Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800526

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

   คำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างและหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนบทคัดย่อ การฟัง และการสื่อสาร เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการสืบค้นข้อมูลการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   3 (3-0-6)
   5801190

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801192

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ศึกษาโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบ อะลิฟาติก อะโรมาติก สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและซัลเฟอร์เป็น องค์ประกอบ และสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   5801203

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก เมตาบอลิซึมและการควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ เทคนิคการทำ สารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล

   3 (2-2-5)
   5801235

   ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พฤติกรรม การใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตในเชิงอุตสาหกรรมเกษตรและผลกระทบ การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801247

   พันธุศาสตร์

   ประวัติความเป็นมาด้านพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์เพดิกรี ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม โครงสร้างของจีโนม การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม การควบคุมการทำงานของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร

   3 (3-0-6)
   5801446

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   5801549

   จุลชีววิทยา

   ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา การจำแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ การควบคุมและการจำแนกแบคทีเรีย เห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   5801730

   งานช่างเกษตร

   ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า ประปาและช่างเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยเน้นในห้องปฏิบัติการและในฟาร์มทางการเกษตร โดยปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5802069

   ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช (37 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801244

   พฤกษศาสตร์

   พลังงานและสมดุลของสารในพืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเนื้อเยื่อพืช การเกิดรูปร่างและพัฒนาการในพืช การควบคุมการทำงานของพืช นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการและการจัดจำแนกพืช ฝึกปฏิบัติการทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช

   3 (2-2-5)
   5801583

   หลักการผลิตพืช

   บทบาท ความสำคัญ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตพืชในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ การปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว และปฏิบัติการทดลองปลูกพืช เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล

   3 (2-2-5)
   5801588

   สรีรวิทยาการผลิตพืช

   กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช กระบวนการดูดน้ำและแร่ธาตุ การลำเลียงขนส่ง การสังเคราะห์แสง การหายใจ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา ผลของฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของพืช และการขาดธาตุอาหารพืช

   3 (2-2-5)
   5801593

   การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

   หลักการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   5801594

   การปรับปรุงพันธุ์พืช

   ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเองและผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช และปฏิบัติการปลูกพืชผสมตัวเอง และผสมข้ามต้น ทดสอบการผสมพันธุ์พืชทั้งสองแบบ

   3 (2-2-5)
   5801597

   สัมมนาทางการเกษตร

   การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชในประเทศไทย และ/หรือของต่างประเทศ

   2 (1-2-3)
   5801598

   ปัญหาพิเศษทางการเกษตร

   การวิจัยด้านการเกษตรโดยเน้นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ปฏิบัติการทดลองและเขียนรายงานการค้น คว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ หรือการประดิษฐ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือดำเนินการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5801599

   ปฐพีวิทยา

   ความสำคัญของดิน การกำเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ปฏิบัติการบำรุงดินและน้ำสำหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ชนิดของดินในประเทศไทย และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801607

   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

   ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้อง และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช

   3 (3-0-6)
   5801608

   ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

   ปฏิบัติการเตรียมห้องเพาะเลี้ยง เครื่องมือภายในตู้ปลอดเชื้อ และนอกตู้ การเตรียม stock solution การเตรียมอาหารแข็งและอาหารเหลว การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช การย้ายชิ้นส่วนของพืชภายในตู้ปลอดเชื้อ การย้ายเนื้อเยื่อ (subculture) และการย้ายต้นพืชจากขวดลงเครื่องปลูก

   1 (0-2-1)
   5801612

   หลักการขยายพันธุ์พืช

   ประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษา การใช้สารเคมีและเทคนิคต่างๆ ในการขยายพันธุ์พืช และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801613

   เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน

   ชนิดและรูปแบบของโรงเรือน การระบายอากาศ การสร้างความชื้น และการลดอุณหภูมิในโรงเรือน ระบบการปลูกพืชในโรงเรือนทั้งปลูกบนดินและแบบไม่ใช้ดิน ระบบการให้น้ำและการจัดการปุ๋ยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือน

   3 (3-0-6)
   5801614

   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน

   การออกแบบโรงเรือนอย่างง่าย การเดินระบบน้ำ การวัดแสงและอุณหภูมิในโรงเรือน การวางระบบปลูกพืชในโรงเรือน การจัดการให้น้ำและปุ๋ย และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือน

   1 (0-2-1)
   5801724

   การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

   เกี่ยวกับศัตรูพืชและการควบคุมในอดีต แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ และเศรษฐศาสตร์ของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รากฐานทางชีวิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมศัตรูพืช การจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และสัตว์ศัตรูพืชแบบผสมสาน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801584

   การเกษตรเพื่อความยั่งยืน

   ความสำคัญ หลักการ แนวคิดและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนและเกษตรทางเลือกแบบต่าง ๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เรียนรู้จากสถานที่ที่มีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนใน จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง

   3 (2-2-5)
   5801585

   การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

   ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตร หลักการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตนิเวศเกษตร วิธีป้อง กันและบรรเทาภัยอันตรายจากการประกอบอาชีพทางเกษตร และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801586

