Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (93 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (42 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800481

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจประจำวัน การบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ การส่งข่าวสารระหว่างสำนักงานและภายในสำนักงาน หนังสือแจ้งราคาและรายการสินค้า การส่งสินค้าและตอบรับ วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม และประกาศต่าง ๆ ที่เป็นทางการ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800524

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

   การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับการร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการธนาคาร หนังสือธุรกิจโรงแรม รายงานบริษัท ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800725

   กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

   หลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800847

   สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800899

   องค์การและการจัดการ

   ประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   5800908

   จริยธรรมทางธุรกิจ

   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมตลอดจน การใช้หลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ในการบริหารโดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800914

   การจัดการดำเนินงาน

   ลักษณะและความสำคัญของการผลิต และการบริการ ระบบการผลิตและระบบการบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจในการจัดการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและการวางผัง การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดลำดับงานและการควบคุมการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ และการบำรุงรักษาระบบการผลิต

   3 (3-0-6)
   5800928

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของแนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   5800962

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ

   เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ ตั้งแต่แนวคิดของระบบสารสนเทศ องค์การและการจัดการ การตัดสินใจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภท ต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน แนวคิดในการพัฒนา และกลยุทธ์การนำระบบไปใช้งาน

   3 (2-2-5)
   5800992

   การเงินธุรกิจ

   ศึกษาบทบาท หน้าที่และวัตถุประสงค์ของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมควบคุมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนในระยะต่าง ๆ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน งบลงทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล

   3 (3-0-6)
   5800994

   การภาษีอากรธุรกิจ

   หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพามิต อากรแสตมป์ และอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   5800997

   หลักการบัญชี

   ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผู้ทำบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการ และกิจการซื้อขายสินค้า

   3 (2-2-5)
   5801107

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผน การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   5802065

   การจัดการเชิงกลยุทธ์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาชีพ (บังคับ) (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800929

   พฤติกรรมผู้บริโภค

   ลักษณะทั่วไป และการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาด ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

   3 (3-0-6)
   5800932

   นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราว วัตถุประสงค์การกำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการกำหนดราคา

   3 (3-0-6)
   5800936

   การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

   รูปแบบ ความสำคัญ และความหมายของการจัดจำหน่าย กลยุทธ์และการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ คนกลางทางการตลาด การจูงใจและกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อคนกลางในการจัดจำหน่าย การควบคุมการจัดจำหน่าย การบริหารการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบ ข้อมูลในช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5800937

   การส่งเสริมการตลาด

   ความรู้เบื้องต้น ด้านการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการสื่อสารการตลาด เข้าใจถึงกลยุทธ์ การวางแผน ในการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการใช้เครื่องมือของการส่งเสริมการตลาดในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดแบบบูรณาการ

   3 (3-0-6)
   5800940

   การตลาดระหว่างประเทศ

   หลักการ แนวความคิด และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา การส่งออก และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   5800942

   การตลาดบริการ

   ความหมาย และความสำคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วิธีวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การวางแผนและ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

   3 (3-0-6)
   5800946

   การบริหารการตลาด

   ความหมาย ความสำคัญ และแนวความคิดของการจัดการด้านการตลาด นโยบายและกลยุทธ์การจัดการด้านส่วนประสมการตลาด การแบ่งส่วนการตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดทำแผนการตลาด

   3 (3-0-6)
   5800951

   การตลาดอเล็กทรอนิกส์

   ความหมายและความสำคัญของการตลาดโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการนำเสนอสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการด้านราคาและการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการขายการบริการหลังการขาย วิธีการในการจัดส่ง สินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการค้า โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

   3 (2-2-5)
   5800959

   สัมมนาการตลาด

   วิเคราะห์ ศึกษาปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และความล้มเหลวในการดำเนินงานด้านการตลาดเน้นกิจการในประเทศไทย และกิจการของต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหา หรือศึกษาวิเคราะห์เรื่องการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจ

   3 (2-2-5)
   5800960

   การวิจัยตลาด

   กระบวนการวิจัยตลาด โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึง ขั้นตอนต่าง ๆในการวิจัยตลาด ตั้งแต่การกำหนดปัญหา และวัตถุประสงค์ การวางแผน การจัดทำการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการนำประโยชน์จากการวิจัยตลาดไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด

   3 (2-2-5)
  3. วิชาชีพ (เลือก) (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800903

   จิตวิทยาทางธุรกิจ

   ความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คำปรึกษาและชี้แนะการจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแข่งขันใน เชิงธุรกิจการปรับตัวทางสังคม และการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

   3 (3-0-6)
   5800909

   การประกอบการธุรกิจชุมชน

   ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาดการเงิน การบัญชี และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีต่อชุมชนและต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน

   3 (3-0-6)
   5800915

   การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน โครงสร้างของตลาดและการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เช่น การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้มและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5800930

   การตลาดเกษตรและสหกรณ์

   ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การรวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาดต้นทุนและส่วนเหลื่อมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่) วิธีดำเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผนต้นทุนการผลิต วิธีการคุมค่าใช้จ่าย การกำหนดราคา และการชำระราคาแก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทำสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจำกัดและปัญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)

   3 (3-0-6)
   5800931

   การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง

   ลักษณะความหมายและวัตถุประสงค์ทางการค้าปลีกและค้าส่ง ระบบการจัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่งที่เกี่ยวกับการซื้อขาย กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา รูปแบบประเภทของกิจการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ลักษณะการค้าแบบให้สิทธิทางการค้า (Franchising) การใช้ระบบการตลาดแบบบูรณาการ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการค้าปลีก รวมถึงการใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆทางการค้าปลีกและค้าส่ง

