Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800526

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

   คำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างและหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนบทคัดย่อ การฟัง และการสื่อสาร เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการสืบค้นข้อมูลการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   3 (3-0-6)
   5801190

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801192

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์เป็น องค์ประกอบ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801203

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก เมตาบอลิซึมและการควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ เทคนิคการทำ สารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล

   3 (2-2-5)
   5801235

   ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พฤติกรรม การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรและผลกระทบ การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801247

   พันธุศาสตร์

   ประวัติความเป็นมาด้านพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์เพดิกรี ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม โครงสร้างของจีโนม การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม การควบคุมการทำงานของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร

   3 (3-0-6)
   5801446

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   5801549

   จุลชีววิทยา

   ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การควบคุมและการจำแนกแบคทีเรีย เห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   5801730

   งานช่างเกษตร

   ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า ประปาและช่างเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยเน้นในห้องปฏิบัติการและในฟาร์มทางการเกษตร โดยปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5802069

   ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (37 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801654

   หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   บทบาทและความสำคัญของการประมงต่อสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการใช้ทรัพยากรประมงในประเทศ วิธีการทำประมง เครื่องมือประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและการแปรรูป ประวัติและพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอบเขตของงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำแนกตามประเภทและชนิด การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ กฎหมายเกี่ยวกับการประมงและคุ้มครองสภาพแวดล้อมทางการประมง

   3 (3-0-6)
   5801655

   การส่งเสริมประมง

   หลักและวิธีการส่งเสริมการประมง การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริม มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (3-0-6)
   5801656

   นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ประชาคมสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตในประชาคม วัฏจักรแร่ธาตุและปัจจัยจำกัดพลังงานในระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงาน สมดุลและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ประเภทของระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ มลพิษทางน้ำและผลกระทบ

   3 (2-2-5)
   5801657

   วิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำทางการประมง

   หลักการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ คุณสมบัติของน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   3 (2-2-5)
   5801658

   มีนวิทยา

   กายวิภาคของปลา ลักษณะโครงสร้างและระบบต่างๆ อนุกรมวิทยาของปลา

   3 (2-2-5)
   5801660

   การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

   หลักและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ประเภทของฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผนการผลิตของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ สินเชื่อและการลงทุน การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์และวินิจฉัยฟาร์มสัตว์น้ำ

   3 (2-2-5)
   5801663

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หลักการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเพาะพันธุ์ รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การให้อาหารสัตว์น้ำ การป้องกันรักษาโรค การเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   5801664

   ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

   ปฏิบัติการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ การจัดการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

   1 (0-2-1)
   5801665

   อาหารและการให้อาหารปลา

   องค์ประกอบของอาหาร สารอาหารที่ปลาต้องการ ปัจจัยควบคุมการกินอาหารของปลา คำนวณสูตรอาหารปลา วัตถุดิบอาหารและการผลิตอาหารสำเร็จรูป การผลิตอาหารธรรมชาติ การเตรียมอาหารและวิธีการให้อาหาร

   3 (3-0-6)
   5801666

   ปฏิบัติการอาหารและการให้อาหารปลา

   ปฏิบัติการผสมอาหารปลาตามสูตรที่คำนวณ วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์น้ำ ปฏิบัติการให้อาหารสัตว์น้ำและประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ปฏิบัติการผลิตอาหารธรรมชาติ

   1 (0-2-1)
   5801670

   โรคและพยาธิสัตว์น้ำ

   ชนิดและลักษณะของเชื้อโรคและปรสิตของสัตว์น้ำ ลักษณะ และอาการของสัตว์น้ำที่เป็นโรค การป้องกัน รักษาโรค และผลกระทบต่อผู้บริโภค

   3 (2-2-5)
   5801671

   ระเบียบวิธีวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   หลักและวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การกำหนดหัวข้อปัญหางานวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และวิจารณ์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย

   3 (2-2-5)
   5801674

   สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   การอภิปราย การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ และ/หรือปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ

   2 (1-2-3)
   5802120

   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801659

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ การให้อาหาร การเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และการจัดการการเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   5801661

   การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนและสาหร่าย

   ชนิดและความสำคัญของแพลงก์ตอนและสาหร่าย การเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

   3 (2-2-5)
   5801662

   พรรณไม้น้ำประดับ

   ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ ชนิดของพรรณไม้น้ำ รูปแบบการขยายพันธุ์ วิธีการดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว และบรรจุเพื่อจัดจำหน่ายพรรณไม้น้ำที่เป็นที่นิยม

   3 (2-2-5)
   5801667

   การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

   ชนิด ของปลาสวยงามทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงปลาสวยงามเศรษฐกิจ อาหารสัตว์น้ำ โรค ปรสิตและการป้องกันรักษา

   3 (2-2-5)
   5801668

   การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

   การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และพืช วิธีการเลี้ยง อัตราในการเลี้ยง การให้อาหารสมทบ รูปแบบการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การออกแบบและการสร้างฟาร์มเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การคิดต้นทุนการผลิต การจัดการผลผลิตและการจำหน่าย

   3 (2-2-5)
   5801669

   การเลี้ยงกุ้ง

   ชีววิทยาของกุ้ง การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การคัดเลือกและดูแลพ่อแม่พันธุ์ วิธีการอนุบาลและการเลี้ยง การให้อาหาร การตลาดของกุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

   3 (2-2-5)
   5801672

   การออกแบบบ่อและโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

   การออกแบบบ่อ โรงเพาะฟักอนุบาล ระบบน้ำ ระบบอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   3 (2-2-5)
   5801673

   เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   หัวข้อที่น่าสนใจ โดยเน้นเทคโนโลยีความรู้ ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้ และตามความสนใจของนักศึกษา

   3 (2-2-5)
   5801675

   ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   สืบค้นข้อมูล ทำงานวิจัยเชิงทดลองหรือสำรวจตามโจทย์ที่สนใจทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีการตั้งปัญหาและสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดำเนินการทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัยแบบวาจาหรือจัดนิทรรศการ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาต้องทำปัญหาพิเศษที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ไปศึกษา

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801592

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5801595

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (300)
   5801596

   สหกิจศึกษา

   ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์) โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กำหนดเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบระหว่างการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทำงานจริง เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23