Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800480

   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

   หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน สนทนา เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฝึกการอ่านวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานเพื่ออธิบายลักษณะ โครงสร้าง หลักการใช้งาน และการนำไปใช้ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน และการเข้าใจความหมายของประโยค เพื่อสรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801780

   หลักการออกแบบ

   หลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801781

   ออกแบบทัศนศิลป์

   หลักการออกแบบทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติโดยใช้ทัศนธาตุในการออกแบบ โดยใช้หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหม่ ความสวยงาม เน้นเทคนิครูปแบบและวัสดุ เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801782

   วาดเส้นเบื้องต้น

   พื้นฐานการวาดเส้น ฝึกสังเกตและการมองเห็นมิติของวัสดุจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญทางทักษะ โดยเน้นโครงสร้างของ จุด รูปร่าง รูปทรง แสงเงา ลักษณะผิว ขนาด ทัศนียภาพ และองค์ประกอบของภาพ

   3 (2-2-5)
   5801783

   เขียนแบบเทคนิค 1

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพไอโซเมตริก (Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Diametric) ภาพไตรเมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern Development) ภาพจุดรวมสายตา(Perspective) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล

   3 (2-2-5)
   5801786

   สุนทรียศาสตร์เพื่อการออกแบบ

   ศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ทางการเห็นทัศนศิลป์ การเรียนรู้คุณค่าความซาบซึ้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อให้เกิดความงามทางด้านสุนทรียศาสตร์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801784

   วาดเส้นเพื่อการออกแบบ

   การวาดเส้นเหมือนจริง เพื่อการออกแบบโดยมีการกำหนดโครงสร้างขึ้นในการร่างภาพเพื่อเสนอแนวคิดในการออกแบบ มุ่งเน้นการวาดภาพเฉพาะทางสู่การสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยฝึกปฏิบัติการระบายสีลงบนภาพร่างนั้นให้เกิดความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

   3 (2-2-5)
   5801789

   ประวัติศาสตร์ศิลป์

   รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอดจนถึงปัจจุบัน คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :

   3 (3-0-6)
   5801790

   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   การคิดสร้างสรรค์ โดยการนำแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม การรู้จักสังเกต การขยาย การกระจายความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ งานโฆษณา รวมถึงศึกษาปัญหาและนำเสนอโดยการตีความ การจับประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานที่เป็นรูปธรรม

   3 (2-2-5)
   5801791

   กายวิภาคเชิงกล

   สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสร้าง หน้าที่การทำงานของร่างกายมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ (Human Beings Activities) การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ (Engineering Anthropometry) การรับรู้ของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อการศึกษามาประยุกต์เป็นพื้นฐานเพื่อผสมผสานเข้ากับงานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801792

   วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

   คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิตของวัสดุ ได้แก่ ไม้ กระดาษ ผ้า ดิน ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ แก้ว ยาง พลาสติก เป็นต้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :

   3 (2-2-5)
   5801795

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

   แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงแนวทางปัจจัยวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   5801796

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

   การออกแบบระบบกลไกพื้นฐานและขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กำหนดรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวิถีเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และฝึก

   3 (2-2-5)
   5801797

   การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

   ปฏิบัติการออกแบบ โดยนำแนวทางการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ 2 มิติ เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถนำไปบูรณาการในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน

   3 (2-2-5)
   5801798

   การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2

   ปฏิบัติการออกแบบ โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำเสนอผลงานงานในลักษณะ 3 มิติ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801806

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3

   วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การผลิต การเลือกใช้วัสดุและการผลิตในท้องถิ่น สังเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สนองต่อหน้าที่ใช้สอย เพื่อมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ วางแผนขั้นตอนพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801807

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4

   กลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ฝึกการวิเคราะห์ความต้องการของผู้อุปโภค บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   5801824

   การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์

   หลักการและวิธีการทางด้านการออกแบบในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขั้นตอนการวางแผนการวิจัย การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนรายงานการวิจัยรวมทั้งการนำเสนอผลงานของการวิจัย

   3 (2-2-5)
   5801826

   การนำเสนอผลงานสำหรับงานออกแบบ

   หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งงาน 2 มิติ 3 มิติ ปฏิบัติการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบมัลติมีเดีย และแฟ้มสะสมผลงาน

   3 (2-2-5)
   5801841

   สัมมนาด้านออกแบบ

   การเขียนโครงการ การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการทางด้านการออกแบบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและวิธีการดำเนินงานด้านสัมมนา ในด้านการออกแบบ ให้มีประสิทธิภาพ หลักการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ จัดการสัมมนาในหรือนอกสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการออกแบบ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801842

