Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน (36 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800213

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม

   คำศัพท์และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการทางาน คำศัพท์ สัญลักษณ์ และรูปแบบประโยค ที่ใช้ในสำนักงานและโรงงาน คำศัพท์และสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงาน การอธิบายงาน การอธิบายการใช้อุปกรณ์ต่างๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกโต้ตอบสั้นๆ

   3 (2-2-5)
   5800214

   ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

   การอ่านโฆษณาสมัครงาน การกรอกข้อมูลใบสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน การอ่านคู่มืออย่างง่าย การอธิบายข้อมูลสถิติ กราฟ และรูปภาพ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของประเทศในกลุ่มอาเซียน

   3 (2-2-5)
   5801124

   ฟิสิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม

   เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 1-, 2-, และ 3-มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเส้น การหมุน ทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม สมดุลและการยืดหยุ่นของไหล การสั่น คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

   3 (3-0-6)
   5801125

   เคมีสำหรับงานอุตสาหกรรม

   ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม เช่น สารทำความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษกาวเรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5801126

   คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม

   ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ประพจน์และตัวเชื่อม ตัวบ่งปริมาณ นิเสธ ความสมเหตุสมผล การให้เหตุผลแบบอนุมาน การให้เหตุผลแบบอุปมาน การประยุกต์และแก้ปัญหาในด้านการจัดการ

   3 (3-0-6)
   5801749

   วัสดุอุตสาหกรรม

   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้งานของกลุ่มหลักวัสดุวิศวกรรม เช่นโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ

   3 (2-2-5)
   5801750

   ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

   ปฏิบัติงานเชื่อมเบื้องต้น การเตรียมรอยต่อและงานเชื่อม การเชื่อมแก๊สแบบออกซิอะเซทิลีน การเชื่อมอาร์กไฟฟ้า ปฏิบัติงานโลหะแผ่น ได้แก่ การใช้เครื่องมือและการร่างแบบโลหะแผ่น การตัด การพับ การม้วน การเข้าตะเข็บและรอยต่อ และการบัดกรี ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น ได้แก่ การลับมีดตัด การใช้เครื่องกลึง เครื่องเลื่อย การกลึงพื้นฐาน เช่น การกลึงปาดหน้า กลึงปอก การเจาะ การเลื่อย

   3 (2-2-5)
   5801752

   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

   หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐาน ISO18000 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดองค์กร การนำระบบไปใช้งาน การตรวจประเมินการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (2-2-5)
   5801754

   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรม

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในงานอุตสาหกรรม ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5801755

   ระบบการจัดการอุตสาหกรรม

   ระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 18000 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจรับรองระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการ

   3 (3-0-6)
   5801756

   การวางแผนทรัพยากรองค์กร

   ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบสารสนเทศการตลาดและการขาย การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบบจําลองกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและการดําเนินการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   5801760

   สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม

   ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและความสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน การใช้วิธีการสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการจัดการ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801751

   การเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม

   โปรแกรมประยุกต์ในด้านการเขียนแบบและออกแบบ ชิ้นงานและโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและออกแบบวงจรการทํางานทางอะนาล็อกและดิจิตอล การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   5801759

   การวางแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และกําหนดการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของวัสดุ พื้นที่และกิจกรรมการผลิต ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในงานผลิต การกําหนดตําแหน่งที่ตั้งโรงงาน เทคนิคเชิงปริมาณในปัญหากําหนดตําแหน่งและแผนผัง การเลือกเครื่องมือประกอบการขนถ่ายวัสดุ

   3 (2-2-5)
   5801761

   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ทางด้านเทคนิค เพื่อนำไปสู่ทางเลือกปฏิบัติ หลักการของค่าสมมูลและมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา การหาอัตราผลตอบแทน การผลิตและต้นทุนการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ การคำนวณภาษีและอำนาจซื้อ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและไม่แน่นอน

   3 (3-0-6)
   5801762

   การศึกษางานอุตสาหกรรม

   หลักการของผลิตภาพและแนวคิดของการปรับปรุงผลิตภาพ หลักการพื้นฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหว การปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดตั้งวิธีการทำงานมาตรฐานเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนภูมิกระบวนการทำงาน หลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลา การชักสิ่งตัวอย่างงานและระบบการหาเวลาจากเวลาที่กำหนดไว้ก่อน การคำนวณค่าแรงและแผนการใช้ค่าแรงจูงใจ

   3 (2-2-5)
   5801763

   การวางแผนและควบคุมการผลิต

   แนวความคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตและการวางแผน ระบบการวางแผนผลิตในขบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจ การคาดคะเนความต้องการสินค้า การควบคุมพัสดุกองคลัง และการวางแผนโครงการ เพื่อวางโปรแกรมแผนงานในการทำงานแต่ละโครงการ

   3 (2-2-5)
   5801764

   การควบคุมคุณภาพ

   การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ แนวความคิดและวิวัฒนาการด้านคุณภาพ การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน การประยุกต์วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพกระบวนการโดยอาศัยสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและการประเมินผลระบบการวัด เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่าง เพื่อการยอมรับระบบการบริหารคุณภาพ (อนุกรมมาตรฐานไอเอสโอ 9000, ไอเอสโอ 14000 และไอเอสโอ 18000)

   3 (2-2-5)
   5801765

   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

   บทนำเกี่ยกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน

   3 (3-0-6)
   5801766

   การจัดการสินค้าคงคลัง

   หลักการบริหารสินค้าคงคลัง โครงสร้างของสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ของสินค้าคงคลัง รอบเงินทุนหมุนเวียน ประเภทและต้นทุนของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง

   3 (2-2-5)
   5801769

   การซ่อมบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

   แนวคิดในการบำรุงรักษา สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบของการเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบำรุงรักษา การวัดและประเมินผลสรรถนะการบำรุงรักษา หลักการจัดการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบบทวีผล

   3 (2-2-5)
   5801770

   การจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง

   Inventory management principles, reasons and shortcoming for holding inventory, types and costs of inventory, forecasting models and techniques for planning, analysis and control of inventory systems.

