Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 154 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (110 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (38 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800485

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801137

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และการคำนวณพื้นฐานทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   5801138

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส และบิกแบง และการคำนวณพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและหลักการอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   5801139

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   1 (0-2-1)
   5801140

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   1 (0-2-1)
   5801195

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสำหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801196

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
   5801411

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

   ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801412

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

   เทคนิคการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแปรเดียว การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801910

   การเขียนแบบวิศวกรรม

   การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การเขียนแบบร่างด้วยมือ การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัดวิวช่วย เรขาบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801911

   ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

   1 (0-2-1)
   5801955

   วัสดุวิศวกรรม

   คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอร์ ความสัมพันธ์โครงสร้างทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุล กรรมวิธีทางความร้อน โครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ วิเคราะห์ความวิบัติและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

   3 (2-2-5)
   5801956

   กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 1

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ และปฏิบัติการทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801982

   การจัดการวิศวกรรม

   พื้นฐานเบื้องต้นหลักการจัดการสมัยใหม่ เรียนรู้วิธีการเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชย์ พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด การจัดการโครงการ

   3 (3-0-6)
   5801983

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

   หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง การกำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5802006

   ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทำงานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

   1 (0-2-1)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรม (51 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800527

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมพลังงาน

   เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานวิศวกรรมพลังงาน ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียน ในบริบทการทำงานวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   5801912

   พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมพลังงาน

   ระบบไฟฟ้า หลักเบื้องต้นของวงจรไฟฟ้า องค์ประกอบและอุปกรณ์พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า แผนภาพวงจรเส้นเดียว อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   5801913

   อุณหพลศาสตร์

   หลักการพื้นฐานและปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น และปฏิบัติการทดลองการถ่ายโอนความร้อน

   3 (2-2-5)
   5801914

   กลศาสตร์ของไหล

   คุณสมบัติของของไหล การอนุรักษ์มวลและปริมาตร สมดุลสถิตย์ของของไหล สมการของเบอร์นูลลี สนามการไหล การไหลแบบไม่ทรงตัวและแบบอัดตัวได้ สมการโมเมนตัมและพลังงาน ความสัมพันธ์ทางความเค้นความเครียดของของไหล สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้าย พร้อมปฏิบัติการทดลองการวัดการไหล การไหลในท่อ

   3 (2-2-5)
   5801915

   พื้นฐานเครื่องจักรกลพลังงาน

   หลักการของอุปกรณ์เครื่องจักรกลพลังงาน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องอัดอากาศ หม้อไอน้ำ ระบบหล่อเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกังหันก๊าซ การเลือกประเภทและชนิดอุปกรณ์เครื่องจักรกลพลังงานมาใช้งานและปฏิบัติการเครื่องจักรกลพลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801916

   การถ่ายเทความร้อน

   3 (2-2-5)
   5801917

   เครื่องจักรและโรงจักรต้นกำลัง

   เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์กังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ การสันดาปด้วยเชื้อเพลิงปกติ และเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่น ประสิทธิภาพและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มลภาวะจากการเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังเพื่อผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก พร้อมปฏิบัติการด้านเครื่องจักรและโรงจักรต้นกำลัง

   3 (2-2-5)
   5801918

   วิศวกรรมพลังงานทดแทน

   สถานการณ์พลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน แหล่งพลังงานธรรมชาติ พลังงานจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานจากแสงอาทิตย์ น้ำ ชีวมวล ชีวภาพ ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในชุมชนภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน

   3 (2-2-5)
   5801919

   การเปลี่ยนรูปพลังงาน

   แนวคิดและคำนิยามกระบวนการการเปลี่ยนรูปพลังงาน การใช้พลังงานและแหล่งพลังงานแต่ละประเภท เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล ลม น้ำ แสงอาทิตย์และนิวเคลียร์ พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง การวิเคราะห์กฎข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ในการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน การเปรียบเทียบการเปลี่ยนรูปพลังงานแต่ละประเภทในเชิงเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโครงงานการเปลี่ยนรูปพลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801924

   การทำความเย็นและปรับอากาศ

   หลักการเบื้องต้นของการทำความเย็น วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกของการทำความเย็น ระบบทำความเย็นระบบต่าง ๆ น้ำยาของระบบทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ระบบควบคุมการทำงาน. ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ ห้องเย็นและห้องแช่แข็งระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ การหาภาระของการปรับอากาศ การหาภาระของการทำความเย็น ความชื้นในอากาศ การถ่ายเทอากาศและกระจายลม การออกแบบท่อลม และการทดลองการทำความเย็นและการปรับอากาศ