   การเกษตรเพื่องานอดิเรก

   หลักการเกษตรทั่วไปที่เป็นงานอดิเรกเพื่อความเพลิดเพลินและอาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติหรือการประดิษฐ์ โดยการนำวัสดุเหลือใช้ในทางเกษตรมาใช้ประโยชน์ และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801589

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

   ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน การป้องกันกำจัดโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปพืช

   3 (2-2-5)
   5801590

   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

   ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชต่อการเกษตรกรรม ความหมายของเมล็ด กำเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิต องค์ ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัวและวิธีแก้การพักตัว การเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้านความบริสุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น องค์ประกอบทางเคมี สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801591

   ระบบการทำฟาร์มและการจัดการ

   วางแผนการจัดระบบการทำฟาร์ม การจัดการปัจจัยที่มีผลต่อระบบการทำฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาในระบบการปลูกพืช การจัดการกระบวนการผลิตพืชอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และการจัดการดิน การบริหารจัดการศัตรูพืชในระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสาน และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801600

   ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช

   ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเป็นประโยชน์ อิทธิพลของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดิน การปรับปรุงดิน ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารพืชที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801601

   การจัดการดินและน้ำ

   วัฏจักรของน้ำ ความต้องการน้ำของพืช ความเสื่อมโทรมของดิน การรักษาและปรับปรุงดิน ความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพังทลายของดิน มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการน้ำกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปฏิบัติการจัดการดินแลน้ำในแปลงปลูก

   3 (2-2-5)
   5801602

   การสำรวจและการจำแนกดิน

   การสำรวจและการจำแนกดิน โดยอาศัยพื้นฐานทางสัณฐานวิทยา การกำเนิดและคุณสมบัติของดิน ประโยชน์ของการสำรวจและการจำแนกดิน การศึกษาชุดดินที่มีความสำคัญทางการเกษตร และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801603

   เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย

   บทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งที่มาของปุ๋ย กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุ๋ย การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยเคมี ปัญหาและความเสียหายเกี่ยวกับสภาพล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและวิธีการแก้ปัญหา และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801604

   การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

   ความสำคัญและสถานการณ์การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ การจำแนกกลุ่ม ลักษณะทางด้านสรีรวิทยา หลักการปฏิบัติดูแลและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801605

   หลักการผลิตผัก

   ประโยชน์และความสำคัญของพืชผัก การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการตลาดผัก และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801606

   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

   ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอก การจำแนกและการแบ่งประเภทของไม้ดอก ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอก วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา และการป้องกันจำกัดศัตรูไม้ดอก การเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจำหน่าย และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801609

   เห็ดและการผลิตเห็ด

   ประวัติความเป็นมาและแหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ด ชีววิทยาและการจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดพิษและเห็ดเศรษฐกิจของไทย และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801610

   การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

   ความสำคัญของกล้วยไม้ การจำแนกประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้ การบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801611

   หลักการผลิตไม้ผล

   ไม้ผลและการจำแนกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอกและการติดผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลิตผล และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801615

   เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

   ความหมายและความสำคัญ ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการปลูกพืช ธาตุอาหารและการเตรียมธาตุอาหารพืช การปลูก การดูแลและการจัดการ การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801723

   ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

   ความสำคัญของศัตรูพืช ประเภทของความเสียหาย การจำแนกประเภทของศัตรูพืชและปฏิบัติการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาด การสำรวจและประเมินระดับความเสียหาย หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อระบบนิเวศ และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801725

   แมลงสำคัญทางการเกษตร

   ชนิดและแหล่งของแมลงศัตรูที่มีความสำคัญของประเทศไทย ชีววิทยาของแมลง การจำแนกประเภทและชนิดของแมลงศัตรูพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาด การสำรวจและประเมินระดับความเสียหาย หลักการควบคุมแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801726

   โรคพืชสำคัญทางการเกษตร

   ประวัติและความสำคัญของโรคพืช การวินิจฉัยและจำแนกชนิดของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช การแพร่ระบาด การป้องกันกำจัดโรคพืช โดยทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิธี และการใช้พันธุ์ต้านทาน ตัวอย่าง โรคพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ และการเก็บรักษาพืชที่เป็นโรคด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษา และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801727

   หลักการควบคุมวัชพืช

   3 (2-2-5)
   5801728

   การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

   ประวัติและการพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี นิเวศวิทยาของการควบคุมโดยชีววิธี กลวิธีที่ใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ ของศัตรูพืช การควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และสัตว์ศัตรูพืชโดยชีววิธี การประสานวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกับการควบคุมศัตรูพืชแบบอื่น ๆ และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801729

   เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช

   ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช หลักการและเทคนิคการให้น้ำแก่พืช แหล่งน้ำ การวางแผนผังการให้น้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้น้ำกับพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช ปฏิบัติการให้น้ำแก่พืชในพื้นที่ขนาดเล็ก และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   5801731

   การส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

   หลักการ ความมุ่งหมายและปรัชญาในงานส่งเสริม ศึกษาถึงโครงสร้างงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับกลุ่มกรณีศึกษา และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801592

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5801595

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (300)
   5801596

   สหกิจศึกษา

   ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์) โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กำหนดเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบระหว่างการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทำงานจริง เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23