Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (95 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801407

   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเขต พีชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การอุปนัย และการเรียกซ้ำ ความสัมพันธ์และกราฟระบุทิศ การจัดทำความสัมพันธ์แบบอันดับ และโครงสร้างแบบอันดับ เซตอันดับบางส่วน แลตทิซ พีชคณิต บูลีนแบบจำกัด การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ต้นไม้ และภาษาต้นไม้ที่มีป้าย ตัวแทนของไวยกรณ์พิเศษ และภาษาการค้นแบบต้นไม้ ต้นไม้ไม่ระบุทิศทาง การดำเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป เครื่อง สถานะจำกัดและภาษา

   3 (3-0-6)
   5801448

   สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801467

   พื้นฐานของระบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบมัลติมีเดีย เทคนิคการบีบอัดข้อมูล ระบบ จัดเก็บข้อมูลระบบภาพ ระบบเสียงและวิดีโอ แบบดิจิทัล ทฤษฏีพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว รูปแบบต่าง ๆ การนำรูปทรงต่างๆ มาประกอบเป็นวัตถุที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (56 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801456

   องค์ประกอบศิลป์เพื่องานมัลติมีเดีย

   หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการประมวลความคิดในเชิงสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเพื่องานมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
   5801457

   การวาดเส้นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย

   แนวคิด หลักการวิธีการวาดเส้น การวิเคราะห์โครงสร้างรูปทรงของวัตถุ แสงเงาระยะใกล้ไกล รวมถึงน้ำหนัก การพัฒนาไปสู่รูปร่างที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น กายวิภาคของคน สัตว์ ทิวทัศน์ อาคาร และการประยุกต์ใช้ทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   5801458

   พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กระบวนการหน้าที่ต่างๆ ในระบบธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ แนวคิดทางการตลาด การจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด มุมมองด้านการจัดการธุรกิจ กระบวนการจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การบัญชีและการเงิน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

   3 (3-0-6)
   5801470

   หลักการเขียนโปรแกรม

   พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน ตัวแปลภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกาศตัวแปร ประเภทของ ตัวแปร การรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล โครงสร้างควบคุมเพื่อการตัดสินใจและการทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง ตัวแปรแบบอาร์เรย์ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมเพื่อ ดำเนินการกับไฟล์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801473

   การเขียนบท ออกแบบตัวละครและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ

   การสร้างเนื้อเรื่อง การใช้ภาษาสื่อความหมาย การดำเนินเรื่อง และวิธีการเขียนสคริปต์ การสร้างบุคลิกตัวละคร การวางโครงเรื่อง การวางมุมกล้องที่ถ่ายทอดสู่ความเป็นภาพ พื้นฐานการออกแบบและวาดเส้นตัวละคร ฝึกทักษะการวาดเส้นที่แสดงถึงลักษณะท่าทาง ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละคร จากการวาดลายเส้น

   3 (2-2-5)
   5801481

   เทคโนโลยีเว็บ

   นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ พื้นฐาน การเขียนชุดคำสั่งภาษาสคริปต์ HTML5, XHTML, CSS และ JavaScript การใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบและสร้างเว็บเพจแบบคงที่และแบบพลวัต

   3 (2-2-5)
   5801483

   การเขียนโปรแกรมเชิงสื่อประสม

   โครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุ ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมสื่อประสม ที่เกิดจากการผสมด้วยภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง และตัวอักษรในการสร้างรูปแบบโต้ตอบ

   3 (2-2-5)
   5801495

   เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์

   หลักการออกแบบและผลิตสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์งานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หลักการออกแบบการใช้งานในลักษณะของ GUI เพื่อใช้งานด้าน วิธีการปฏิสัมพันธ์ในระบบ และการประยุกต์ใช้งานในการติดต่อโต้ตอบกับผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้สคริปต์ในการควบคุมการปฏิสัมพันธ์

   3 (2-2-5)
   5801502

   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

   การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติโดยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรูปทรงอย่างง่ายๆ และพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้น พื้นฐานการสร้างรูปทรงต่าง ๆ การกำหนดวัสดุ พื้นผิว และสีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ได้

