Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 154 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (110 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน (38 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800485

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801137

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และการคำนวณพื้นฐานทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   5801138

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส และบิกแบง และการคำนวณพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและหลักการอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   5801139

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   1 (0-2-1)
   5801140

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   1 (0-2-1)
   5801195

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสำหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   5801196

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
   5801411

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

   ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801412

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

   เทคนิคการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแปรเดียว การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801910

   การเขียนแบบวิศวกรรม

   การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การเขียนแบบร่างด้วยมือ การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัดวิวช่วย เรขาบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801911

   ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

   1 (0-2-1)
   5801955

   วัสดุวิศวกรรม

   คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอร์ ความสัมพันธ์โครงสร้างทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุล กรรมวิธีทางความร้อน โครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ วิเคราะห์ความวิบัติและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

   3 (2-2-5)
   5801956

   กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 1

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ และปฏิบัติการทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801982

   การจัดการวิศวกรรม

   พื้นฐานเบื้องต้นหลักการจัดการสมัยใหม่ เรียนรู้วิธีการเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชย์ พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด การจัดการโครงการ

   3 (3-0-6)
   5801983

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

   หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง การกำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5802006

   ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทำงานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

   1 (0-2-1)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรม (57 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800545

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

   เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียน ในบริบทการทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5801913

   อุณหพลศาสตร์

   หลักการพื้นฐานและปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น และปฏิบัติการทดลองการถ่ายโอนความร้อน

   3 (2-2-5)
   5801957

   กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 2

   พลศาสตร์ ของอนุภาค และวัตถุแข็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์ และ โมเมนตัม และปฏิบัติการทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801958

   กลศาสตร์ของแข็ง

   แรงและความเค้น ความเครียด คุณสมบัติทางกลของวัสดุ แรงในแนวแกน การบิด การดัดและการโก่งงอ น้ำหนักบรรทุกกระทำร่วม การแปลงความเค้นและความเครียด

   3 (3-0-6)
   5801959

   การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

   หลักการพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ อิทธิพลความเค้น หลักเกณฑ์ในการออกแบบ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น สลัก หมุดย้ำ สกรู เกลียว เพลา สปริง สกรูส่งกำลัง ข้อต่อ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   5801961

   กระบวนการผลิต

   พื้นฐานของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการทำผิวเรียบ การวัดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการผลิต และปฏิบัติการกระบวนการผลิต

   3 (2-2-5)
   5801963

   กลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน

   คุณสมบัติของของไหล การอนุรักษ์มวลและปริมาตร สมดุลสถิตย์ของของไหล สมการของเบอร์นูลลี สมการโมเมนตัมและพลังงาน การไหลในท่อ หลักการของการถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การพาและการแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และปฏิบัติการทดลองการไหล และการถ่ายเทความร้อน

   3 (2-2-5)
   5801964

   วงจรไฟฟ้า

   หน่วยทางไฟฟ้า นิยาม และองค์ประกอบวงจร แรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า พลังงาน แหล่งจ่ายพลังงาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห์ กฎของเคอร์ชอฟ การแบ่งแรงดันและกระแส การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชั่น การถ่ายโอนกำลังสูงสุด วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง สภาวะคงตัวของสัญญาณซายด์ คุณสมบัติสัญญาณซายด์ เฟสเซอร์ การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้าสามเฟส และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801965

   หลักการอิเล็กทรอนิกส์

   อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ คุณสมบัติแรงดันและกระแส และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801966

   การควบคุมอัตโนมัติ

   แนะนำระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน บล็อกไดอะแกรมและกราฟการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบด้วยตัวแปรสถานะ การวิเคราะห์หาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801968

   สถิติวิศวกรรม

   ขอบเขตและวิธีการทำงานของสถิติในงานวิศวกรรมและแนวคิดของตัวแปรและข้อมูลแนวความคิดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการกระจายการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวแปร การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์ของตัวแปร และปฏิบัติการการใช้โปรแกรมทางด้านสถิติในการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

