Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (102 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800481

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800524

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับการร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการธนาคาร หนังสือธุรกิจโรงแรม รายงานบริษัท ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800725

   กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800847

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800899

   องค์การและการจัดการ

   ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800908

   จริยธรรมทางธุรกิจ

   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมตลอดจน การใช้หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ในการบริหารโดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800914

   การจัดการดำเนินงาน

   ลักษณะและความสำคัญของการผลิต และการบริการ ระบบการผลิตและระบบการบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจในการจัดการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและการวางผัง การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   5800921

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   แนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนการบริหารทั่วไป กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เทคนิคต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

   3 (3-0-6)
   5800928

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของแนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   5800962

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ

   เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ ตั้งแต่แนวคิดของระบบสารสนเทศ องค์การและการจัดการ การตัดสินใจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภท ต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน แนวคิดในการพัฒนา และกลยุทธ์การนำระบบไปใช้งาน

   3 (2-2-5)
   5800992

   การเงินธุรกิจ

   ศึกษาบทบาท หน้าที่และวัตถุประสงค์ของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนในระยะต่าง ๆ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน งบลงทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล

   3 (3-0-6)
   5800994

   การภาษีอากรธุรกิจ

   หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพามิต อากรแสตมป์ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800997

   หลักการบัญชี

   ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผู้ทำบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการ และกิจการซื้อขายสินค้า

   3 (2-2-5)
   5801107

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผน การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
  2. วิชาชีพ (บังคับ) (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800900

   พฤติกรรมองค์การ

   พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม ศึกษาถึงการใช้พลังของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลในองค์การรวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ

   3 (3-0-6)
   5800901

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์

   เกี่ยวกับความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   5800902

   การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

   แนวคิด กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ และพยากรณ์กำลังคน การเพิ่มหรือลดกำลังคน การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์แหล่ง วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5800906

   การจัดการผลการปฏิบัติงาน

   ปรัชญา ความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ หลักการและขั้นตอนการจัดการผลการปฏิบัติงาน รูปแบบของการประเมินผลงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการประเมินผลงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล โดยวิเคราะห์ถึงความแตกต่างและเทคนิคในการประเมิน นอกจากนี้ยังศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติในการออกแบบฟอร์มการประเมินผลงาน การศึกษาในกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ ปัญหาการประเมินผลงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   3 (3-0-6)
   5800907

   การจัดการแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   แรงงานและความสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โครงสร้างของกำลังแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานทั้งของในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทฤษฏีแรงงานและชีวิตการทำงานทั้งในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง การย้ายถิ่น ชนชั้นแรงงาน ความขัดแย้ง สหภาพและองค์กรแรงงาน จริยธรรมในงาน เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และวิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน

   3 (3-0-6)
   5800910

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือ ต่าง ๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลที่ใช้ในการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร

   3 (3-0-6)
   5800911

   ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

   เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม

   3 (3-0-6)
   5800916

   การจัดการค่าตอบแทน

   การกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริหาร การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน เพื่อกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานระดับต่าง ๆ ค่าจ้างจูงใจสำหรับพนักงานบางประเภท รูปแบบการจัดประโยชน์และสวัสดิการให้กับพนักงาน

   3 (3-0-6)
   5800917

   ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประโยชน์ของการวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภท ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล และการเขียนเค้าโครงการวิจัย

   3 (3-0-6)
   5800918

   แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง

   แนวคิด และระบบของการแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ประวัติและวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในประเทศไทย องค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สภาพการจ้างและข้อตกลงที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง การปิดงานและการนัดหยุดงาน การระงับข้อพิพาทแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   5800919

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม

   แนวคิด หลักการ ขอบเขต กระบวนการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงานในองค์การรวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการฝึกอบรม สภาพและปัญหา อุปสรรคในการฝึกอบรม ตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต รวมทั้งการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5800926

   สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับกลุ่มคนงานที่อยู่ในระดับต่าง ๆ โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

   3 (2-2-5)
   5800927

   โครงงานพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยกระบวนการการวิจัย ประกอบด้วย การเลือกหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุปผลการวิจัย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติ และดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแลการควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจะต้องมีการนำเสนอผลงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

   3 (0-3-6)
  3. วิชาชีพ (เลือก) (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800898

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

   ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ๆได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนถึงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและตลอดจนถึงจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800904

   การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

   ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการสำรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสำรวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทำงาน วัฒนธรรมในการทำงาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน การสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

   3 (3-0-6)
   5800905

   การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

   ศึกษาถึงความหมายและคำจำกัดความของการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ สิ่งจำเป็นพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการจัดการการประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินค้า การบริหารราคา การสร้างความพอใจให้ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

   3 (3-0-6)
   5800912

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

   แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ รูปแบบองค์การ วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม การดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทน สุขภาพความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800913

   การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

   หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย โดยเน้นการศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

   3 (3-0-6)
   5800920

   จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการสอนงาน

   หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคนิควิธีทางจิตวิทยาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับบุคลากร สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์การ ศึกษาผลการวิจัยทางจิตวิทยาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางแก้ไขกระบวนการและเทคนิคการสอนงาน ปัญหาของการสอนงาน หลักการสอนงาน การเตรียมการ การแสดงให้เห็น การให้ลองปฏิบัติและการติดตามผล การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่

   3 (3-0-6)
   5800922

   การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์

   หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เทคนิคการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทุนมนุษย์

   3 (3-0-6)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800923

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (1-2-0)
   5800924

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง

   5 (300)
   5800925

   สหกิจศึกษา (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

   นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

   6 (16 (สัปดาห์))
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23