใช้งานในด้านการผลิต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการควบคุมและเซ็นเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ คำสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบกับกลุ่มของเครื่องจักร หุ่นยนต์และการควบคุม การนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การขนย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ การจับชิ้นงานและการประกอบ การทำงานในพื้นที่ เสี่ยงภัย

   3 (2-2-5)
   5801901

   เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม

   ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น สัญลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ โครงสร้างและคุณสมบัติของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการวัดความดัน วัดการไหล วัดระดับ วัดอุณหภูมิและการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างฯลฯ ตัวตรวจจับระยะใกล้ การแปลงสัญญาณจากเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์เป็นสัญญาณมาตรฐาน

   3 (2-2-5)
   5801902

   การประมวลสัญญาณ

   สัญญาณและระบบแบบดิสครีท, หลักการสุ่มสัญญาณ, หลักการเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล, หลักการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลมาเป็นสัญญาณแอนะล็อก, การประมวลสัญญาณดิจิตอลตามเวลา, การประมวลสัญญาณดิจิตอลตามความถี่, การแปลงฟูเรียร์แบบดิสครีต, ระบบดีสครีตแบบ FIR และแบบ IIR, เสถียรภาพของระบบดิจิตอล, การแปลงแบบ Z, คุณสมบัติของการแปลงแบบ Z และการใช้งาน, การออกแบบระบบดิจิตอล, การออกแบบฟิลเตอร์แบบ IIR, การออกแบบฟิลเตอร์แบบ FIR, หลักการหาการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว

   3 (2-2-5)
   5801905

   การออกแบบวงจรพัลส์และวงจรกรองความถี่

   หลักการ วงจรแปลงรูปสัญญาณแบบต่างๆ ชนิดและคุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ วงจรกรองความถี่แบบแอนะล็อกที่ใช้อุปกรณ์แบบพาสซีฟและแอ็กตีฟในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การประมาณวงจรกรองความถี่แบบบัตเตอร์เวิธร์ เชบีเชฟและแบบอื่นๆ เทคนิคการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถี่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801896

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

   ส่งเสริมให้จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การปลูกฝังในการพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ตลอดจนแนวทางและโอกาสของการประกอบอาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น

   1 (0-2-1)
   5801906

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

   กำหนดให้นักศึกษาเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา และต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอต่อกรรมการของสาขาวิชาเมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้น

   5 (300)
   5801907

   สหกิจศึกษาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

   ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันกับสาขาวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา และมีกระบวนการนิเทศที่เหมาะสม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน แต่นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23