Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (106 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800480

   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

   หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน สนทนา เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฝึกการอ่านวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานเพื่ออธิบายลักษณะ โครงสร้าง หลักการใช้งาน และการนำไปใช้ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน และการเข้าใจความหมายของประโยค เพื่อสรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

   3 (3-0-6)
   5800523

   ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเรื่องราว เนื้อหา เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทความงานวิจัย ฝึกทักษะการอ่านตำราเรียนภาษาอังกฤษ สรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล ตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษได้

   3 (3-0-6)
   5801128

   ฟิสิกส์เบื้องต้น

   การวัดและความแม่นยำในการวัด สเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง กำลัง งาน และพลังงาน การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์การแผ่ความร้อน อุณหพลศาสตร์ โดยมีการจัดให้มีการสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   5801191

   เคมีเบื้องต้น

   มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้นคุณสมบัติของสสาร ของแข็ง ของเหลว จลนพลศาสตร์เบื้องต้น สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801848

   การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   สัญลักษณ์ที่ใช้งานทางไฟฟ้า ระบบเอสไอ แบบงานเดินสายไฟระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง งานเครื่องกล งานควบคุมระบบ One line Diagram, Schematic Diagram, Wiring Diagram ศึกษาสัญลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบสากล วงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ การแสดงส่วนต่างๆ เฉพาะวงจร การระบุค่าอุปกรณ์ การให้ขนาดความเหมาะสม รายละเอียดการเขียน การเขียนแบบงานจริง

   3 (2-2-5)
   5801857

   วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

   การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมป์และความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวนำ ไดอิเล็กตริก และความจุไฟฟ้า สมการของปัวซ์ซองและของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระทำในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กและความเหนี่ยวนำ สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา และสมการของ แมกซ์เวลล์

   3 (3-0-6)
   5801884

   เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด โครงสร้าง หลักการทำงานและการนำไปใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ เครื่องวัดแบบบริดจ์ ออสซิลโลสโคป มิเตอร์แบบดิจิตอล

   3 (2-2-5)
   5801885

   คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   กฎและหลักการใช้คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลข้อมูลการนำโปรแกรมมาใช้กับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (52 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801847

   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

   กฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ชอฟ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส คุณสมบัติของตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ค่ารีแอคแตนซ์ อิมพีแดนซ์ แอทมิตแตนซ์ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ และการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบเฟสเดียวและสามเฟส ปฏิบัติการต่อวงจร วัดความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า การหาค่า รีแอคแตนซ์ อิมพีแดนซ์และแอทมิตแตนซ์ของวงจร

   3 (2-2-5)
   5801849

   การติดตั้งไฟฟ้า

   วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้า วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน จากการคำนวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว โหลดเซ็นเตอร์ เซฟตี้สวิตซ์ ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   5801850

   เครื่องกลไฟฟ้า

   การเปลี่ยนรูปพลังงานกล แม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะพิเศษเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การควบคุมความเร็ว การควบคุมค่าต่างๆ การทดสอบประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส

   3 (2-2-5)
   5801852

   การผลิตกำลังไฟฟ้า

   กราฟของโหลด กราฟแสดงช่วงเวลาของโหลด และตัวประกอบของโหลด แหล่งพลังงาน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์ การดำเนิน การส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าโดยคำนึงถึงหลักการเศรษฐศาสตร์ สถานีส่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้าสมรรถนะของสายส่งไฟฟ้าระบบต่อหน่วย

   3 (3-0-6)
   5801854

   ระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

   หลักการพื้นฐานของการทำความเย็น เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบเครื่องเย็น ระบบทำความเย็น ไดอะแกรมแผนภาพมอลเลียร์ น้ำยาเครื่องเย็น ส่วนประกอบเครื่องทำความเย็น หน้าที่ ภาคชนิดของแต่ละส่วน การออกแบบระบบทำความเย็น โหลดความร้อน เครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และระบบปรับอากาศ แผนภาพไซโครเมตริกซ์

   3 (2-2-5)
   5801855

   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

   วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีวงจรโครงข่าย องค์ประกอบการสะสมพลังงาน วงจรตัวต้านทาน-ตัวเก็บประจุ และวงจรตัวต้านทาน-ขดลวดเหนี่ยวนำ วงจรอันดับสอง เฟสเซอร์และสัญญาณไซนูซอยด์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวไฟตรง การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวไฟสลับ กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับ วงจรสามเฟส ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชัน ผลตอบสนองเชิงความถี่ การแปลงฟูเรียร์และการแปลงลาปลาซ

   3 (2-2-5)
   5801856

   คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

   เลขเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน การส่งคงรูป อินทิกรัลเชิงซ้อน และทฤษฎีตกค้าง การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ บทนิยาม คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้งาน สมการผลต่างอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบเขต วิธีการแยกตัวแปร การแก้สมการคลื่น สมการการซึมซาบ และสมการลาปลาซ