   3 (2-2-5)
   5801925

   การอนุรักษ์พลังงาน

   หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้น การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801926

   การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร

   แนวคิดการจัดการพลังงานภายในโรงงานและอาคาร การจัดทำแผนและกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการจัดการพลังงาน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และพลังงาน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร

   3 (2-2-5)
   5801928

   พลังงานแสงอาทิตย์

   แหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ และการวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ หลักการทำงานและองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานและองค์ประกอบพื้นฐานของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบต่างๆ หลักการคำนวณการถ่ายเทความร้อนในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ศักยภาพและการไปใช้ประโยชน์ การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน

   3 (2-2-5)
   5801930

   พลังงานชีวมวล

   รูปแบบของพลังงานชีวมวล การเปลี่ยนรูปชีวมวลเป็นพลังงาน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อน หม้อไอน้ำ การเผาไหม้โดยตรง ระบบแก็สซิฟิเคชั่น ไพโรไลซิส ระบบป้อนเชื้อเพลิง แนวทางการพัฒนาพลังงานชีวมวล และการฝึกปฏิบัติการทางด้านพลังงานชีวมวล

   3 (2-2-5)
   5801934

   โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1

   ศึกษาค้นคว้าหัวข้อเบื้องต้นในโครงงานทางวิศวกรรมพลังงานที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   5801935

   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน

   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงานเบื้องต้น อุปสงค์พลังงาน อุปทานพลังงาน ตลาดพลังงาน การลดลงและมูลค่าทุน ตลาดน้ำมันโลก แก๊สธรรมชาติพลังงานอนาคต ตลาดถ่านหินโลก อนุพันธ์พลังงาน อนาคต ทางเลือก การสลับ การจัดการความเสี่ยง ไฟฟ้าและเศรษฐศาสตร์ ภาษีพลังงาน การกำกับราคา การยกเลิกการควบคุม นโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายพลังงานหมุนเวียน และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการด้านพลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801936

   การออกแบบระบบความร้อน

   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นในการพิจารณาออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกอุปกรณ์ตามความต้องการของระบบความร้อน การสร้างสมการจากข้อมูล สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ ปฏิบัติการทดลองการจำลองการทำงานของระบบพลังงาน และเลือกขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด

   3 (2-2-5)
   5801954

   โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่ผ่านการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้วภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   2 (0-6-0)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือกทางวิศวกรรม (เลือกเพียง 1 กลุ่ม) (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801413

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

   สมการอับดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง เวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ฟิวด์ ฟังก์ชันเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส เกรเดียนต์ของ สเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์เส้น ทฤษฎีบทกรีน ปริพันธ์ผิว ปริพันธ์ปริมาตร ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์

   3 (3-0-6)
   5801920

   ระบบควบคุมกำลังของไหล

   กลศาสตร์ของไหลพื้นฐาน ทฤษฎีพื้นฐานและสัญลักษณ์ในระบบกำลังของของไหล ส่วนประกอบพื้นฐานปั้ม วาล์ว มอเตอร์ ระบบกำลังของไหลแบบคงที่และแบบเคลื่อนไหว การควบคุมแบบย้อนกลับ การใช้งานเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์ การดำเนินการควบคุม การหาทรานเฟอร์ฟังก์ชั่นของระบบ การควบคุมแบบลำดับขั้นตอน และการฝึกปฏิบัติควบคุมกำลังของไหล

   3 (2-2-5)
   5801921

   กลศาสตร์เครื่องจักรกล

   จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกเครื่องจักรกล เครื่องต่อ ชุดเฟืองและระบบทางกล การขจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักร สมดุลของมวลที่เคลื่อนและหมุน ผลของไจโร

   3 (3-0-6)
   5801922

   เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

   กระบวนการของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน อุณหพลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เครื่องยนต์ กระบวนการเผาไหม้ การวิเคราะห์ กระบวนการของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เชื้อเพลิง การน็อกและคุณสมบัติต้านทานการน๊อกของเชื้อเพลิง ระบบการป้อน เชื้อเพลิง มลพิษจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและการควบคุม การหล่อลื่น สมรรถนะและการออกแบบเครื่องยนต์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยียานยนต์