   โครงการพิเศษ

   กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติจัดทำโครงการพิเศษ และ ดำเนินการโครงการพิเศษตามกระบวนการวิจัย

   3 (0-6-3)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801789

   ประวัติศาสตร์ศิลป์

   รูปแบบแนวความคิดทางศิลปะและเอกลักษณ์ของงานศิลปะในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนผลงานออกแบบของศิลปินที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคตลอดจนวิวัฒนาการของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะตลอดจนถึงปัจจุบัน คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ :

   3 (3-0-6)
   5801794

   เทคนิคการทำหุ่นจำลอง

   เทคนิควิธีการเลือกใช้วัสดุสำหรับสร้างหุ่นจำลอง อาทิ ไม้ กระดาษ ดิน น้ำมัน ปูนปลาสเตอร์ โลหะ และพลาสติก เป็นต้น รวมทั้งวิธีการตกแต่งรายละเอียดในตัวผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามอัตราส่วน ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองจากวัสดุ โดยนำทักษะที่ได้ไปพัฒนาต้นแบบจริง

   3 (2-2-5)
   5801808

   ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแฟชั่น

   แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น ในประเทศไทยและต่างประเทศ ฝึกการออกแบบร่างการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่นชั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น

   3 (2-2-5)
   5801809

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

   ความเป็นมา ลักษณะและประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ จำแนกประเภทและวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบและทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีรูปและแนวคิดแปลกใหม่ ที่สอดแทรกความเป็นพื้นถิ่น

   3 (2-2-5)
   5801810

   ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

   พื้นฐานทางด้านศิลปะ แนวคิดภูมิปัญญาการสร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น วัสดุกรรมวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   5801811

   ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

   หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์ วัสดุ โครงสร้างอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ กรรมวิธีการผลิต แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ การทำต้นแบบหรือหุ่นจำลอง

   3 (2-2-5)
   5801812

   การตลาดสำหรับการออกแบบ

   ความหมายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเพื่อการตลาดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกลยุทธ์ทางด้านราคา การส่งเสริมการขายโฆษณา การจัดจำหน่าย โดยสัมพันธ์ทางด้านการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801821

   คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์

   หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานการเชียนแบบตลอดจนสัญลักษณ์ของการออกแบบ

   3 (2-2-5)
   5801829

   สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

   วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นเพื่อออกแบบงานสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคม

   3 (2-2-5)
   5801830

   หัตถกรรมผ้าบาติก

   ประวัติความเป็นมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิตผ้าบาติก ฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลายผ้าบาติก โดยนำเอกลักษณ์พื้นถิ่นมาสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   5801831

   ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

   ปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรูป ตกแต่งเครื่องประดับ ได้แก่ แก้ว หินธรรมชาติ โลหะ วัสดุสังเคราะห์ เครื่องเคลือบ เซรามิกส์ เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซ้อน ได้แก่ วิธีการหล่อ การฝังหิน เทคนิคการนำวัสดุและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   5801832

   ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและเซรามิกส์

   แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในลักษณะต่างๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว ให้มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถผลิตในระบบหัตถกรรม การกำหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึกการออกแบบร่าง ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจำกัด และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   5801833

   ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

   ออกแบบผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ ศึกษาคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และทำแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และฝึกปฏิบัติทำแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงาน ได้แก่ กระปุกออมสิน ที่ติดตู้เย็น ตุ๊กตา เข็มกลัด เป็นต้น

   3 (2-2-5)
   5801834

   ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

   ความหมาย หลักการ ประเภทเครื่องหนัง กรรมวิธีการผลิต และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง

   3 (2-2-5)
   5801843

   การจัดนิทรรศการ

   หลักการจัดองค์ประกอบในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดง พื้นที่ใช้สอย รูปทรง แสงเงา สี วัสดุ การเตรียมการในการจัดนิทรรศการ ส่วนจัดแสดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801822

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการทำงาน โดยมีอาจารย์และ ผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพรวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

   1 (45)
   5801839

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกประสบการรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์ และความพร้อม โดยให้มีเวลา ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ในโรงงานหรือสถาน ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรโดยมีการรายงาน ผลในรูปแบบการจัดสัมมนากลุ่มภายหลังเสร้จสิ้นการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (450)
   5801840

   สหกิจศึกษา

   ปฏิบัติงานในสถานประกอบงานเสมือนเป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานให้ ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษา ต้องจัดทำรายงานสหกิจศึกษาโดยมีโครงงานและผลงาน อย่างน้อย หนึ่งชิ้นหรือรายงานประจำวันเพื่อรับการ ประเมินจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจำวิชา

   6 (560)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23