   3 (2-2-5)
   5801970

   วิศวกรรมความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

   ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย งานซ่อมบำรุง การบริหารความปลอดภัยวิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน การวิเคราะห์สาเหตุระบบซ่อมบำรุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบำรุง กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801973

   การวางแผนและควบคุมการผลิต

   ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้ เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดลำดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และปฏิบัติการออกแบบการวางแผนและควบคุมการผลิต

   3 (2-2-5)
   5801974

   การออกแบบระบบไฟฟ้า

   ชนิดของระบบไฟฟ้า หลักการในการออกแบบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุสำหรับติดตั้ง สัญลักษณ์และรูปวงจร ลักษณะของโหลด การจ่ายไฟฟ้า การออกแบบระบบจ่ายและวงจรไฟฟ้า การออกแบบระบบพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความร้อน การปรับอากาศ การต่อลงดิน โหลดมอเตอร์ และการควบคุมมอเตอร์ การเขียนรายละเอียดข้อกำหนดและการประมาณราคา การออกแบบระบบไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ การแก้ตัวประกอบกำลัง และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801979

   อุปกรณ์รับและแปลงสัญญาณ

   คุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทำงานและปฏิบัติการทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษา ของอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในการวัด และตรวจจับ อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความหนาแน่น ความชื้น ความหนืด ความนำ น้ำหนัก ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวิตซ์ และอื่นๆ ตลอดทั้งการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801980

   ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

   หลักการระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การควบคุมระบบนิวเมติกส์และระบบไฮโดรลิกส์ ตัวควบคุมอนาล็อกและดิจิตอล การควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซี เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและการโปรแกรมพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801981

   เครื่องกลไฟฟ้า

   หลักการพื้นฐานของการแปรผันพลังงานกลไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูล การทดสอบและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์กระแสตรง หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและมอเตอร์เหนี่ยวนำ การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติในสถานอยู่ตัวและการทดสอบ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801986

   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1

   ศึกษาเบื้องต้นในโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน โดยโครงงานที่ทำอาจเป็นงานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา งานผลิตหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   5801993

   การศึกษาการควบคุมคุณภาพ

   หลักปรัชญาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการตรวจวัดและการสุ่มตัวอย่างเพื่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การจัดการการควบคุมคุณภาพ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5802005

   โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้ว ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   2 (0-6-0)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (เรียนได้เพียง 1 กลุ่ม) (9 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801413

   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

   สมการอับดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง เวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ฟิวด์ ฟังก์ชันเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส เกรเดียนต์ของ สเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์เส้น ทฤษฎีบทกรีน ปริพันธ์ผิว ปริพันธ์ปริมาตร ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์

   3 (3-0-6)
   5801924

   การทำความเย็นและปรับอากาศ

   หลักการเบื้องต้นของการทำความเย็น วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกของการทำความเย็น ระบบทำความเย็นระบบต่าง ๆ น้ำยาของระบบทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ระบบควบคุมการทำงาน. ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ ห้องเย็นและห้องแช่แข็งระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ การหาภาระของการปรับอากาศ การหาภาระของการทำความเย็น ความชื้นในอากาศ การถ่ายเทอากาศและกระจายลม การออกแบบท่อลม และการทดลองการทำความเย็นและการปรับอากาศ

   3 (2-2-5)
   5801936

   การออกแบบระบบความร้อน

   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นในการพิจารณาออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกอุปกรณ์ตามความต้องการของระบบความร้อน การสร้างสมการจากข้อมูล สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ ปฏิบัติการทดลองการจำลองการทำงานของระบบพลังงาน และเลือกขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด

   3 (2-2-5)
   5801960

   กลศาสตร์เครื่องจักรกล

   กลไกและคำจำกัดความ การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และแรงพลศาสตร์ของอุปกรณ์ทางกล ชิ้นต่อโยง ขบวนเฟือง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่กลับไปมา การสังเคราะห์กลไก ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   5801962