   3 (3-0-6)
   5801923

   การออกแบบเครื่องกล

   หลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การคํานวณความแข็งแรงของวัสดุ และทฤษฎีความ เสียหายกรรมวิธีการผลิตและทดสอบใช้งาน ข้อจํากัดในการออกแบบและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ ข้อต่อที่ถอด ได้และถอดไม่ได้ สปริง เพลา หมุดย้ำ แบริ่ง สายพาน โซ่และเฟือง การออกแบบเพลา สปริง สกรูส่งกําลัง และ คลัตชและฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   5801927

   เทคโนโลยีพลังงาน

   สถานการณ์พลังงาน รูปแบบเทคโนโลยีพลังงานทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ปิโตรเคมี การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านพลังงาน และการฝึกปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801929

   พลังงานลม

   รูปแบบพลังงานลมและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของไหล คุณลักษณะของลม การศึกษาทิศทางชนิดของลม แรงที่กระทำของของไหล การประยุกต์ประโยชน์การใช้งานของลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และปฏิบัติการด้านพลังงานลม

   3 (2-2-5)
   5801931

   เทคโนโลยีสะอาด

   แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด ความสำคัญของเทคโนโลยีสะอาด ในอุตสาหกรรม ของเสียและมลพิษจากกระบวนการในอุตสาหกรรม การประยุกต์ เทคโนโลยีสะอาด การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยี สะอาดในปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบเทคโนโลยีสะอาด

   3 (2-2-5)
   5801937

   เทคโนโลยีการอบแห้ง

   ความรู้พื้นฐานของการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้นและอากาศแห้ง ปริมาณความชื้นในวัสดุอบแห้ง คุณสมบัติเชิงความร้อนในวัสดุอบแห้ง โครงสร้างภายในของวัสดุอบแห้ง การเคลื่อนที่ของอากาศ การถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุอบแห้งกับอากาศ ระบบการอบแห้งแบบต่าง ๆ การอบแห้งเมล็ดพืช อาหาร และผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาวัสดุที่อบแห้งแล้ว การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง ปฏิบัติการทดลองการอบแห้งเมล็ดพืช อาหาร และผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   5801938

   การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล

   การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวล การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลด้วยกระบวนการอุณหภาพ เช่น การเผาไหม้ กระบวนการไพโรไลสิส กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลด้วยกระบวนการชีวเคมี เช่น การหมัก การย้อยสลายโดยปราศจากอากาศ ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล และแนวทางการแก้ไข

   3 (2-2-5)
   5801939

   เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีและไฮโดรเจน

   คุณลักษณะและหลักการทางเคมีของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การทำงานของโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ กระบวนการปรับสภาพก๊าซธรรมชาติและของเหลวที่มีปนอยู่ก๊าซธรรมชาติ และเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน

   3 (3-0-6)
   5801940

   การใช้พลังงานร่วมในกระบวนการผลิต

   หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม ประเภทของระบบการผลิตพลังงานร่วม การประเมินสมรรถภาพของระบบการผลิตพลังงานร่วม ลักษณะการทำงานของระบบ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติการออกแบบแนวทางการประหยัดพลังงาน

   3 (2-2-5)
   5801941

   เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน

   หลักการพื้นฐานของการเก็บสะสมพลังงานความร้อน ไฟฟ้าและพลังงานศักย์ เทคโนโลยีของระบบเก็บกักพลังงานต่างๆ แบตเตอรี่ คาปาซิเตอร์ การอัดอากาศ ระบบสูบน้ำกลับ ล้อตุนกําลัง รวมทั้งการกักเก็บไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงสําคัญสําหรับเซลล์เชื้อเพลิง การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจํากัดของระบบ การประยุกต์ใช้งานในระบบพลังงาน การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาว ความปลอดภัยและฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบ

   3 (2-2-5)
   5801942

   ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

   แหล่งกำเนิดพลังงานก๊าซชีวภาพ การวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบการผลิตก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบและคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ ทฤษฎีเบื้องต้นระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพชนิดต่าง ๆ การออกแบบ การเริ่มต้น ควบคุมและปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบผลิต เทคโนโลยีการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซชีวภาพ ปฏิบัติการชุดทดลองผลิตก๊าซชีวภาพ

   3 (2-2-5)
   5801943

   การผลิตไบโอดีเซล

   แหล่งพลังงานตั้งต้นของไบโอดีเซล คุณสมบัติของวัตถุดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล องค์ประกอบของไบโอดีเซล กระบวนการและเทคนิคการผลิตไบโอดีเซล อุปกรณ์ในการผลิต ไบโอดีเซล การกำจัดและใช้ประโยชน์ของเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล การตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล ประโยชน์การใช้ไบโอดีเซลด้านเครื่องยนต์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ พร้อมปฏิบัติการผลิตไบโอดีเซล

