Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800526

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

   คำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างและหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนบทคัดย่อ การฟัง และการสื่อสาร เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการสืบค้นข้อมูลการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   3 (3-0-6)
   5801190

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801192

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์เป็น องค์ประกอบ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801203

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก เมตาบอลิซึมและการควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ เทคนิคการทำ สารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล

   3 (2-2-5)
   5801235

   ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พฤติกรรม การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรและผลกระทบ การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801247

   พันธุศาสตร์

   ประวัติความเป็นมาด้านพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์เพดิกรี ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม โครงสร้างของจีโนม การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม การควบคุมการทำงานของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร

   3 (3-0-6)
   5801446

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   5801549

   จุลชีววิทยา

   ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การควบคุมและการจำแนกแบคทีเรีย เห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   5801730

   งานช่างเกษตร

   ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า ประปาและช่างเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยเน้นในห้องปฏิบัติการและในฟาร์มทางการเกษตร โดยปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5802069

   ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (37 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801236

   สัตววิทยา

   โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ การศึกษาด้านสัณฐานวิทยาและกายวิภาค สรีรวิทยาสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ วิวัฒนาการและการจัดจำแนกสัตว์ ปฏิบัติการทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801616

   เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก

   ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์ปีก ประเภทและพันธุ์สัตว์ปีก การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดูฟาร์มสัตว์ปีกอาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีก กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการค้า มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก

   3 (2-2-5)
   5801617

   หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น

   ความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการผลิตสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ฝึกทักษะการเลี้ยงดูและบำรุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตสัตว์ การจัดจำหน่ายและการทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801622

   อาหารและการให้อาหารสัตว์

   ความสำคัญและประโยชน์ของอาหารสัตว์ ประเภทและวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ หลักการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารและการผสมอาหารสัตว์ ระบบทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารสัตว์ การจัดการอาหารและการให้อาหารสัตว์ การแปรรูปสำหรับการถนอมอาหารสัตว์ การลดความสูญเสียและความผิดปกติจากอาหารสัตว์

   3 (3-0-6)
   5801623

   ปฏิบัติการสำหรับวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์

   ฝึกทักษะการจำแนกประเภทอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบ และคุณค่าของอาหารสัตว์ มาตรฐานของอาหารสัตว์ ฝึกทักษะการคำนวณ และการผลิตอาหารสัตว์ให้ถูกสัดส่วน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และทักษะการให้อาหารสัตว์

   1 (0-2-1)
   5801625

   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

   หลักพื้นฐานและการใช้หลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ โดยเน้นทักษะการการคัดเลือก ความแปรผัน ฝึกทักษะการประมาณค่าอัตราพันธุกรรม ระบบการผสมพันธุ์และประมาณค่าของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้หลักพันธุศาสตร์

   3 (2-2-5)
   5801627

   เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม

   การพัฒนาและการผลิตโคเนื้อ-โคนม ในประเทศไทย พันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ-โคนม ระบบทางเดินอาหารและการย่อยโภชนะอาหารโคเนื้อ-โคนม ความต้องการโภชนะและการประกอบสูตรอาหารโคเนื้อ-โคนม อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ– โคนม การจัดการพืชอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โคเนื้อ-โคนม ระบบสืบพันธุ์และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์โคเนื้อ-โคนม คุณภาพเนื้อและการตลาดโคเนื้อ-โคนม โรคและการป้องกันโรคในฟาร์มโคเนื้อ-โคนม

   3 (2-2-5)
   5801636

   ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตสัตว์

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์ ฝึกทักษะการกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิตสำหรับการวิจัย การเขียนรายการ และการเสนอผลการวิจัย

   3 (2-2-5)
   5801637

   เทคโนโลยีการผลิตสุกร

   ความสำคัญและประโยชน์ในการเลี้ยงสุกร รูปแบบการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ประเภทและพันธุ์สุกรที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในประเทศไทย โรงเรือน และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับโรงเรือนสุกร อาหาร และการให้อาหาร การจัดการ และการเลี้ยงดูสุกรในระยะต่างๆ โรคและการสุขาภิบาล การบันทึกข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสุกร การทำบัญชีฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มสุกร

   3 (2-2-5)
   5801643

   ธุรกิจปศุสัตว์

   การประกอบธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศ การวางแผนและการจัดการองค์กร การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชี อุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าของสินค้าปศุสัตว์ แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์

   3 (3-0-6)
   5801647

   สัมมนาทางการผลิตสัตว์

   การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ของประเทศไทย และ/หรือของต่างประเทศ

   2 (1-2-3)
   5801650

   หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคสัตว์ สาเหตุ การติดต่อ อาการ การควบคุมและป้องกัน ฝึกทักษะการการจัดการสุขภาพสัตว์ป่วยในฟาร์มปศุสัตว์ หลักการสุขาภิบาลในฟาร์มปศุสัตว์ การผ่าซากเพื่อชันสูตรโรค ทักษะการการเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์และวิธีการทางศัลยกรรมอย่างง่าย มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801651