   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

   การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน วิธีการวัดค่าเทียบเท่าโดยการวิเคราะห์การลงทุนรวม และการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่ม การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาลรวมทั้งผลของภาษีเงินได้และผลของเงินเฟ้อและปฏิบัติการการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   5801967

   วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลังไอน้ำ

   ชนิดและลักษณะของโรงไฟฟ้า การคำนวณโหลด โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องกังหันไอน้ำ หม้อไอน้ำ เครื่องควบแน่น เครื่องอุ่นน้ำป้อน และอุปกรณ์เสริม โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แนะนำเทคโนโลยีร่วมสมัยที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801969

   วิทยาการหุ่นยนต์

   ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทบทวนทฤษฎีบทเมตริกซ์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ จลนศาสตร์ย้อนกลับของกลไกหุ่นยนต์ การวิเคราะห์โหลดของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างและกลไก ต้นกำลังของหุ่นยนต์ การเลือกใช้เซ็นเซอร์ประเภทต่าง ๆ การควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น การหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด การมองเห็นและการคิดของหุ่นยนต์ การใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801971

   ระบบการผลิตยืดหยุ่นเบื้องต้น

   ส่วนประกอบในระบบการผลิตยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตยืดหยุ่นและคอมพิวเตอร์การผลิตเบ็ดเสร็จ การจัดชิ้นงานและการกำหนดการ ระบบสื่อสารและเชื่อมข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องจักรกล และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801972

   หลักการดำเนินการและการผลิต

   วิธีการการดำเนินการและการผลิต การจัดการทั่วไป เทคนิคทางสถิติและการวัดเชิงปริมาณ การวางแผนและการดำเนินการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดหา การจัดการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการและการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงผลิตภาพ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801975

   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

   การกำเนิดและการใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดัน สนามแม่เหล็กและฉนวนทางไฟฟ้า การเกิดเบรคดาวน์ในฉนวนก๊าซ ของเหลวและของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง การเกิดฟ้าผ่าและการเกิดแรงดันเกินเนื่องจากการสวิตช์ การป้องกันฟ้าผ่า และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801976

   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลังสูง มอสเฟท ไอจีบีที คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก แกนของหม้อแปลงกำลังแบบต่างๆ เช่น แกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก การเปลี่ยนชนิดของไฟฟ้า การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ การเปลี่ยนแปลงความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ และแบบซิงโครนัส และและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801977

   ไมโครคอนโทรลเลอร์

   สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ หน่วยประมวลผลกลาง บัส หน่วยความจำ หน่วยรับและส่งข้อมูล เทคนิคการเชื่อมต่อและการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801978

   โรงจักรไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

   กราฟโหลด การเปลี่ยนแปลงของโหลด และตัวประกอบของโหลด แหล่งพลังงาน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงจักรไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์ การดำเนินการทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง สถานีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า สมรรถนะของสายส่งไฟฟ้า ระบบต่อหน่วย และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801987

   การจัดการพลังงานไฟฟ้า

   หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและความร้อน หม้อแปลงมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่าง หม้อน้ำ ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจัดการพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานเบื้องต้นและการตรวจวัดการใช้พลังงานโดยละเอียด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801988

   พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงาน

   สถานการณ์?ปัจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของแหล่งพลังงานทดแทน การใช้พลังงานทดแทน ความหมายของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีในการเปลี่ยนพลังงานทดแทนประกอบด้วยแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานจากชีวภาพ กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801989

   วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

   แนวความคิดในงานซ่อมบำรุงสถิติการชำรุดขัดข้อง และการวิเคราะห์สาเหตุระบบซ่อมบำรุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบำรุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบำรุง การวัดผลงานซ่อมบำรุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง ฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   5801990

   การเผาไหม้

   มูลฐานของการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การแตกต่าง การระเหยเป็นไอและประสิทธิภาพการเผาไหม้ การติดไฟ ปฏิกิริยาปลุกเร้า ขบวนการ คิเนติคส์ และไม่สมดุล การก่อตัวของมลพิษเชื้อเพลิงต่าง ๆ การนำไปใช้ กับเครื่องยนต์ การผลิตพลังงาน และความปลอดภัยจากไฟ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801991

