Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800480

   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

   หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน สนทนา เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฝึกการอ่านวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานเพื่ออธิบายลักษณะ โครงสร้าง หลักการใช้งาน และการนำไปใช้ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน และการเข้าใจความหมายของประโยค เพื่อสรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801780

   หลักการออกแบบ

   หลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801781

   ออกแบบทัศนศิลป์

   หลักการออกแบบทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติโดยใช้ทัศนธาตุในการออกแบบ โดยใช้หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหม่ ความสวยงาม เน้นเทคนิครูปแบบและวัสดุ เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801782

   วาดเส้นเบื้องต้น

   พื้นฐานการวาดเส้น ฝึกสังเกตและการมองเห็นมิติของวัสดุจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญทางทักษะ โดยเน้นโครงสร้างของ จุด รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ลักษณะผิว ขนาด ทัศนียภาพ และองค์ประกอบของภาพ

   3 (2-2-5)
   5801783

   เขียนแบบเทคนิค 1

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพไอโซเมตริก (Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Diametric) ภาพไตรเมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern Development) ภาพจุดรวมสายตา(Perspective) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   5801786

   สุนทรียศาสตร์เพื่อการออกแบบ

   ศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ทางการเห็นทัศนศิลป์ การเรียนรู้คุณค่าความซาบซึ้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อให้เกิดความงามทางด้านสุนทรียศาสตร์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801787

   วาดเส้นขั้นสูง

   การวาดเส้น เพื่อเน้นทักษะในการนำเสนอวิชาชีพ มุ่งเน้นการวาดภาพเฉพาะทาง โดยอาศัยหลักทัศนียวิทยา กายวิภาค ฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคและอุปกรณ์การวาดเส้นที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลในวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   5801788

   ประวัติกราฟิก

   ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของงานกราฟิก วิวัฒนาการการออกแบบกราฟิกในกลุ่มยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงานของนักออกแบบกราฟิกที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5801792

   วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

   คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ดิน ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก เป็นต้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :

   3 (2-2-5)
   5801799

   ออกแบบกราฟิก 1

   ความหมายการออกแบบกราฟิก ประวัติความเป็นมา ศึกษาแนวคิดของนักออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ กราฟิกที่ใช้สื่อความหมาย ทฤษฎีการรับรู้ ประเภทของงานกราฟิก หลักการจัดองค์ประกอบของกราฟิก การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ตัวอักษร ภาพ การออกแบบลวดลาย

   3 (2-2-5)
   5801800

   ออกแบบกราฟิก 2

   กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ออกแบบกราฟิก การใช้สี เส้น ภาพ อักษร สัญลักษณ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การสร้างแนวคิดในการออกแบบ การวางแผนการผลิตและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการออกแบบ ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ใช้กับงานกราฟิกบนสื่อ

   3 (2-2-5)
   5801801

   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสองมิติ

   พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ สร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ รวมทั้งหลักการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   3 (2-2-5)
   5801802

   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ 1

   หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการออกแบบและ สร้าสรรค์งาน มิติ ตั้งแต่การสร้างรูปทรงง่ายๆ จนถึงรูปทรง 3 มิติ ที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพื้นที่ การจัดมุมมอง การใส่แสงเงาและการประมวลผลงานตลอดจนการเตรียมพร้อสู่ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน เรียนรู้การทำแอนิเมชั่นเบื่องต้น

   3 (2-2-5)
   5801805

   คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ

   หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ ลักษณะการทำงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการ พิมพ์งานบนกระดาษได้สำเร็จ สามารถประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบลักษณะต่างๆ อย่างครอบคลุม

   3 (2-2-5)
   5801813

   ออกแบบกราฟิก 3

   การออกแบบพัฒนางานกราฟิกเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยหลักการออกแบบกราฟิก แนวคิดการบูรณาการด้านการออกแบบบกราฟิกกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการผลิตกราฟิกบนประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติออกแบบพัฒนางานกราฟิกอย่างเป็นกระบวนการและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการอกแบบในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ใช้กับงาน กราฟิกบนสื่อที่ตนเอง