   3 (2-2-5)
   5801503

   การออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย

   องค์ประกอบของการผลิตเสียงเพื่อใช้ในสื่อและภาพเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ คุณสมบัติของ อุปกรณ์และเครื่องมือในการบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน ฝึกใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ เพื่อการตัดต่อ เสียงการซิงโครไนซ์ของภาพและเสียง การวิเคราะห์สังเกตรวบรวม และออกแบบเสียงให้ เหมาะสมและสัมพันธ์กับสื่อหรือภาพเคลื่อนไหว

   3 (2-2-5)
   5801506

   เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   เทคนิคและวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสี เส้น เสียงและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการผลิต สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับภาพ เสียง และวิดีโอระบบ เครือข่ายและการเผยแพร่กราฟิกคอมพิวเตอร์ เสียง รวมทั้งการบันทึกภาพและเสียง พัฒนาการ ของเครื่องมือในการผลิตสื่อดิจิทัล เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว

   3 (2-2-5)
   5801514

   สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
   5801524

   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

   การใช้โปรแกรมสร้างรูปทรง 3 มิติ และการเคลื่อนไหวการสร้างรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่ายๆ แล้วพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้น พื้นฐานการสร้างรูปทรงของสิ่งมีชีวิต การกำหนดวัสดุ พื้นผิว สี และการใช้แสงในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นใน รูปแบบต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   5801526

   การสร้างวิชวลเอฟเฟกต์

   การออกแบบและการผลิตวิชวลเอฟเฟกต์เบื้องต้น อุปกรณ์ในการสร้างวิชวลเอฟเฟกต์ การใช้วิชวลเอฟเฟกต์ สำหรับแอนิเมชัน ภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง หรือเกม

   3 (2-2-5)
   5801529

   การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ และพัฒนาแอพลิเคชัน ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่นที่ การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ การทดสอบโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสาร

   3 (2-2-5)
   5801536

   โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1

   2 (0-4-2)
   5801537

   โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2

   การออกแบบโครงงาน พัฒนาโครงงาน ทำโครงงานที่ต่อเนื่องจากรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีมัลติ- มีเดีย 1 รวบรวมผลสำเร็จของโครงงานนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบตามข้อกำหนดของสาขาวิชา

   3 (0-6-3)
   5801544

   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง

   เทคนิคการสร้างรูปทรง 3 มิติขององค์ประกอบต่างๆ ในรายละเอียด ทั้งที่เป็นวัตถุและสิ่งมีชีวิต ที่มีความซับซ้อนของการทำให้เกิดรูปทรง และเรียนรู้กระบวนการในการทำให้องค์ประกอบนั้น เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกันได้ตามเนื้อเรื่องที่กำหนดไว้

   3 (2-2-5)
   5801545

   การจัดแสงขั้นสูง และสร้างภาพ 3 มิติ

   หลักการแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆ การกระจายการประมวลผล การจัดการการแสดงผลแบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูง ไลท์เทรซ เรดิโอซิตี้ และระบบโฟโตเมติกกับการจัดฉาก แสง เงา และลักษณะของพื้นผิววัตถุ การนำเข้ารูปแบบจากโปรแกรมต่างๆ

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801468

   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิทธิทางทรัพย์สิน และลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ความ รับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขัน จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ในเชิงจริยธรรม

   3 (3-0-6)
   5801469

   การเขียนโปรแกรมเกม

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเกม รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างเกมแบบง่าย ฝึกปฏิบัติการสร้างเกมคอมพิวเตอร์แบบง่าย

   3 (2-2-5)
   5801474

   ระบบฐานข้อมูล

   หลักการสำคัญของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์ ภาษามาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งสืบค้นข้อมูลความคงสภาพของสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ ระบบบริหารฐานข้อมูล และ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801492