   3 (2-2-5)
   5801771

   การบริหารโครงการ

   การเขียนโครงการ การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการและการประเมินค่าโครงการ สภาวะแวดล้อมของโครงการ ขั้นตอนในการจัดทำโครงการ การวิเคราะห์เชิงบริหารในแง่การกำหนดแผนหลัก การจัดตารางงาน การประมาณรายได้รายจ่ายการลงทุนและผลตอบแทนที่ต้องการ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

   3 (2-2-5)
   5801772

   สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

   กำหนดปัญหาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับการนำเสนอและอภิปราย

   1 (0-2-1)
   5801775

   โครงงาน 1

   การเลือกหัวข้อสำหรับโครงงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ค้นคว้าและแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ทฤษฎีและหลักการที่เรียนมาแล้ว ขั้นตอนการเตรียมพร้อมเสนอโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย การเขียนและส่งโครงร่างงานวิจัย

   1 (0-3-0)
   5801776

   โครงงาน 2

   ปฏิบัติงานต่อจากโครงงาน 1 การนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ปรึกษางานวิจัย การรวบรวมสรุปผลของโครงงานวิจัย การเขียนและส่งโครงร่างงานวิจัย

   2 (0-6-0)
   5801777

   การเขียนรายงานเทคนิคและการนำเสนองาน

   องค์ประกอบของการเขียนทั้งในระดับประโยค ย่อหน้า และ เนื้อเรื่อง การเขียนรายงานและทักษะการนำเสนองาน การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม

   2 (1-2-3)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801736

   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

   คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ ระบบพื้นฐานของการสร้างและแสดงผลของภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การแสดงภาพสามมิติ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางกล โปรแกรมควบคุม ) รหัสจีและเอ็ม (ระบบการควบคุมแบบตัวเลข หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์บูรณาการผลิต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตในปัจจุบันของอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   5801737

   การบริหารและประกันคุณภาพ

   การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) กรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หัวข้อและความมุ่งหมายเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพ คุณภาพของสินค้าและกระบวนการ การประกันคุณภาพและมาตรฐาน การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การวัดผลด้านคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ในงานคุณภาพ

   3 (2-2-5)
   5801738

   ลีนซิกส์-ซิกมา

   หลักการของซิกส์-ซิกม่าและการผลิตแบบลีน ตัวแปรผันจากซิกส์-ซิกม่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรผันกับลีน การรวมกันของลีนและซิกส์-ซิกม่า การนำลีนและซิกส์-ซิกม่าไปใช้งาน ประโยชน์และความสำคัญของลีนซิกม่า

   3 (2-2-5)
   5801739

   การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14555 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพลังงาน กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านพลังงาน พลังงานทดแทน ระบบการจัดการพลังงาน การนำระบบไปใช้งานและการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801740

   การจัดการความเสี่ยง

   บทนำของความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การให้คำจำกัดความของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การสนองตอบต่อความเสี่ยง เครือข่ายของความเสี่ยง

   3 (2-2-5)
   5801741

   ทฤษฎีการจัดตารางเวลางาน

   ทฤษฎีการจัดตารางเวลางานสำหรับเครื่องจักรเดี่ยวและหลายเครื่องจักร การสร้างรูปแบบของปัญหา การประยุกต์ใช้ การกำหนดการเชิงเส้น การกำหนดการจำนวนเต็ม และขั้นตอนวิธีการฮิวริสติก

   3 (2-2-5)
   5801742

   การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต

   แนวคิดของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต และความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้วัสดุ ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ข้อพิจารณาหลังการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการนำมาใช้ใหม่ การรับคืนและกฎในการออกแบบ การออกแบบเชิงอนุรักษ์ กฎระเบียบและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801743

   วิศวกรรมคุณค่า

   ประวัติและหลักมูลของวิศวกรรมคุณค่าขั้นแนะนำ การวางแผนงาน การจัดการโปรแกรม การเลือกโครงการโปรแกรมต้นทุนเป้าหมายโปรแกรมการลดต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลในวิศวกรรมคุณค่าการประยุกต์และกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   5801744

   กฎหมายอุตสาหกรรม

   พระราชบัญญัติวิศวกร การศึกษาโดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ขั้นตอนทางกฎหมายในการตั้งโรงงาน กฎหมายผังเมืองและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801745

   จิตวิทยาการจัดการ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทางานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร อิทธิพลของสังคม และแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้นำ และความมีประสิทธิภาพขององค์กร

   3 (3-0-6)
   5801746

   วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณทางด้านโลจิสติกส์

   วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการใช้เพื่อโจทย์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วยการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด การวิเคราะห์โครงข่ายและแบบจำลองความน่าจะเป็นในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

   3 (2-2-5)
   5801747

   สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานด้านโล- จิสติกส์

   คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการขนส่ง ทฤษฎีที่ตั้งและระบบขนส่ง การพิจารณาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่การให้บริการ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   5801748

   หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

   ประเด็นหรือหัวข้อที่เป็นความรู้ปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หรือปัญหาที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801773

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกระบวนการและขั้นตอนของฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

   1 (0-2-1)
   5801778

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อย่างมีระบบตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

   5 (320)
   5801779

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลงานไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

   6 (16 (สัปดาห์))
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23