   3 (2-2-5)
   5801814

   ออกแบบกราฟิก 4

   การออกแบบพัฒนางานกราฟิกตามความสนใจ การวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแนว คิดประกอบการออกแบบกราฟิก การวิเคราะหืข้อมูล การสรุปปัญหา การวาง แผนขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบกราฟิก กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาพอ สังเขป ออกแบบกราฟิกตามความสนใจของตนเองโดยกรณีศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้กับงานออกแบบกราฟิกในพื้นที่และนำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
   5801815

   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานสามมิติ 2

   หลักการ ขั้นตอนและปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการออกแบบและ สร้าสรรค์งาน มิติ ตั้งแต่การสร้างรูปทรงง่ายๆ จนถึงรูปทรง 3 มิติ ที่ซับซ้อน การใส่สีหรือพื้นที่ การจัดมุมมอง การใส่แสงเงาและการประมวลผลงานตลอดจน การเตรียมพร้อสู่ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน เรียนรู้การทำแอนิเมชั่นเบื่องต้น

   3 (2-2-5)
   5801819

   ออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ

   ประวัติภาพยนตร์การ์ตูน หลักการออกแบบเคลื่อนไหว หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ โดยเทคนิค การวาด การปั้น การตัดกระดาษ ปฏิบัติตกแต่งภาพในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับซอฟแวร์เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ นำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
   5801825

   การวิจัยงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

   หลักการและวิธีการทางด้านการออกแบบในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขั้นตอนการวางแผนการวิจัย การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื่อใช้ในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งการนำเสนอผลงานของการวิจัย

   3 (2-2-5)
   5801841

   สัมมนาด้านออกแบบ

   การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวิธีการดำเนินงานด้านสัมมนา ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในหรือนอกสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801842

   โครงการพิเศษ

   กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติจัดทำโครงการพิเศษ และ ดำเนินการโครงการพิเศษตามกระบวนการวิจัย

   3 (0-6-3)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงคอมพิวเตอร์กราฟิก (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5030127

   คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนองาน

   หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการนำเสนอผลงานต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบด้วยเทคนิคต่างๆ การใช้โปรแกรมต่างๆในการนำเสนองาน เน้นการนำเสนองานกราฟิก งานภาพเคลื่อนไหว รวมถึงปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบแฟ้มผลงาน(Portfolio)

   3 (2-2-5)
   5801785

   เขียนแบบเทคนิค 2

   ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน การเขียนแบบภาพตัดครึ่งส่วน การเขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบแยกชิ้นส่วน การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนภาพทัศนียภาพ ในมุมมองต่าง ๆ ในการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801793

   เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ

   หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการถ่ายภาพ หลักทฤษฎีของแสง องค์ประกอบภาพ ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การวางแผนการถ่ายภาพในสถานที่และนอกสถานที่ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ สร้างเนื้อหาในงานถ่ายภาพ การฝึกสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801794

   เทคนิคการทำหุ่นจำลอง

   เทคนิควิธีการเลือกใช้วัสดุสำหรับสร้างหุ่นจำลอง อาทิ ไม้ กระดาษ ดิน น้ำมัน ปูนปลาสเตอร์ โลหะ และพลาสติก เป็นต้น รวมทั้งวิธีการตกแต่งรายละเอียดในตัวผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามอัตราส่วน ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองจากวัสดุ โดยนำทักษะที่ได้ไปพัฒนาต้นแบบจริง

   3 (2-2-5)
   5801803

   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1

   หลักการ ความหมาย วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์หน้าที่ของ บรรจุภัณฑ์ วัสดุของ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติ การออกแบบโครงสร้างเกี่ยวกับการพับขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801804

   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2

   ทฤษฎีองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบ ตัวอักษร และสัญลักษณ์เพื่อใช้การสื่อความหมายทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบกราฟิกร่วมเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และการขาย การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างเอกลักษณ์ร่วมในองค์กร การออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801816

   งานกราฟิกโฆษณา 1

   ความเป็นมาของงานโฆษณาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ขอบข่าย ความสำคัญและประเภทของงาน กราฟิก หลักและเทคนิคการออกแบบ โฆษณาการเลือก และการประดิษฐ์ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้สี