   3 (3-0-6)
   5800933

   ศิลปะการขาย

   กระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้า และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเอง ให้มีคุณสมบัติของนักขายที่ดีตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย

   3 (3-0-6)
   5800934

   การสื่อสารทางการตลาด

   ลักษณะทั่วไป และความสำคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาด รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด กระบวนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การสื่อสารกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800935

   การตลาดทางตรง

   หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการจัดการ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและแนวทาง แก้ไขสำหรับตลาดทางตรง

   3 (3-0-6)
   5800938

   การจัดการการจัดส่งสินค้า

   ประเภทและรูปแบบการดำเนินงานด้านการขนส่ง ความสำคัญของการจัดส่งที่มีต่อธุรกิจ วิธีการ จัดส่งสินค้าแบบต่าง ๆ ข้อปฏิบัติด้านอัตราค่าระวางขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนการดำเนินงานและการแข่งขัน วิธีการจัดตั้งหน่วยขนส่ง การจัดการการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ระบบสารสนเทศในกระบวนการการจัดส่งสินค้า

   3 (3-0-6)
   5800939

   การจัดการการขาย

   บทบาท ความรับผิดชอบ ขอบเขตงานของหน่วยงานขายและผู้บริหาร การจัดรูปแบบ ความสำคัญขององค์กรฝ่ายขาย การจัดองค์การ การกำหนดนโยบาย การวางแผน และวิเคราะห์การขาย การประเมินผล และควบคุม การพยากรณ์การขาย การกำหนดโควต้า และงบประมาณการขาย รวมทั้งกลยุทธ์ในการขาย

   3 (3-0-6)
   5800941

   การตลาดในประชาคมอาเซียน

   หลักการ แนวความคิด ของการตลาดในประชาคมอาเซียน ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดในตลาดประชาคมอาเซียน

   3 (3-0-6)
   5800943

   การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   ความหมาย และความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นสังคมและ สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางการตลาดเพื่อสภาพ ปัญหาของสังคม การปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสภาพการตลาดปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5800944

   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสังเกตสถานการณ์ การติดต่อประสานงาน การเจรจา และการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

   3 (3-0-6)
   5800945

   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

   หลักการ ความสำคัญ การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อองค์กรและ เศรษฐกิจ การใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อการจัดส่งระหว่าง ประเทศ การวางแผนระบบการจัดส่งและโซ่อุปทาน การจัดการสินค้า คงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และการจัดซื้อ การวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดส่งระหว่างประเทศและโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   5800947

   การจัดซื้อ

   หลักการ และการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองค์การ การกำหนด และตรวจสอบคุณสมบัติ การกำหนดจำนวนที่จะซื้อ การพิจารณาและการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ การเลือกและหาแหล่งขาย วิธีจัดซื้อแบบต่าง ๆ นโยบายซื้อหลังผลิต การควบคุมและวิธีการจัดซื้อ

   3 (3-0-6)
   5800949

   การวางแผนการตลาด

   บทบาท และความสำคัญของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   5800950

   การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก

   ความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีก วิธีการส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านการจัดการด้านโฆษณา ส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5800952

   การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก

   การจัดหาผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกลักษณะต่างๆ กิจกรรมในการจัดซื้อ เช่น การหาแหล่งผลิตภัณฑ์ การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ เทคนิค และเครื่องมือในการจัดผลิตภัณฑ์แต่ละหมวดหมู่สำหรับการขายและส่งเสริมการขาย

   3 (3-0-6)
   5800953

   การจัดการพื้นที่ค้าปลีก

   การเลือกทำเลที่ตั้ง การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดรูปแบบภายนอกและภายในร้านค้าปลีก การวางผังร้านค้า การวางผังทางเดินของลูกค้า การจัดสภาพบรรยากาศภายนอกและภายในร้านค้า

   3 (2-2-5)
   5800954

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก

   ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าปลีกเช่นระบบ Bar Code ระบบ POS(Point of Sales) ระบบ EDI. (Electronic Data Interchange) และระบบ Instore Processor ระบบ Scanner^ Handle และ Incounterประเภทตราสารแทนเงินสดที่ใช้ในการค้าปลีกการทำงานของเครื่องมือ ในแต่ละส่วนของการค้าปลีกการทำงานของเครื่องอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต (EDC / ICE 5500) เครื่องอนุมัติบัตรเครดิต (Imprinter) การไหลเวียนของระบบข้อมูลในระบบ (System Flow) การใช้ประโยชน์ของ ข้อมูลต่างๆจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าปลีก

   3 (2-2-5)
   5800955

   การพยากรณ์การตลาด

   หลักทฤษฏีและความสำคัญของการพยากรณ์การตลาด เทคนิคและ วิธีการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว ประโยชน์ของการพยากรณ์ที่ นำมาใช้ในการวางแผนและควบคุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ ความ ถูกต้อง แม่นยำของการพยากรณ์ รวมทั้งการนำผลของการพยากรณ์ไป ปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด

   3 (3-0-6)
   5800956

   กลยุทธ์การตลาด

   กลยุทธ์การตลาด และการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวทางกาตลาด วิเคราะห์ปัญหาทางการการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

   3 (3-0-6)
   5800961

   ประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาด

   ประเด็นปัญหาทางการตลาด หัวข้อข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิด เทคนิคและวิธีการทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยประยุกต์ความรู้ทางด้านการตลาดและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800948

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

   การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง และฝึกปฎิบัติธุรกิจจำลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการ ใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (1-2-0)
   5800957

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

   การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง

   5 (300)
   5800958

   สหกิจศึกษา

   การเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาโดยผ่านการฝึกปฏิบัติธุรกิจจำลองและผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ในด้านหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจโดยศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐาน อย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงาน ที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

   6 (16 (สัปดาห์))
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23