   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต การย่อยอาหาร การหายใจ ไตและระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และหน้าที่ของฮอร์โมน การสืบพันธุ์ การสร้างน้ำมัน การสร้างไข่ในสัตว์ปีก

   3 (3-0-6)
   5801652

   ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

   ฝึกทักษะการจำแนกโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต การย่อยอาหาร การหายใจ ไตและระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และหน้าที่ของฮอร์โมน การสืบพันธุ์ การสร้างน้ำมัน การสร้างไข่ในสัตว์ปีก

   1 (0-2-1)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801587

   การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

   ความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร ประเภทของผลิตผลการเกษตร วิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร มาตรฐานของผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์ การทำตลาด

   3 (2-2-5)
   5801618

   เทคโนโลยีการผลิตแพะ - แกะ

   พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ฝึกทักษะการการเลี้ยงและการจัดการพฤติกรรม อาหารและการให้อาหารสุขภาพและสุขาภิบาล การตลาดและการจัดการผลผลิต

   3 (2-2-5)
   5801619

   เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ-กระบือ

   การพัฒนาและการผลิตโคเนื้อ – กระบือในประเทศไทย พันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ-กระบือ ระบบทางเดินอาหารและการย่อยโภชนะอาหารโคเนื้อ - กระบือ ความต้องการโภชนะและการประกอบสูตรอาหารโคเนื้อ – กระบือ อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ – กระบือ การจัดการพืชอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคเนื้อ – กระบือ ระบบสืบพันธุ์และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์โคเนื้อ – กระบือ คุณภาพเนื้อและการตลาดโคเนื้อ – กระบือ โรคและการป้องกันโรคในฟาร์มโคเนื้อ – กระบือ

   3 (2-2-5)
   5801620

   การผลิตกระบือเนื้อและกระบือนม

   ความสำคัญของการผลิตกระบือเนื้อและกระบือนม พันธุ์กระบือ การคัดเลือกพันธุ์กระบือ ระบบย่อยอาหารกระบือ ความต้องการโภชนะ การจัดการกระบือ แรงงานกระบือ นมและผลิตภัณฑ์นมกระบือ เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อกระบือ โรงเรือนกระบือ โรคและพยาธิ กระบือ การตลาดกระบือในประเทศไทย

   3 (2-2-5)
   5801621

   โภชนศาสตร์สัตว์

   หน้าที่และความสำคัญของโภชนาการต่อการผลิตสัตว์ คุณสมบัติของโภชนะหรือสารอาหาร ฝึกทักษะการจำแนกชนิดของสารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหารการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกาย ผลกระทบต่อสัตว์ที่ได้รับสารอาหารไม่สมดุลย์ กระบวนการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์

   3 (3-0-6)
   5801624

   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์

   ศึกษาการจำแนกและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าของพืชอาหารสัตว์ ฝึกทักษะการสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษา วิธีการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ การแปรูปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801626

   ยาและการใช้ยาสัตว์

   ประวัติ ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สรรพคุณการออกฤทธิ์ในการรักษา ยา อันตราย เทคนิคการใช้ยา ฝึกทักษะการการปรุงยาพื้นฐานที่ใช้ในฟาร์ม การเก็บรักษา และกฎหมายและพระราชบัญญัติยา สารต้องห้ามต่างๆที่ห้ามใช้ภายในฟาร์ม

   3 (2-2-5)
   5801628

   โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง

   ฝึกทักษะการจำแนกระบบการย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว การศึกษาเรื่องความต้องการทางพลังงาน โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และไวตามิน เพื่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมันกรดอะมิโน การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร

   3 (2-2-5)
   5801629

   โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

   ฝึกทักษะการจำแนกระบบการย่อยอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง กระบวนการทางสรีรวิทยา ระบบความสมดุลภายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ กระบวนการทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณค่าอาหาร ความต้องการเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาการย่อยได้ของสัตว์ การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์ใหญ่ชนิดต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801630

   เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์เขตร้อน

   ความสำคัญของเทคโนโลยีผลิตอาหารสัตว์ การวางแผนการผลิตอาหารสัตว์ การตรวจและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุอาหารสัตว์ การทำสูตรอาหารสัตว์ด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตอาหารเม็ด การทำสูตรอาหาร การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดเก็บสำรองเพื่อผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ การจัดเก็บสำรองเพื่อเผื่อผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ การเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว์ การลดสารพิษในอาหารสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801631

   อาหารและการให้อาหารสุกร

   ความสำคัญและประโยชน์ของอาหารสุกร ประเภทและวัตถุดิบอาหารสุกร คุณค่าทางโภชนะของอาหารสุกร หลักการตรวจสอบคุณภาพของอาหารสุกร มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์และผสมอาหารสุกร ระบบทางเดินอาหารอละกระบวนการย่อยอาหารสุกร การจัดการอาหารและการให้อาหารสุกร การแปรรูปสำหรับการถนอมอาหารสุกร การลดความสูญเสียและความผิดปกติจากอาหารสุกร