   3 (3-0-6)
   5801858

   วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ ความสำคัญ ลักษณะ ประโยชน์ ประเภทของวัสดุช่าง คุณสมบัติของแร่ที่ใช้ทำวัสดุช่าง เหล็กหล่อ เหล็กกล้า วัสดุเซรามิก พลาสติก ไม้ การจำแนกประเภทของวัสดุ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทางด้าน วัสดุตัวนำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่เป็น ฉนวนไฟฟ้าและพลาสติก

   3 (3-0-6)
   5801859

   การป้องกันระบบไฟฟ้า

   สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินชนิดต่าง ๆ บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความต้องการพื้นฐานในการใช้งานของรีเลย์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์ การจัดลำดับความสัมพันธ์การป้องกัน รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน การป้องกันสายส่งเนื่องจากการลัดวงจรลงดินของสายส่ง การป้องกันโดยใช้ผลของผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสโดยแบ่งเป็นเขต การป้องกันมอเตอร์

   3 (3-0-6)
   5801860

   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

   ความหมายและขอบเขตของการวิจัย กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การแปลความหมายข้อมูล นำเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย คุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัย สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   5801861

   ระบบนิวแมติกส์

   ความรู้เบื้องต้นระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกส์ วงจรนิวเมติกส์เบื้องต้น วาล์วในระบบนิวเมติกส์ วงจรควบคุมกระบอกสูบ กำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ การออกแบบวงจรนิวเมติกส์แบบควบคุมลำดับงานต่อเนื่อง วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบคาสเคดในระบบนิวเมติกส์ วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจิสเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์จับยึดด้วยระบบสุญญากาศและอุปกรณ์หยิบจับ อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้าแบบต่างๆ การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี

   3 (2-2-5)
   5801866

   การออกแบบระบบไฟฟ้า

   พื้นฐานการออกแบบ ระบบไฟฟ้ามาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า การประมาณโหลด การต่อลงดิน การคำนวณหากระแสลัดวงจร การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้ากำลังจ่ายในสภาวะฉุกเฉิน และ การประมาณการค่าใช้จ่ายของระบบไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   5801867

   ระบบควบคุม

   พื้นฐานระบบควบคุมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ บล็อกไดอะแกรมและกราฟการไหลของสัญญาณ วิเคราะห์ผลตอบสนองชั่วครู่ วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ ข้อกำหนดคุณลักษณะของผลตอบสนองเชิงเวลา ชนิดของการควบคุมและตัวควบคุมแบบพีไอดี การวิเคราะห์และออกแบบตัวชดเชยด้วยวิธีเส้นทางเดินราก การวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงความถี่ด้วยแผนภาพโบด การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงความถี่ด้วยแผนภาพ ไนควิสต์ การออกแบบตัวชดเชยด้วยวิธีเชิงความถี่

   3 (2-2-5)
   5801871

   ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

   โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ คำสั่ง การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ลำดับตารางเวลา บรรทัดของคำสั่ง การต่อเพิ่มหน่วยความจำ คำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งาน การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ในอนาคต การเลือกใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

   3 (2-2-5)
   5801876

   สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

   สัมมนาหัวข้อทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา จากประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย การค้นคว้าข้อมูลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม กระบวนการจัดสัมมนา และการนำเสนอในงานสัมมนา การบันทึกและการสรุปข้อมูลจากการสัมมนา

   3 (2-2-5)
   5801877

   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ้า

   ปัญหาหัวข้อพิเศษ โครงงานวิจัยสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีความเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

   3 (2-2-5)
   5801878

   อิเล็กทรอนิกส์

   ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์และชนิดของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การเคลื่อนที่ของประจุนำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ การป้อนไบแอสและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแส-แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ไดโอด การทำงานของไดโอดในวงจรเรียงกระแส การทำงานเชิงกายภาพและแบบจำลองวงจรขยายพื้นฐานของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์แบบเฟต วงจรออปแอมป์เชิงเส้นและการใช้งานวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   5801886

   ปฏิบัติงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   หลักการและปฏิบัติการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน งานตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรต่างๆ ฝึกหัดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและระบบควบคุมเครื่องจักรต่างๆ

   1 (0-2-1)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801845

   ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

   หลักการเบื้องต้นทางไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า การป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

   3 (2-2-5)
   5801846

   หม้อแปลงไฟฟ้า

   หลักการทำงาน โครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส แบบออดินารี่ แบบออโต หลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลง สมการแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วน หม้อแปลง การคำนวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลง การขนานหม้อแปลง การพันขดลวด การตรวจขั้วหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า การนำไปใช้งาน การออกแบบ การทดสอบแกนและคุณสมบัติของหม้อแปลง ปฏิบัติการพันขดลวด การใส่แกน การอบอาบฉนวนวานิช การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   5801851

   เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม

   ชนิดโครงสร้างการทำงานและการต่อเพื่อใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 1 และ 3 เฟส แบบเดลต้าและแบบสตาร์ ชนิดและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 และ 3 เฟส สมการกระแสและแรงดันของไลน์และเฟส เมื่อต่อแบบสตาร์และเดลต้าขณะสมดุลและไม่สมดุล หลักการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ ความถี่และขั้วแม่เหล็ก ความเร็วซิงโครนัสและสลิป อุปกรณ์และการควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801853

   ระบบไฟฟ้ากำลังและการส่งจ่าย

   สายส่งและค่าพารามิเตอร์ การจำลองแบบระบบการวิเคราะห์การไหลของโหลด การควบคุมกำลัง อุปกรณ์รีแอคทีฟและแรงดัน การควบคุมกำลังงานและความถี่ วิธีการทำงานของอุปกรณ์ในระบบกำลัง คุณสมบัติของโหลด ไดอะแกรมเส้นเดียวและระบบต่อหน่วย การรักษาแรงดันและระบบการต่อลงดิน ส่วนประกอบสมมาตรและการวิเคราะห์การลัดวงจร การวิเคราะห์เสถียรภาพคลื่นเดินทาง ความเชื่อถือได้ ในระบบกำลัง การวิเคราะห์ระบบกำลังโดยดิจิตอลเทคนิค

   3 (3-0-6)
   5801862

   การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีและหลักการเขียนแบบ วิธีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แผนภูมิสถิติในงานอุตสาหกรรมและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801863

   การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   ทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตในโรงงาน การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ด องค์ประกอบและระบบเชิงกล การอินเตอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีโครงข่าย

   3 (2-2-5)
   5801865

   มาตรฐานไฟฟ้าและความปลอดภัย

   มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม กฎเกณฑ์การเดินสาย การติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดในงานไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801868

   โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

   ระบบควบคุมแบบลำดับ โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ (Programmable logic Control: PLC) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ PLC การอินเตอร์เฟส อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต อุปกรณ์ตรวจจับ สวิตช์ โซลินอด์ยวาล์ว เอ็นโคดเดอร์ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม และการโปรแกรมการออกแบบระบบควบคุม การใช้งาน โอเปล ลักษณะพาแนลเรเตอร์ การติดต่อสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม การกระจาย และการรวมศูนย์การควบคุม การควบคุมระยะไกล การออกแบบระบบควบคุมสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

   3 (2-2-5)
   5801869

   การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม

   หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกำลังอุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์หลักการและวิธีการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ

   3 (2-2-5)
   5801870

   ระบบทำความเย็นและการปรับอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม

   การทำงานของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม อาทิเช่น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ การติดตั้ง การควบคุม การบำรุงรักษา และการตรวจซ่อม

   3 (2-2-5)
   5801872

   การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

   โครงสร้างและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่นระบบฐานข้อมูล กราฟิก การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้วยคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801873

   พลังงานทดแทน

   ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานจากชีวมวล การทํากรณีศึกษาการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน ทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนผสมผสานกับพลังงานสิ้นเปลือง การจัดการแหล่งพลังงานทดแทน รวมกับพลังงานสิ้นเปลือง

   3 (3-0-6)
   5801893

   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   พื้นฐานสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง อุปกรณ์แม่เหล็กสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การจำลองระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรเรียงกระแส วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนท์ การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำความถี่สูงด้วยวิธีผลคูณพื้นที่ วงจรขับ วงจรสนับเบอร์ และแผ่นระบายความร้อนสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่ง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   3 (2-2-5)
   5801895

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น Pascal, COBOL, C, Visual Basic และภาษาอื่นๆที่เหมาะสม โดยศึกษาในเรื่องคำสั่ง ชนิดตัวแปรและฟังก์ชันต่างๆ การเขียนโฟลว์ชาร์ทและฝึกการเขียนโปรแกรมในปัญหาต่างๆ อาทิเช่น คำสั่งรับข้อมูล คำนวนแสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข การสร้างโปรแกรมย่อย

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801864

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า

   จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น

   1 (0-2-1)
   5801874

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า

   ให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า ในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา และต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอต่อกรรมการของสาขาวิชาเมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว

   5 (300)
   5801875

   สหกิจศึกษาวิชาชีพไฟฟ้า

   ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ ในหน่วยงานอย่างแน่นอนเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือตำแหน่งงานที่นักศึกษาได้นำความรู้และศาสตร์ต่างๆด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์จริง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แต่นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23