   การสั่นสะเทือนเชิงกล

   ทฤษฏีเบื้องต้นของการสั่นสะเทือน ระบบดีกรีอิสระเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาโมนิก การสั่นสะเทือนเชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ การสั่นสะเทือนแบบบังคับกระตุ้นชั่วขณะ การสั่นสะเทือนของระบบหลายดีกรีอิสระ วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง วิธีกาลดและควบคุมการสั่นสะเทือน และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801992

   วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน พื้นฐานกลศาสตร์ของไหล เครื่องมือวัด ระบบควบคุม การออกแบบโรงเรือน การออกแบบระบบแสง การออกแบบระบบน้ำและปุ๋ย การออกแบบระบบระบายความร้อน การบริหารระบบเกษตรอัจฉริยะและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801994

   การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

   หลักการของขั้นตอนการทำงานการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหลแผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงานรวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ และปฏิบัติการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   5801995

   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   อิทธิพลของตลาดต่อการวิเคราะห์โครงการ ปัจจัยด้านการเงิน ประมาณการด้านเงินลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มการว่าจ้างงาน อัตราตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยด้านเทคนิค คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิต การบริหารโครงการ ผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายและการตัดสินใจดำเนินโครงการ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการ

   3 (2-2-5)
   5801996

   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

   เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน การเลือกตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและการนำเสนอผัง ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับผังโรงงาน ปฏิบัติการทดลองออกแบบผังโรงงาน

   3 (2-2-5)
   5801997

   โลจิสติกส์การผลิตและการลดต้นทุนพลังงาน สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

   นิยามและความสำคัญของโลจิสติกส์การผลิต การออกแบบระบบการจัดการการดำเนินงาน การวางผังโรงงาน การวางแผนและตารางการผลิต สินค้าคงคลัง การวางผังโรงงาน การวางแผนและตารางการผลิต สินค้าคงคลัง การลดต้นทุนพลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบทางความร้อน เครื่องมือเบื้องต้นในการตรวจสอบพลังงาน และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801998

   ไฟฟ้าในครัวเรือน

   ระบบไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าในครัวเรือน การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การเลือกใช้ บำรุงรักษา และการประหยัดพลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เซลล์แสงอาทิตย์ ส่วนประกอบ การเลือกใช้และติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5801999

   การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

   หน่วยและเครื่องมือมาตรฐาน การชีลด์ ความปลอดภัย ความแม่น ความเที่ยง การวัดแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณกับสัญญาณรบกวนดีขึ้น ทรานสดิวเซอร์ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5802000

   การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

   ทบทวนความรู้พื้นฐานทางระบบไฟฟ้ากำลัง การคำนวณระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า การคำนวณหากำลังไฟฟ้าในระบบส่ง การควบคุมการส่งกำลังไฟฟ้า การคำนวณหากระแสลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบส่งกำลังไฟฟ้า ความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง เศรษฐศาสตร์การดำเนินการ การประสานช่องฉนวน การต่อลงดิน และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5802001

   การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

   พื้นฐานการป้องกัน อุปกรณ์ หม้อแปลง และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์และระบบการป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและเอิร์ทฟอล์ท การป้องกันดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสายส่งโดยรีเลย์ระยะทาง โดยรีเลย์นำร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัส และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   5802002

   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

   สนามไฟฟ้าสถิตย์ การวิเคราะห์เวกเตอร์ ความเข้มสนามไฟฟ้า ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า การหาคำตอบของปัญหาทางไฟฟ้าสถิต กฎของฟาราเดย์ สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ พอยน์ติงเวกเตอร์ และการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่นในตัวกลางที่ไม่ต่อเนื่อง และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801984

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต การเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-2-1)
   5802003

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

   5 (300)
   5802004

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียน สหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23