Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง))

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 81 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (6 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (69 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801749

   วัสดุอุตสาหกรรม

   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้งานของกลุ่มหลักวัสดุวิศวกรรม เช่นโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ

   3 (2-2-5)
   5801753

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม

   ปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาโมนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโปรเจกไตล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุลงาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   5801754

   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรม

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในงานอุตสาหกรรม ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5801755

   ระบบการจัดการอุตสาหกรรม

   ระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 18000 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจรับรองระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการ

   3 (3-0-6)
   5801757

   การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคลากรด้านเทคโนโลยี

   3 (2-2-5)
   5801760

   สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม

   ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและความสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน การใช้วิธีการสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการจัดการ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801732

   การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น

   ระบบการพัฒนาระบบซอฟต?แวร?ที่ใช?สําหรับการสร?างเว็บเพจมัลติมีเดียและพาณิชย?อิเล็กทรอนิกส การพัฒนาโปรแกรมใช?งานเพื่อนําเสนอข?อมูลสารสนเทศ และสื่อบนเครือข?ายอินทราเน็ต อินเทอร?เน็ต

   3 (2-2-5)
   5801733

   การจัดการระบบสารสนเทศ

   ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ข?อมูลและสารสนเทศในองค?กร โครงสร?างของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร?ดแวร? ซอฟแวร? เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข?อมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค?การธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด?านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจการพัฒนา ระบบสารสนเทศด?วยคอมพิวเตอร?มาใช?ในการจัดการ

   3 (2-2-5)
   5801734

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน

   การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนเกษตรกรรม วิศวกรรมและศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชนความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801735

   พลังงานทดแทน

   ศักยภาพแหล่งพลังงานดั้งดิมและปัญหา แหล่งพลังงาน พลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนจากพื้นพิภพ พลังงานลม พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร พลังงานจากชีวมวล และพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง

   3 (2-2-5)
   5801751

   การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม

   โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทํางานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   5801758

   การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจ การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   3 (2-2-5)
   5801763

   การวางแผนและควบคุมการผลิต

   แนวความคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตและการวางแผน ระบบการวางแผนผลิตในขบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจ การคาดคะเนความต้องการสินค้า การควบคุมพัสดุกองคลัง และการวางแผนโครงการ เพื่อวางโปรแกรมแผนงานในการทำงานแต่ละโครงการ

   3 (2-2-5)
   5801767

   การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

   แนวคิดพื้นฐานด้านการบัญชีทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและการบัญชีต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนประเภทต่าง ๆ การคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและแบบตามกิจกรรม การวางแผนต้นทุน การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำงบประมาณแม่บท และการจัดงบประมาณ ระบบต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนกระบวนการและการจัดสรรต้นทุน การควบคุมการดำเนินงานโดยการจัดทำงบประมาณแบบยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน

   3 (2-2-5)
   5801768

   การวิจัยและสัมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทำเค้าโครงการวิจัยทางการจัดการงานอุตสาหกรรม การเสนอรายงานการวิจัย ในรูปแบบการสัมนา

   3 (2-2-5)
   5801771

   การบริหารโครงการ

   การเขียนโครงการ การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการและการประเมินค่าโครงการ สภาวะแวดล้อมของโครงการ ขั้นตอนในการจัดทำโครงการ การวิเคราะห์เชิงบริหารในแง่การกำหนดแผนหลัก การจัดตารางงาน การประมาณรายได้รายจ่ายการลงทุนและผลตอบแทนที่ต้องการ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

   3 (2-2-5)
   5802052

   โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   การจัดทำโครงร่างหัวข้อโครงการพิเศษทางเทคโนโลยี การนำเสนอร่างโครงงานหัวข้อต่อคณะกรรมการ การจัดทำรายงานดำเนินงาน การนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงาน

   3 (2-2-5)
   5802054

   การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

   ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ความหมาย หลักการและการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   3 (2-2-5)
   5802055

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์

   ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การพัฒนาและการประเมินผล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   3 (2-2-5)
  3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802053

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   การศึกษาลักษณะและประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม คุณลักษณะของนักเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จรรยาบรรณที่จำเป็น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรอบรู้ในด้านการออกแบบ การควบคุมและตรวจสอบในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา

   3 (250)
  4. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800455

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์

   การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ในสถานการณ์ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงสามารถนำความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองได้

   3 (3-0-6)
  5. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800001

   การพัฒนาทักษะชีวิต

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะชีวิตกับการดำรงตนในสังคม การแสวงหาความรู้และการบริหารชีวิตอย่างมีคุณภาพ การเข้าใจตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัวบุคลิกภาพและมารยาทสังคม จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

   3 (3-0-6)
   5800201

   อุดมคติชีวิตและการพัฒนาตน

   ความหมายและความสำคัญของชีวิต กระบวนการเข้าใจตนเองและการพัฒนาจิต หลักการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมอธิบายความคิดของตนเองและปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางจริยธรรม การสร้างอุดมคติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถวิเคราะห์ และมีแนวทางแก้ปัญหาเชิงจริยธรรมในความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์

   3 (3-0-6)
  6. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์_1 (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800197

   ชีวิตกับดนตรี

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณ์และคีตกวีที่สำคัญ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการฟังและการศึกษาดนตรี ฝึกทักษะการฟังดนตรี ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิตของมนุษย์

   2 (2-0-4)
   5800198

   ชีวิตกับศิลปะ

   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับมนุษย์ องค์ประกอบของงานศิลปะ ศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเลือกค่าความงามทางศิลปะ

   2 (2-0-4)
   5800199

   ชีวิตกับนาฏการ

   ความหมายและความสำคัญพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการแสดง ศิลปะการแสดงกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดงกับชีวิต ปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดง

   2 (2-0-4)
  7. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800204

   ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

   แนวคิดและหลักการพื้นฐานของความเป็นพลเมือง จิตสำนึก สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน การ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต กฎหมายชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพ่งและกฎหมายพาณิชย์

   3 (3-0-6)
  8. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (5 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801118

   การคิดและการแก้ปัญหา

   รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิดและการพัฒนาการคิด กระบวนการใช้เหตุผลและการสื่อสารเชิงตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การเสริมสร้างทักษะเชิงคณิตศาสตร์ การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจกับการดำเนินชีวิต

   3 (3-0-6)
   5801119

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรและกระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์และสังคมออนไลน์ บริการแบบคลาวด์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและจริยธรรม

   2 (2-0-4)
  9. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800002

   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   ประโยชน์ ขั้นตอนของการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกายพื้นฐาน ชนิดและกิจกรรมของการออกกำลังกาย สารอาหารกับการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง ข้อควรระวังในการออกกำลังกาย การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการปฐมพยาบาล

   2 (2-0-4)
   5801120

   การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจและการจัดการความเครียด อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการใช้ยาเบื้องต้น เพศศึกษาการดูแลสุขภาวะแห่งตนและปฏิบัติตนในการสร้างเสริมสุขภาพ

   2 (2-0-4)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23