   3 (2-2-5)
   5801944

   การผลิตเอทานอล

   ศักยภาพและวัตถุดิบสำหรับการผลิตเอทานอล การสังเคราะห์เอทานอล การหมัก การผลิตเอทานอล การขนส่งเอทานอล การประเมินสมดุลมวลและพลังงานการผลิต การนำเอทานอลไปใช้เป็นเชื้อเพลิง การจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตเอทานอล การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการปฏิบัติการผลิตเอทานอล

   3 (2-2-5)
   5801945

   กระบวนการผลิต

   กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การเชื่อมและการขึ้นรูปของโลหะชนิดต่างๆ กระบวนการประกอบ โลหะวิทยาชนิดผงอัด สารยึดและปะติด การขึ้นรูปแบบกลิ้ง การดำเนินงานที่ใช้ไฟฟ้าและเคมี อีเลกโตรฟอร์มมิ่งและฮ็อทดิปปิ้ง การอัดขึ้นรูปขณะร้อน การขึ้นรูปโดยใช้พลังงานด้วยอัตราเร็วสูง กระบวนการผลิตอัตโนมัติและกลไกในการขนส่ง การควบคุมแบบต่อเนื่องและเป็นจุด เครื่องมือพลาสติคและระเบียบวิธีการผลิต กระบวนการเครื่องหมาย หลักมูลของค่าใช้จ่ายในการผลิต

   3 (2-2-5)
   5801946

   เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

   หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนําและรอยต่อพี-เอ็น ทฤษฎีเซลล์แสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิค คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุ เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งาน เซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้บรรยากาศโลก การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ และปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์

   3 (2-2-5)
   5801947

   พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

   เครื่องจักรกลของไหลเบื้องต้น หน้าที่ และการจําแนกชนิดของพัดลม พัดลมแบบแรงเหวี่ยงและแบบไหลตามแนวแกน กฎของพัดลม ทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงและแบบโรตารี่ เฮดของระบบและเส้นลักษณะสมบัติของเครื่องสูบ การออกแบบและการเลือกใช้งาน ทฤษฎีของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่ สมรรถนะและปฏิบัติการการประยกต์ใช้งานของอุปกรณ์ร่วมกับพลังงานทดแทนอื่นๆ

   3 (2-2-5)
   5801948

   ระบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

   แนวทางการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์การออกแบบองค์ประกอบของอาคารเช่น หลังคารับรังสีอาทิตย์ หลังคา Bio-Climatic ผนัง Trombe Wall ปล่องรังสีอาทิตย์ และอาคารบูรณาการด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น เทคโนโลยีการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศการถ่ายเทความร้อนของอาคาร วัสดุเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อน แผนภูมิอากาศ แผนภูมิระบายอากาศเพื่อความสบาย การวัดและควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการการออกแบบระบบอาคารอนุรักษ์พลังงงาน

   3 (2-2-5)
   5801949

   การบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตพลังงาน

   เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำเสีย หลักการเก็บตัวอย่างน้ำ หลักการปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์น้ำเสียและแปลผลเพื่อใช้งาน การจำแนกลักษณะสมบัติของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การกำจัดตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์น้ำเสีย

   3 (2-2-5)
   5801950

   การแปรสภาพขยะเป็นพลังงาน

   แหล่งกำเนิด ปริมาณ องค์ประกอบและลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด ระบบการจัดเก็บ การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูล การแยกและการแปรสภาพขยะทางกายภาพ ทางเคมี (การเผาไหม้) ทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย หมักก๊าซชีวภาพ) การฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะ พร้อมปฏิบัติการทดลองการแปรรูปขยะ

   3 (2-2-5)
   5801951

   พลังงานน้ำ

   สถานการณ์พลังงานประเทศไทยและของโลก วิกฤติการณ์พลังงาน แหล่งพลังงานน้ำในประเทศไทย ศักยภาพพลังงานน้ำของประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศไทย กังหันน้ำ การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ปฏิบัติการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำในชุมชน

   3 (2-2-5)
   5802066

   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (2-2-5)
   5802067

   เทคโนโลยีฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

   3 (2-2-5)
   5802068

   พลังงานในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801932

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกงานทางวิศวกรรมพลังงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทางวิศวกรรมพลังงาน การเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-2-1)
   5801952

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมวิศวกรรมพลังงานเป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงาน

   5 (300)
   5801953

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23