   3 (2-2-5)
   5801817

   งานสิ่งพิมพ์ 1

   ความหมาย และประเภทของสิ่งพิมพ์ บทบาทหน้าที่ ความสำคัญ อิทธิพลของสิ่งพิมพ์ ปัจจัยและข้อจำกัดที่มีต่อบทบาทสิ่งพิมพ์ ระบบและเทคนิคการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์

   3 (2-2-5)
   5801818

   งานสิ่งพิมพ์ 2

   ทฤษฎี และการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ฝึกออกแบบ และสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับมา ตลอดจนฝึกหัดนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์งานขึ้นมา

   3 (2-2-5)
   5801820

   การออกแบบเว็บไซด์ และมัลติมีเดีย

   แนวทางในการออกแบบ พัฒนา และจัดทำเว็บไซด์ องค์ประกอบ เว็บบราวเซอร์เทคโนโลยี และภาษาในการพัฒนา ฝึกสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการนำตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงมาประยุกต์ใช้ การอัพโหลดได้อย่างถูกต้อง

   3 (2-2-5)
   5801827

   เทคนิคการนำเสนอผลงาน

   หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการนำเสนอสื่อประเภทต่าง ๆ การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน การใช้ภาษาที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิด และความสำคัญในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถนำเสนองาน

   3 (2-2-5)
   5801828

   ออกแบบคาแรคเตอร์

   ปฏิบัติการออกแบบตัวละคร ภาพการ์ตูน ภาพล้อเลียน การ์ตูนช่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวละครในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคและการสื่อสารด้วยภาพการ์ตูน โดยหลักการออกแบบเพื่อสามารถประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

   3 (2-2-5)
   5801835

   งานกราฟิกโฆษณา 2

   เทคนิคการจัดองค์ประกอบของข้อความโฆษณา ภาพประกอบ การใช้สีในการออกแบบชิ้นงานโฆษณา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และการกลมกลืนกัน โดยเน้นเทคนิค การวาดภาพประกอบการวาง Lay Out ในงานโฆษณาและเทคนิคการเขียน Storyboard เพื่อผลิตเป็นงานนำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
   5801836

   การสร้างภาพประกอบ

   บทบาทของภาษาภาพ และรูปแบบศิลปะของงานภาพประกอบอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถกำหนดหรือเลือกใช้งานภาพประกอบให้เกิดประสิทธิภาพในงานออกแบบสื่อสาร ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมความเข้าใจในคุณลักษณะของภาพประกอบในงานออกแบบ โปสเตอร์ หนังสือ เว็บไซด์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (2-2-5)
   5801837

   ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์

   หลักการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ปฏิบัติเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ปฏิบัติการสร้างผลงานศิลปะตามความสนใจ ประยุกต์ผลงานศิลปะโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอโดยสื่อคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801838

   งานพิมพ์ซิลค์สกรีน

   ความหมายของการพิมพ์ซิลสกรีน หลักการผลิตและออกแบบงานซิลสกรีน เทคนิควิธีการออกแบบสร้างสรรค์งานพิมพ์ซิลสกรีน วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์งานซิลสกรีน และฝึกปฏิบัติงานพิมพ์ซิล สกรีนลงบนวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่กำหนด

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801822

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการทำงาน โดยมีอาจารย์และ ผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพรวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

   1 (45)
   5801839

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกประสบการรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์ และความพร้อม โดยให้มีเวลา ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ในโรงงานหรือสถาน ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรโดยมีการรายงาน ผลในรูปแบบการจัดสัมมนากลุ่มภายหลังเสร้จสิ้นการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (450)
   5801840

   สหกิจศึกษา

   ปฏิบัติงานในสถานประกอบงานเสมือนเป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษา ต้องจัดทำรายงานสหกิจศึกษาโดยมีโครงงานและผลงาน อย่างน้อย หนึ่งชิ้นหรือรายงานประจำวันเพื่อรับการ ประเมินจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจำวิชา

   6 (560)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23