Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (101 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (37 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800525

   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ศึกษาคำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนรายงาน การฟัง และการสื่อสาร เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร

   3 (3-0-6)
   5801190

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801192

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์เป็น องค์ประกอบ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801202

   เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ของโมเลกุล กฎของวัฎภาคและสมดุลวัฎภาค อุณหพลศาสตร์และ กฎต่างๆ สมบัติอุณหพลศาสตร์ของสารละลาย อุณหพลศาสตร์เซลล์ไฟฟ้าเคมี และปฏิบัติการ ตามเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801203

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก เมตาบอลิซึมและการควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ เทคนิคการทำ สารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล

   3 (2-2-5)
   5801212

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801213

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801235

   ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พฤติกรรม การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรและผลกระทบ การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801446

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   5801549

   จุลชีววิทยา

   ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การควบคุมและการจำแนกแบคทีเรีย เห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   5802069

   ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (46 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801676

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

   ความสำคัญพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แหล่งอาหารและความต้องการอาหารของมนุษย์สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร หลักพื้นฐานของการแปรรูป ภาชนะบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาทางอาหารการควบคุมคุณภาพอาหาร กฎหมายอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหาร ลักษณะงานทางอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   2 (1-2-3)
   5801677

   อาหารและโภชนาการ

   ความหมายและความสำคัญของโภชนาการ สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร การย่อยและการดูดซึมสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารและน้ำ พลังงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสารอาหารการประเมินภาวะทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการ แนวทางการบริโภคอาหารสำหรับแต่ละวัยการคำนวณคุณค่าทางอาหาร โภชนาการกับการออกกำลังกาย ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันฉลากโภชนาการและการได้มาซึ่งฉลากโภชนาการ

   3 (3-0-6)
   5801678

   การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น

   เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้นการสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาด ภาพฉาย ภาพ 3 มิติ สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ ระบบท่อ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   1 (1-1-1)
   5801679

   เคมีอาหาร

   โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหารปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก่อนและระหว่างการแปรรูป ตลอดจนการเก็บรักษา อันตรายทางเคมี

   3 (3-0-6)
   5801680

   ปฏิบัติการเคมีอาหาร

   1 (0-2-1)
   5801681

   หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันความปลอดภัยของอาหาร

   ความสำคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพของอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพปัจจัยคุณภาพ การตรวจวัดคุณภาพอาหารระบบการควบคุมคุณภาพ สถิติในการควบคุมคุณภาพ การใช้ประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพอาหาร ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารที่เน้นการตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารโดยใช้วิธีทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และการใช้สถิติในการประเมินผล

   3 (2-2-5)
   5801682

   กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน

   ความสำคัญของกฎหมายและมาตรฐานอาหาร องค์กรที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและมาตรฐานอาหารของไทยและต่างประเทศ ข้อบังคับที่จำเป็นในการผลิตและจำหน่ายอาหารทั้งในและต่างประเทศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หลักการจัดการน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801683

   สถิติและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

   : พื้นฐานสถิติและการวิเคราะห์สถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ทฤษฎีเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง การวางแผนการทดลอง การแปลผลและการประยุกต์ใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801684

   หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์

   ชนิดและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย แหล่งที่มาของการปนเปื้อน ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

   3 (3-0-6)
   5801685

   ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์

   : หลักการการปฏิบัติทางจุลชีววิทยาทางอาหาร การเก็บและเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ

   1 (0-2-1)
   5801686

   การแปรรูปอาหาร 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบอาหาร การเตรียมวัตถุดิบอาหารสำหรับการแปรรูป การถนอมและการแปรรูปโดยการพาสเจอร์ไรซ์ การสเตอริไลส์ การแช่เย็น การแช่แข็ง การทำแห้ง การเอ็กซ์ทรูชั่น ปัจจัยด้านการแปรรูปที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพอาหาร ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหาร

   3 (3-0-6)
   5801687

   ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1

   ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบอาหารสำหรับการแปรรูป การถนอมและการแปรรูปอาหารโดยการพาสเจอร์ไรซ์ การสเตอริไลส์ การแช่เย็น การแช่แข็ง การทำแห้ง การเอ็กซ์ทรูชั่น

   1 (0-2-1)
   5801688

   การแปรรูปอาหาร 2

   การถนอมและการแปรรูปโดยการหมัก การแยกทางกล การฉายรังสี การใช?วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร เทคโนโลยีเกิดใหม่อื่นๆ ปัจจัยด้านการแปรรูปที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพอาหารการออกแบบโรงงาน เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการแปรรูปอาหาร ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปอาหาร

