Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (120 หน่วยกิต)
  1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800972

   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท โครงสร้าง และบทบาทของระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม การบูรณาการระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   3 (3-0-6)
   5801032

   การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านรูปลักษณ์ ด้านการแต่งกาย ด้านวาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน) และด้านการเข้าสมาคม องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การปรับพฤติกรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อพัฒนาการทำงาน

   3 (3-0-6)
   5801034

   จิตวิทยาบริการ

   แนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคลและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับบริการ รวมทั้งหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ปัญหา เมื่อลูกค้าไม่พอใจ เทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ เทคนิคและวิธีการให้บริการตามลักษณะของผู้รับบริการ เทคนิคจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และแนวคิดทางจิตวิทยาการสื่อสารสำหรับงานบริการ

   3 (3-0-6)
   5801035

   การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมการพัฒนา การประเมินผล เทคนิคการแก้ปัญหา การลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งสามารถนำหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้

   3 (3-0-6)
   5801036

   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   ความสำคัญและสาระสำคัญของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พระราชกำหนดภาษีการเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริการ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทำงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   3 (3-0-6)
   5801041

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยว แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวของรัฐบาล บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในอนาคต

   3 (3-0-6)
   5801050

   พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงวัตถุประสงค์ ปัจจัย แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   5801056

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรม การจัดสายงาน การกำหนดหน้าที่ ระบบในการบริหารงาน การดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานโรงแรม

   3 (3-0-6)
  2. วิชาชีพบังคับ (ท่องเที่ยว) (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801042

   งานมัคคุเทศก์

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ วิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มารยาท การวางตัว การพูดจา ความสามารถในการเป็นผู้นำชมและการอธิบายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ รวมทั้งผลกระทบของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น ระเบียบพิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนเงินตรา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเที่ยว ตลอดจนภูมิศาสตร์ประเทศไทย การนำชมวัด และลักษณะพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวนอกสถานที่

   3 (2-2-5)
   5801043

   การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสำคัญและแนวโน้ม ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการคิดเชิงบูรณาการ หลักการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุปัจจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพ หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ การท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   5801044

   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

   ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะของธุรกิจบริการ และหลักในการจัดการธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจประกันภัยและธนาคาร ธุรกิจสโมสรและบาร์ ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ฯลฯ ตลอดจนการนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   5801045

   การตลาดการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญของการตลาดทั่วไป และการตลาดท่องเที่ยว การจัดองค์การการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการ การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของผู้รับบริการและนักท่องเที่ยว รวมถึงส่วนประสมของการตลาดบริการ วิเคราะห์โอกาสและปัญหาทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

   3 (3-0-6)
   5801049

   การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท บทบาท รวมถึงโครงสร้างองค์กร การวางแผนและการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การเงินและการบัญชี การตลาดการท่องเที่ยว การออกบัตรโดยสาร แนวโน้ม ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   5801051

   การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

   ประเภท รูปแบบ กระบวนการ หลักการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงบูรณาการในการวางแผนจัดทำรายการท่องเที่ยว องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดนำเที่ยว การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ เทคนิค การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดนำเที่ยว และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยมีการวางแผนจัดทำรายการท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง

   3 (2-2-5)
   5801052

   การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประเภท ลักษณะ และขั้นตอนของการวิจัยทางการท่องเที่ยว ที่มาของปัญหา การเลือกปัญหา การกำหนดปัญหา และการตั้งชื่อเรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานการกำหนดตัวแปร การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ การวิจัยทางการท่องเที่ยว แนวทาง ส่วนประกอบ และเทคนิคในการเขียนรายงานการวิจัยทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการสำรวจและการวิจัยทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและฝึกปฏิบัติทำวิจัยทางการท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   5801053

   การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งมีการวางแผนจัดทำโครงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   5801054

   โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

   ความหมาย แนวคิด และกระบวนการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ความรู้เรื่องการขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง โลจิสติกส์ครอบคลุมสามเรื่องใหญ่ คือ การขนส่งนักท่องเที่ยวและ วัตถุสิ่งของ การให้และรับข้อมูลข่าวสารและการรับจ่ายเงิน รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการท่องเที่ยว เทคนิคการบริหารงานและการจัดการ โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   3 (3-0-6)
   5801055

   สัมมนาการท่องเที่ยว

   แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนาการท่องเที่ยวสภาพปัญหาในธุรกิจการท่องเที่ยวและวิธีการแก้ไข โดยศึกษาสถานการณ์และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และนำผลที่ศึกษา มาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อพัฒนาในธุรกิจการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
  3. วิชาชีพบังคับ (การโรงแรม) (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801057

   การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า

   โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานบริการส่วนหน้า การวางแผนการดำเนินงานของงานบริการส่วนหน้า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงาน ประเภทของห้องพัก ประเภทของเตียงนอน และวิธีการคิดราคาห้องพัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมด้านการสำรองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การรับคืนห้องพัก และการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-2)
   5801058

   การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน

   โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและบุคลิกภาพของพนักงานแผนกแม่บ้าน การวางแผนการดำเนินงานของแผนก หลักการและขั้นตอนการทำความสะอาดโรงแรม การใช้งานและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกแม่บ้าน การจัดการด้านบุคลากรของแผนกแม่บ้าน การจัดงานแม่บ้านด้านงานทำความสะอาด เทคนิคการพับผ้าขนหนูในห้องพัก และการควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกแม่บ้านโดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-2)
   5801059

   การตลาดโรงแรมและการขาย

   : ความหมาย ความสำคัญของการตลาดทั่วไป และการตลาดโรงแรม การจัดองค์การการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริการ การแบ่งส่วนการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของผู้รับบริการ รวมถึงส่วนประสมของการตลาดบริการ วิเคราะห์โอกาสและปัญหาทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขาย เทคนิคต่างๆ การใช้จิตวิทยาบริการและมนุษยสัมพันธ์ในการขาย การสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้บริการ และจรรยาบรรณของนักขายและผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม

   3 (3-0-6)
   5801060

   การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

   หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเครื่องมือรายการอาหารมื้อต่างๆ รายการอาหารนานาชาติ ประเภทของการบริการเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหาร การจัดจานอาหาร ข้อปฏิบัติ ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาท จรรยาบรรณ และการปฏิบัติในการต้อนรับ สุขอนามัย และความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   5801062

   การดำเนินงานและการจัดการครัวและภัตตาคาร

   การจัดการด้านอาหารในภัตตาคารและครัว โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม และการประกอบอาหาร การออกแบบตกแต่งภัตตาคาร การบริหารจัดการด้านบุคลากร สุขาภิบาล และความปลอดภัย ระบบการควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ ต้นทุนอาหาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการวางแผนรายการอาหาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมอาหารประเภทเนื้อ ปลา อาหารทะเล ไข่ อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ธัญพืช การถนอมอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   5801063

   การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง

   ความหมาย ประเภท ลักษณะ และการปฏิบัติงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานจัดเลี้ยง การตกแต่งสถานที่ การจัดโต๊ะอาหาร การเตรียมรายการอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้งานจัดเลี้ยง การออกแบบงานเลี้ยง และควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง โดยมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   5801065

   การจัดการโรงแรม

   ความเป็นมาของกิจการโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ การเงินและการบัญชีในธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร บทบาทการบริหารในด้านการดำเนินงาน ภาวะการเป็นผู้นำ การควบคุมการบริหารงานความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ การควบคุมข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินกิจการโรงแรม

   3 (3-0-6)
   5801066

   การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม

   ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประเภท ลักษณะ และขั้นตอนของการวิจัยทางการโรงแรม ที่มาของปัญหา การเลือกปัญหา การกำหนดปัญหา การตั้งชื่อเรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การกำหนดตัวแปร การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการวิจัย การจัดทำและ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยทางการโรงแรม แนวทาง ส่วนประกอบ และเทคนิคในการเขียนรายงานการวิจัยทางการโรงแรม รวมทั้งการสำรวจ และการวิจัยทางการตลาดสำหรับการโรงแรม โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและฝึกปฏิบัติทำวิจัยทางการโรงแรม

   3 (2-2-5)
   5801067

   การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการวางแผนและพัฒนาการธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และทำเลที่ตั้งของโรงแรม การจัดหาเงินทุน การวางแผนการจัดสรรพื้นที่ และการจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบการสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและการจัดการความขัดแย้ง ในองค์กร

   3 (3-0-6)
   5801068

   สัมมนาการโรงแรม

   แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนาการโรงแรม สภาพปัญหาในธุรกิจการโรงแรมและวิธีการแก้ไข โดยศึกษาสถานการณ์และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม และนำผลที่ศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อพัฒนาในธุรกิจโรงแรม

   3 (3-0-6)
  4. วิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาความชำนาญและความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800792

   อารยธรรมไทย

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ โลกทัศน์ ภูมิปัญญา ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม โบราณคดี และศิลปกรรมไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   5801033

   อาหารไทยและอาหารนานาชาติ

   ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของอาหารไทย และอาหารนานาชาติ อาหารประจำภาค ส่วนประกอบของอาหาร รูปแบบ การจัดและการบริการอาหารไทยและนานาชาติ คุณประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยและผลไม้ไทย ขนมอบนานาชาติ และลักษณะของอาหารประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมและมารยาทในการรับประทานของไทยและนานาชาติ

   3 (3-0-6)
   5801037

   การจัดการธุรกิจการบิน

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และลักษณะทั่วไปของธุรกิจการบิน การบริการของสายการบิน การขนส่งสินค้า ทางอากาศ กฎระเบียบนโยบายที่สำคัญของสายการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน รหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งระบบการสำรองที่นั่ง วิธีการเขียนและการอ่านตั๋วเครื่องบิน ระบบการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน

   3 (3-0-6)
   5801046

   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติและแหล่ง ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพและชีวภาพทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ กระบวนการของการวางแผน และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   3 (3-0-6)
   5801047

   การจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำ

   ประวัติวิวัฒนาการและรูปแบบของการท่องเที่ยวทางน้ำ ชนิดและพาหนะทางน้ำ ลักษณะทั่วไปของทะเลไทย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทะเลโบราณคดีใต้น้ำเบื้องต้น การว่ายน้ำและการดำน้ำเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ ทักษะของเรือเบื้องต้น องค์กร บทบาทหน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการการเดินทางทางน้ำ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ทางน้ำ การดำเนินการจองตั๋วท่องเที่ยวทางน้ำ รูปแบบการจัดนำเที่ยวทางน้ำ การขายการท่องเที่ยวทางน้ำ คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวทางน้ำ

   3 (3-0-6)
   5801048

   มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญของมรดกและภูมิปัญญาไทยในด้านที่อยู่อาศัย หัตถกรรม การแต่งกาย การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย การนำชมในพิพิธภัณฑ์ เทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและสถานที่ท่องเที่ยว ความรู้พื้นฐาน ลักษณะ และประเภทของนาฏศิลป์และดนตรีไทย ตลอดจนพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   5801061

   การจัดการสโมสรและบาร์

   การปฏิบัติงานของเกี่ยวกับสโมสรและบาร์ การเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดของบาร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายสโมสรและบาร์

   3 (3-0-6)
   5801064

   การจัดการรีสอร์ทและสปา

   ประวัติและวิวัฒนาการของธุรกิจรีสอร์ทและสปา ประเภทของรีสอร์ท การจัดโครงสร้างองค์การและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนก การจัดกิจกรรมในรีสอร์ทและสปา บทบาท การบริหาร การดำเนินงาน การตลาดสำหรับรีสอร์ทและสปา สภาพแวดล้อมของธุรกิจ แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจ การออกแบบรายการบริการด้วยสปา พฤติกรรมของลูกค้า ความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณในการจัดการรีสอร์ทและสปา

   3 (3-0-6)
  5. วิชาชีพเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800438

   ภาษาญี่ปุ่น 1

   พื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น การอ่านและการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง ลำดับการเขียน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน คำศัพท์ การใช้คำนามและการสร้างประโยคโดยใช้คำนาม การทักทาย การแนะนำตัว และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

   3 (2-2-5)
   5800439

   ภาษาญี่ปุ่น 2

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้คำกริยาและการสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ อดีต และอนาคตโดยใช้คำกริยา การบอกเวลา การถามและการบอกราคา การบอกสถานที่ สำนวนการให้และการรับสิ่งของ

   3 (2-2-5)
   5800440

   ภาษาญี่ปุ่น 3

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ คำคุณศัพท์และการสร้างประโยคโดยใช้คำคุณศัพท์ การใช้คำกริยาวิเศษณ์ การเชื่อมประโยค การถามความคิดเห็น สำนวนการขออนุญาตในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่น ได้แก่ ชุดประจำชาติและอาหารญี่ปุ่น

   3 (2-2-5)
   5800441

   ภาษาญี่ปุ่น 4

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ บทสนทนา การอธิบายตำแหน่งที่อยู่ของคน สัตว์ และสิ่งของ การนับจำนวน ลักษณะนาม คำแสดงปริมาณ การแสดงความต้องการ รูปอดีตกาลของประโยคที่ใช้คำนามและคำคุณศัพท์ การเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่น ได้แก่ เทศกาลต่าง ๆ ของคนญี่ปุ่น

   3 (2-2-5)
   5800442

   ภาษาญี่ปุ่น 5

   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ บทสนทนา การแบ่งกลุ่มและการเปลี่ยนรูปของคำกริยา สำนวนการขอร้อง แนะนำ ชักชวน และการเปรียบเทียบ การแสดงลำดับของการกระทำ การใช้ประโยคสุภาพ การอ่านและการเขียนอักษรคันจิเบื้องต้น รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนญี่ปุ่น ได้แก่ ศิลปะการพักกระดาษและศิลปะการชงชา

   3 (2-2-5)
   5800474

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1

   3 (3-0-6)
   5800475

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2

   3 (3-0-6)
   5800517

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3

   3 (3-0-6)
   5800518

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4

   3 (3-0-6)
   5800543

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5

   3 (3-0-6)
  6. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801038

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ สังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในสถานการณ์จริง

   1 (1-0-2)
   5801039

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในสถานประกอบ การของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปัจฉิมนิเทศ โดยให้นักศึกษานำเสนอผลกระทบที่ได้จาก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา

   5 (400)
   5801040

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวทางด้านอุตสาหกรรมบริการในหน่วยงาน สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษามา จัดให้มี การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจนการจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย และมีการนำเสนอ อภิปรายปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข โดยต้องมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23