Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800481

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800524

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับการร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการธนาคาร หนังสือธุรกิจโรงแรม รายงานบริษัท ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800725

   กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800847

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800899

   องค์การและการจัดการ

   ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800908

   จริยธรรมทางธุรกิจ

   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมตลอดจน การใช้หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ในการบริหารโดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800914

   การจัดการดำเนินงาน

   ลักษณะและความสำคัญของการผลิต และการบริการ ระบบการผลิตและระบบการบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจในการจัดการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและการวางผัง การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   5800928

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของแนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   5800962

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ

   เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ ตั้งแต่แนวคิดของระบบสารสนเทศ องค์การและการจัดการ การตัดสินใจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภท ต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน แนวคิดในการพัฒนา และกลยุทธ์การนำระบบไปใช้งาน

   3 (2-2-5)
   5800992

   การเงินธุรกิจ

   ศึกษาบทบาท หน้าที่และวัตถุประสงค์ของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนในระยะต่าง ๆ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน งบลงทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล

   3 (3-0-6)
   5800994

   การภาษีอากรธุรกิจ

   หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพามิต อากรแสตมป์ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800997

   หลักการบัญชี

   ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผู้ทำบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการ และกิจการซื้อขายสินค้า

   3 (2-2-5)
   5801107

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผน การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   5802065

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาชีพบังคับ (วิชาเฉพาะด้าน) (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800963

   ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

   แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ในองค์กรธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิตและ การดำเนินงาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจทางการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในองค์กรธุรกิจประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800964

   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

   แนวคิดและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูล ตัวแปรชุด การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้างข้อมูล ชนิด Array Stack Queue และ Linked-List เรียนรู้การทำงานและการจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Tree และกราฟ เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณภายนอก หลักการในการประมวลข้อมูลของแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วย เขตข้อมูล ระเบียน การจัดระบบแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ การเรียงลำดับแบบไบนารี การค้นหา การสร้างและการจัดการแฟ้มข้อมูล โดยการเข้าถึงแบบลำดับ แบบใช้ดัชนีและแบบแฮช (Hashing) ตลอดจนความผสมผสานวิธีการต่างๆ

   3 (2-2-5)
   5800965

   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ

   องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรมซึ่งคำนึงถึงโปรแกรมทางธุรกิจ การกำหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมการเลือกทำ และการทำซ้ำ การสร้างฟังก์ชัน การสร้างตัวแปรแบบผู้ใช้กำหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ พอยน์เตอร์ และคำสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการทำงาน

   3 (2-2-5)
   5800966

   การออกแบบและพัฒนาเว็บ

   พื้นฐานและองค์ประกอบของเว็บไซด์ การเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ แนวความคิด หลักการและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซด์ กระบวนการพัฒนาเว็บไซด์ การบริหารและจัดการเว็บไซด์ การทำการตลาดให้กับเว็บไซด์ เว็บโฮลติ้ง และจรรยาบรรณของการพัฒนาเว็บไซด์

   3 (2-2-5)
   5800967

   ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ

   แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การทำข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) ภาษาเอสคิวแอลสำหรับการจัดการฐานข้อมูล ความมั่นคงและการบริหารระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางด้านฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5800969

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ

   ออกแบบระบบงาน เทคนิคการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ แผนภาพการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การออกแบบ Input และ Output การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล การกำหนดฐานข้อมูล โครงสร้างผังระบบงาน การเขียนข้อกำหนดโปรแกรม และข้อกำหนดอื่นๆ การเลือกและกำหนดคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การใช้งานโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การทดสอบระบบงาน และการติดตั้งระบบ การจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบระบบงาน การบำรุงรักษาระบบงาน และกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   5800970

   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   การวางแผนโครงการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย การจัดการระบบสินค้าและการตลาด การจัดการระบบการเงิน การจัดส่งสินค้า และการจัดทำแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   5800971

   มัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

   ชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิตอล หลักการลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ การปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งข้อมูลของมัลติมีเดีย ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5800973

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

   ระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายสัญญาณ และไม่ใช้สายสัญญาณ มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยในเครือข่าย การออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5800974

   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   ความหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจ การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและการควบคุมความผิดพลาด การกู้คืน การวางแผนโซลูชั่น การพัฒนาและติดตั้งใช้งาน การออกแบบไซด์มาตรฐาน และการทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบโซลูชั่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงิน การขนส่ง ศึกษาตัวอย่างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทดลองเขียนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยพัฒนา

   3 (2-2-5)
   5800979

   การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

   ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจและการบูรณาการสารสนเทศในองค์การ หลักการสำคัญของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ แนวทางการเลือกและการจัดสร้างระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ และ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

   3 (2-2-5)
   5800980

   โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

   เป็นโครงงานต่อเนื่องจากรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 โดยนักศึกษาจะต้องพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งระบบ พร้อมทั้งนำเสนอ และปรับปรุงโครงงานภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ รวมทั้งจัดทำเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

   3 (2-2-5)
   5800981

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

   ภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การรุกราน การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ

   3 (2-2-5)
   5802046

   โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

   จัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำการศึกษาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์ การออกแบบระบบ พร้อมทั้งนำเสนอและส่งโครงร่างของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

   3 (2-2-5)
  3. วิชาชีพเลือก (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800968

   ระบบสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติเพื่องานธุรกิจ

   ระบบสารสนเทศกับการจัดการองค์การ การใช้นวัตกรรมในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลคำและภาพ การสื่อสารในสำนักงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำมาใช้ การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาองค์การในรูปแบบใหม่ การดูแลองค์การและประสิทธิผลขององค์การสมัยใหม่ การประยุกต์การประมวลผลคำ ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสำนักงานเบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน

   3 (2-2-5)
   5800977

   การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมแบบวิชวล

   หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน คำสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสำหรับการพัฒนาโครงงาน

   3 (2-2-5)
   5800982

   คลังข้อมูล

   แนวคิดเกี่ยวกับดาต้าแวร์เฮ้าส์ ลักษณะของดาต้าแวร์เฮ้าส์ อุปสรรคและข้อเสียของดาต้าแวร์เฮ้าส์ สถาปัตยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์ การออกแบบข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ การรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในดาต้าแวร์เฮ้าส์ ความซับซ้อนและเทคนิค การสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ ดาต้ามาร์ท ดาต้ามายนิ่ง ดาต้าเว็บเฮ้าส์ซิ่ง เว็บมายนิ่ง

   3 (2-2-5)
   5800983

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   แนวคิดพื้นฐานในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนแม่บทของห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนปฏิบัติการในแต่ละด้าน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ การจัดการการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดเก็บ การจัดส่งและการขนส่งสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   3 (2-2-5)
   5802047

   การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

   ความหมาย ประเภท และความสำคัญของข้อมูลและฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   5802048

   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

   สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจํากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจําและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจําลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคํานึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแก้ไขโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5802049

   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

   แนวความคิดกระบวนการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (Commerce) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่าย การจูงใจ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาในการซื้อขาย วิเคราะห์รูปแบบ (Model) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักคุณธรรมของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   5802050

   เหมืองข้อมูล

   แนวคิดของการค้นพบองค์ความรู้ในฐานข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมูล พื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา อัลกอริธึม การสร้างตัวแบบเพื่อการทำนาย การค้นพบความสัมพันธ์ในการทำเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรู้จากตัวแบบที่หลากหลาย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูลในปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800989

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ นำแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน

   1 (1-2-0)
   5800990

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์

   5 (300)
   5800991

   สหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของ สหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ในด้านการเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน พร้อมทั้งศึกษาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานเบื้องต้น ในสถาบันองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้

   6 (16 (สัปดาห์))
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23