   3 (3-0-6)
   5801689

   ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

   ปฏิบัติการถนอมและการแปรรูปอาหารโดยการหมัก การแยกทางกล การฉายรังสี การใช้สารเคมี และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่นๆ

   1 (0-2-1)
   5801691

   วิศวกรรมอาหารเบื้องต้น

   หลักพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณทางวิศวกรรม หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและพลังงานอุณหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน และมวลสาร กลศาสตร์ของไหล ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี

   2 (1-2-3)
   5801692

   ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร

   ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารและการปฏิบัติทางวิศวกรรมอาหาร การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การสกัด การกลั่น การตกผลึก

   2 (1-2-3)
   5801693

   หลักการวิเคราะห์อาหาร

   หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหารโดยวิธีทางเคมี การสุ่มตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์ การเตรียมสารละลาย การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร

   3 (3-0-6)
   5801694

   ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

   ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง การเตรียมสารละลายในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร

   1 (0-2-1)
   5801696

   การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

   หลักการของการประเมินทางประสาทสัมผัสที่เกี่ยวกับทฤษฎี สรีรวิทยาและจิตวิทยาทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสและเครื่องมือทางสถิติสำหรับการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส เทคนิคการทดสอบผู้บริโภคทางประสาทสัมผัส รวมถึงการฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลทางสถิติ

   3 (2-2-5)
   5801721

   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   การนำเสนอรายงานเป็นรายบุคคล โดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูล/ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การสืบค้นเอกสารเพื่อการตีความในเชิงวิชาการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทั้งการนำเสนอและการเขียนรายงาน

   1 (1-0-2)
   5801722

   ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   ทำงานวิจัยเชิงทดลองตามโจทย์ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยใช้สืบค้นข้อมูลการวิจัยจากวารสารและรายงานการวิจัย โดยใช้หลักการตั้งปัญหาและสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดำเนินการทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง รวมทั้งการเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยแบบวาจาหรือจัดนิทรรศการ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801690

   คอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน และการประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลทางสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจอาหาร

   3 (2-2-5)
   5801697

   การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

   หลักการเบื้องต้นของการพัฒนาการทดสอบจุลินทรีย์ในอาหารอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ วิทยาการสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบทางชีวเคมี การทดสอบเมตาโบไลท์การทดสอบด้วยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการนับและจำแนกชนิดจุลินทรีย์การใช้วิธีรวดเร็วในงานด้านความปลอดภัยของอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801698

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

   หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่เน้นการสร้างสูตรอาหาร การผลิตระดับระดับห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการค้า การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามขั้นตอน

   3 (2-2-5)
   5801699

   การวางแผนและการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

   ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการและกำหนดปัจจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนกำลังการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดและบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาอุปสงค์ อุปทานในเชิงผลิตภัณฑ์อาหาร

   3 (3-0-6)
   5801700

   การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร

   ความหมายและความสำคัญของเศษเหลือทางการเกษตร การบำบัดและการกำจัดของเสีย การนำเศษเหลือทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในแง่ของอุตสาหกรรม การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตร ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801701

   การบรรจุภัณฑ์อาหาร

   หน้าที่และความสำคัญของภาชนะบรรจุ ความหมายและระบบของการบรรจุ ประเภทของบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติทางด้านกายภาพและเคมี หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ วิธีการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ วิธีการบรรจุและเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์อาหาร ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการบรรจุอาหารด้วยวิธีการต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801702

   หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจโดยเน้นความรู้และความก้าวหน้าในเชิงวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร โดยเปลี่ยนหัวข้อไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้หรือตามความสนใจของอาจารย์และนักศึกษา ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801703

   ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   1 (0-3-0)
   5801704

   การจัดการธุรกิจอาหาร

   หลักการในการจัดการและบริหารงานธุรกิจอาหาร การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย การขนส่ง กระจายสินค้าและการจัดจำหน่าย ระบบการขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด การสร้างกลยุทธ์ในการจำหน่าย การบริการที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจอาหาร

   3 (2-2-5)
   5801705

   เทคโนโลยีการหมัก

   ประเภทของการหมักจุลินทรีย์ที่สำคัญในกระบวนการหมัก การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อกระบวนการหมักและปัจจัยในการผลิตอาหารหมักชนิดต่างๆ กรรมวิธีการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมหมัก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักชนิดต่างๆการควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801706

   เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

   ความหมายของน้ำนม องค์ประกอบของน้ำนมและโภชนาการ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและจุลชีววิทยาของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนม การเก็บรักษาและการเสื่อมเสีย การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ มาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมนม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801707

   เทคโนโลยีผักและผลไม้

   สรีรวิทยาของผักและผลไม้องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวจุลินทรีย์ในผลไม้การเก็บรักษาผักและผลไม้เบื้องต้นหลักการและวิธีการแปรรูปการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การจัดการของเสียจากการแปรรูปผลไม้การศึกษานอกสถานที่ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801708

   เทคโนโลยีขนมอบ

   สมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบหลักและส่วนประกอบของขนมอบเครื่องมือและการปฏิบัติทั่วไปในการผลิตขนมอบการคำนวณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทของขนมอบและกรรมวิธีการผลิตการเสื่อมเสียคุณภาพของขนมอบและการเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801709

   เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการแปรรูปเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงชา และกาแฟ คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การบรรจุและภาชนะบรรจุ ความปลอดภัยอาหารสำหรับเครื่องดื่ม และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   5801710

   เทคโนโลยีเนื้อ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์

   ประเภทของเนื้อสัตว์และแหล่งที่มาโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่าหรือการจับการตัดแต่งเนื้อ การเปลี่ยนสีในกล้ามเนื้อการเสื่อมเสียหลักการถนอมและแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพการบรรจุและการจัดจำหน่าย ข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลาดและแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801711

   เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยว

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนอาหารขบเคี้ยวและสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยว เทคโนโลยีอาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเมล็ดพืช แป้ง ผักและผลไม้ ขนมขบเคี้ยวแบบอัดพอง การบรรจุภัณฑ์และการประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับอาหารขบเคี้ยว และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801712

   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย ประเภทและโครงสร้างสัตว์น้ำ การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ หลักการปฏิบัติกับสัตว์น้ำภายหลังการจับ และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำและหลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801713

   เทคโนโลยีไอศกรีม

   ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอศกรีมในประเทศไทย อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตไอศกรีม สมบัติและหน้าที่ของวัตถุดิบหลักและส่วนประกอบ ประเภทของไอศกรีม กรรมวิธีการผลิตไอศกรีม และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801714

   เทคโนโลยีลูกกวาดและขนมหวาน

   หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและขนมหวาน วัตถุดิบและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   5801715

   เทคโนโลยีธัญชาติ

   ลักษณะเชิงคุณภาพและการเก็บรักษาธัญชาติสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ สมบัติทางเคมี-กายภาพของธัญพืช การดัดแปร องค์ประกอบของธัญพืชทางชีวเคมี เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญชาติ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801716

   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

   ประวัติเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนา ความหลากหลายของประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและหลักการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาการเกษตรและอาหาร การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารด้านต่างๆ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801717

   โภชนาเภสัชภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

   ความหมายของโภชนเภสัชภัณฑ์ บทบาทและความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพ แนวโน้มของอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของโภชนเภสัชภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์ของโภชนเภสัชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนด มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโภชนาเภสัชภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801718

   วัตถุเจือปนในอาหาร

   สารเจือปนชนิดต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เกณฑ์การจำแนกสารเจือปนในอาหาร สมบัติและวิธีการใช้ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหารกฎหมายและมาตรฐานด้านสารเจือปนในอาหาร วิธีการประเมินความเป็นพิษของสารเจือปนในอาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801761

   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ทางด้านเทคนิค เพื่อนำไปสู่ทางเลือกปฏิบัติ หลักการของค่าสมมูลและมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา การหาอัตราผลตอบแทน การผลิตและต้นทุนการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ การคำนวณภาษีและอำนาจซื้อ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและไม่แน่นอน

   3 (3-0-6)
   5801765

   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

   บทนำเกี่ยกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801695

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยกระทำในสถานการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการออกฝึกงานเพื่อการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการออกฝึกงาน

   1 (0-2-1)
   5801719

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร

   การฝึกประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอาหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาขั้นตอนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การประกันคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการองค์กรในเชิงระบบมาตรฐาน นำเสนอรายงานเป็นรูปเล่ม และมีการสอบปากเปล่า

   5 (320)
   5801720

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารในสถานประกอบการหรือองค์กรเป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนำเสนอโครงการ และจะต้องผ่านการอบรมโครงการเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ก่อนจึงสามารถลงเรียนรายวิชานี้ได้

   6 (16 (สัปดาห์))
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23