   เทคโนโลยีเครือข่าย

   แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ โมเดล ระบบเครือข่ายแลน ชั้นกายภาพ ลำดับชั้นของโพรโตคอลในอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย โพรโตคอล ทีซีพี/ไอพี การจัดการไอพีแอดเดรส การทำสับเน็ต การกำหนดเส้นทาง ในเครือข่าย การทำงานของอุปกรณ์บนเครือขายคอมพิวเตอร์ เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์ มีการ ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงหรือซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง

   3 (2-2-5)
   5801496

   การออกแบบและผลิตเกมขั้นสูง

   ทิศทางอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเกม ตำแหน่งและความ รับผิดชอบของผู้พัฒนาเกมและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง การสร้างสรรค์เอกสารการออกแบบเกม (GDD) และการทดสอบการพัฒนาเกม (TDD) การผลิตเกมโดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   5801498

   เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย

   หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคของการถ่ายภาพเบื้องต้น การสื่อความหมายด้วยภาพ ส่วนประกอบและการทำงานของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล หลักการจัดองค์ประกอบภาพกระบวนการผลิต

   3 (2-2-5)
   5801504

   การจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

   การวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียโดยใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมในการจัดการโครงการและแผนงาน การกำหนดเกณฑ์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การวิเคราะห์งานและลำดับขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
   5801505

   การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

   กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลทางจิตวิทยาที่มีต่อผู้รับสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา หลักการเขียนบทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กฎหมายในการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

   3 (2-2-5)
   5801509

   การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน

   หลักการออกแบบมัลติมีเดียสำหรับสื่อการเรียนการสอน ประเภทของบทเรียนมัลติมีเดีย ทฤษฎี การเรียนรู้ที่ใช้สำหรับออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียการประเมินผลบทเรียน ปฏิบัติการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย

   3 (2-2-5)
   5801515

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมโดยมีเนื้อหาเน้นทฤษฎีซึ่งควรแก่การสนใจตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวเรื่องอาจ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

   3 (2-2-5)
   5801519

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

   การพัฒนาระบบมัลติมีเดียแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับมัลติมีเดีย การทำงานและการพิจารณาปัญหาของระบบงานมัลติมีเดีย การกำหนดความต้องการของผู้ใช้สื่อ การประเมินทางเลือกต่าง ๆ ของวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ระบบงานและการเสนอ วิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการออกแบบเครือข่าย ตลอดจนการจัดเตรียมบุคลากรการสร้างระบบ มัลติมีเดีย การทดสอบรายงานการติดตั้งระบบงานการเปลี่ยนแปลง ระบบงานและการจัดทำ เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

   3 (2-2-5)
   5801521

   หลักการของการประมวลผลภาพ

   เทคนิคการประมวลผลภาพ การสร้างสรรค์สเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์ด้วยภาพดิจิทัล และการเตรียมกราฟิกสำหรับการตีความทั้งของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801525

   การผลิตวิดีโอดิจิทัล

   หลักการ และเทคนิควิธีการถ่ายวิดีโอ การจัดแสง การกำหนดมุมกล้อง การตัดต่อวีดีโอ รวมถึงการผสมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษรให้เข้ากับวีดีโอ พัฒนางานวีดีโอเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

   3 (2-2-5)
   5801538

   การเขียนโปรแกรมเกมขั้นสูง

   การเขียนเกมด้วยภาษา และสคริปต์คอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่นภาษาจาวา ซีพลัสพลัส ไดเร็กเอ็กซ์ เพื่อการสร้างสรรค์เกมในรูปแบบต่าง อาทิ เกมเครือข่าย เกมจำลองสถานการณ์ เกมต่อสู้ และอื่นๆ รวมทั้งแนวทางการโปรแกรมเกมในอนาคต

   3 (2-2-5)
   5801546

   ความจริงเสมือน

   รูปแบบ และวิธีการจำลองโดยอาศัยวัตถุต่างๆ เป็นตัวต้นแบบทางความคิด จากนั้นนำมาจำลองเพื่อ ให้เกิดเป็นวัตถุที่มีความเหมือนกับของต้นแบบทุกประการหรือใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งต้องใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาสร้างโครงงานที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801123

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
   5801530

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ บริบททางสังคม ความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ตระหนักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   5801531

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23