   3 (2-2-5)
   5801632

   การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์

   ประโยชน์และความสำคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพันธุ์สัตว์ ฝึกทักษะการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การเจือจางและการเก็บรักษาน้ำเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การปฏิสนธิ การตั้งท้อง ขบวนการคลอด การแก้ไขการคลอดยาก การประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ โรคและปัญหาระบบสืบพันธุ์

   3 (2-2-5)
   5801633

   การจัดการของเสียจากสัตว์

   ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ ฝึกทักษะการนำเอาของเสียและสิ่งเหลือใช้มาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์

   3 (3-0-6)
   5801634

   พฤติกรรมสัตว์เลี้ยงและสวัสดิภาพสัตว์

   ความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถทราบเทคนิควิธีการและมีความเข้าใจสภาพพฤติกรรมที่แสดงออกมา เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขและฝึกทักษะการจัดการกับพฤติกรรมที่ผิดปกติให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตและให้ผลผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง สวัสดิภาพสัตว์ และการขนส่ง

   3 (2-2-5)
   5801635

   การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์

   ฝึกทักษะการทดลองวิเคราะห์ จัดประเภทสมุนไพรในการผลิตสัตว์ เกี่ยวกับโครงสร้างสมุนไพร การสกัด วิธีการคัดเลือก การใช้สมุนไพรที่เหมาะสม และข้อจำกัดในการใช้สมุนไพรและประยุกต์สมุนไพรท้องถิ่นในการผลิตสัตว์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้สรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยมีทักษะในการใช้สมุนไพรสำหรับกระบวนการผลิตสัตว์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801638

   การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

   ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย ฝึกทักษะการตรวจและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และการวิเคราะห์คุณภาพของอาหารแบบต่าง ๆ ประเภทของสารพิษในอาหารสัตว์ การเกิดสารพิษและการทำลายสารพิษในอาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801639

   เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ

   ฝึกทักษะการจำแนกโครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุหีบห่อ การจัดการตลาด

   3 (3-0-6)
   5801640

   เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

   ฝึกทักษะการจำแนกโครงสร้างและองค์ประกอบของน้ำนม การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม การเก็บรักษาน้ำนม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด

   3 (2-2-5)
   5801641

   เทคโนโลยีไข่และเนื้อไก่

   ฝึกทักษะการจำแนกโครงสร้างและองค์ประกอบของไข่และเนื้อไก่ การเก็บรักษาไข่และเนื้อไก่ การแปรรูปไข่และเนื้อไก่ การตลาด

   3 (2-2-5)
   5801642

   เทคโนโลยีจุลชีพเพื่อการผลิตสัตว์

   ฝึกทักษะการจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ โครงสร้างการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การผลิตจุลินทรีย์แห้ง การใช้จุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหาร การบำบัดกลิ่นและลดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ สัตว์ปีก สุกร โคนม การใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และสัตว์น้ำอื่น

   3 (2-2-5)
   5801644

   การจัดการฟาร์มปศุสัตว์

   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การวางแผนการจัดตั้งฟาร์มปศุสัตว์ การบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์ เครดิตและการขอเครดิตงบประมาณ การจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต การหาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ การบันทึกผลและการรายงานผลการดำเนินงานฟาร์ม

   3 (2-2-5)
   5801645

   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์

   พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพ การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธินอกร่างกายการโคลนนิ่ง การคัดเพศ ฝึกทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางสัตว์ การจำลองพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   5801646

   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ ความรู้เบื้องต้นของการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์ ความรู้เบื้องต้นในการค้นคว้าข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหาร ข้อมูลทางสถิติ การนำเทคโนโลยีทางสมัยใหม่มาใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูลที่เกี้ยวกับการผลิต

   3 (2-2-5)
   5801648

   ปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์

   ศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตรโดยเน้นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ปฏิบัติการทดลองและเขียนรายงานการค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ หรือการประดิษฐ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือดำเนินการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801649

   ปศุสัตว์อินทรีย์

   ศึกษาความหมายและความสำคัญของปศุสัตว์อินทรีย์ ให้สามารถผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ศึกษาระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ระบบการจัดการที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการสรีระวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ ฝึกทักษะการประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์การจัดการฝูงสัตว์ ระบบการจัดการฟาร์ม โดยเน้นการป้องกันโรค และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ยา และยาปฏิชีวนะ คำนึงถึงสุขอนามัยของสินค้า พิจารณาเป็นเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร และใช้ประโยชน์จากการหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและการกระจายอาหารอย่างทั่วถึง

   3 (2-2-5)
   5801653

   อาหารปลอดภัยและมาตรฐานฟาร์ม

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว์ และสัตว์ในประเทศไทย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และฝึกทักษะการจำแนกหลักเกณฑ์การจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์

   3 (2-2-5)
   5801731

   การส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

   หลักการ ความมุ่งหมายและปรัชญาในงานส่งเสริม ศึกษาถึงโครงสร้างงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับกลุ่มกรณีศึกษา และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801592

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5801595

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (300)
   5801596

   สหกิจศึกษา

   ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์) โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กำหนดเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบระหว่างการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทำงานจริง เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23