Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (38 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (98 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800479

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่านฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะ สัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5800522

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   5801129

   ฟิสิกส์ 1

   หน่วยการวัด ความแม่นยำ และความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่ง และการเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของ สสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตรา การไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801130

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 1 เช่น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด การตกอย่างอิสระของวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มฟิสิกัล การหาค่าความจุความร้อน จำเพาะ และการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ

   1 (0-2-1)
   5801142

   ฟิสิกส์ 2

   ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสงและทัศนอุปกรณ์ คลื่นเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   5801143

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 เช่น ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร R-C เครื่องชั่งกระแส การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กภายนอกตัวนำ โมเมนต์แม่เหล็ก เฟร์โรแมกเนติกฮิสเทอรีซิส เลนส์ การวัดรังสี

   1 (0-2-1)
   5801145

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

   สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและ การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น ผลการแปลง ลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   5801187

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801188

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   5801232

   ชีววิทยาทั่วไป

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   5801233

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   5801406

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์ โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   5801415

   แคลคูลัส 2

   ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   5801465

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (43 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801144

   กลศาสตร์คลาสสิก

   วิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ แรงศูนย์กลาง พลวัตของระบบอนุภาคแรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง กลาสตร์แบบลากรานจ์

   3 (3-0-6)
   5801146

   ฟิสิกส์ของคลื่น

   กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิด และการเคลื่อนที่ของคลื่นตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สมการคลื่นผลเฉลยของสมการพลังงานและโมเมนตัมของคลื่น การรวมกัน ของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การแทรกสอดและการเลี้ยวแบนของคลื่น โพลาไรซ์ของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801147

   ฟิสิกส์นิวเคลียร์

   นิวเคลียสของอะตอม แรงนิวเคลียร์และเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎีการสลายให้รังสีอัลฟา รังสีบีตาและรังสีแกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี สมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสีทั้งที่มีในธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ้น ตารางนิวไคลด์และแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เครื่องวัดรังสี ประโยชน์ โทษและการป้องกัน อันตรายจากรังสี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน

   3 (3-0-6)
   5801148

   คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1

   พีชคณิตของเวกเตอร์และการแปลงพิกัด เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลเชิงเส้น เชิงผิว และเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทของเกาส์ สโตกส์ กรีน เทนเซอร์และเมทริกซ์ การประยุกต์ทางฟิสิกส์

   3 (3-0-6)
   5801150

   คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2

   อนุกรมกำลัง อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ ตัวแปรและฟังก์ชันเชิงซ้อน ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงแบบลาปลาซ สมการอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการแยกตัวแปร การประยุกต์ทางฟิสิกส์

   3 (3-0-6)
   5801153

   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

   พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและอันตรกิริยาแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต และแม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กในสสาร วิธีการแก้ปัญหาทางไฟฟ้าสถิต ไดอิเล็กตริก ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของแอมแปร์ สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ สมบัติทาง แม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ สมการของแม็กซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   5801154

   การสั่นและคลื่น

   การสั่นโดยอิสระของระบบที่มีหนึ่งและหลายดีกรี การสั่นที่มีการหน่วงและกระตุ้น การสะท้อนและ โมดูเลชันของคลื่นดล และขบวนคลื่น โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นสองมิติและสามมิติ

   3 (3-0-6)
   5801162

   กลศาสตร์ควอนตัม 1

   ปริภูมิเวกเตอร์ของฮิลเบิร์ท ความสัมพันธ์ของการสลับที่ ตัวดำเนินการ สมการชโรดิงเจอร์ บ่อศักย์ กำแพงศักย์ สัมประสิทธิ์การส่งผ่านและการสะท้อน การทะลุทะลวง ตัวสั่นฮาร์มอนิก อนุภาคมูลฐานเบื้องต้น ศักย์ศูนย์กลาง อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม การรวมโมเมนตัมเชิงมุม ปฏิกิริยาระหว่างสปินกับวงโคจร ผลซีมานน์ วิธีการประมาณค่า ทฤษฎีการรบกวน การแปรผัน อะตอมฮีเลียม อนุภาคเหมือน ศักย์แบบคาบ แถบพลังงาน

   3 (3-0-6)
   5801163

   อุณหพลศาสตร์

   ระบบทางอุณหพลศาสตร์อุณหภูมิความร้อน งาน พลังงานภายใน เอนโทรปีพลังงานอิสระ กฎของ อุณหพลศาสตร์ การแปลงเฟส การประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   5801169

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง

   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ขั้นกลาง โดยให้ผู้เรียนคุ้ยเคยกับอุปกรณ์และ ขั้นตอนการใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน การทดลองที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ สถานะของสสาร นิวเคลียร์และอนุภาคฟิสิกส์เบื้องต้น

   2 (0-2-1)
   5801170

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง

   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ขั้นสูง โดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในการทำโครงงานวิจัย การทดลองที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อะตอมและโมเลกุล อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ ยูวีและวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

   2 (0-2-1)
   5801173

   สัมมนาฟิสิกส์

   ศึกษาค้นคว้าฟิสิกส์ตามความสนใจ โดยการค้นคว้า นำผลงานและความรู้ทางด้านฟิสิกส์ หรือปัญหาทางฟิสิกส์มาอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน

   1 (0-2-1)
   5801175

   ฟิสิกส์ยุคใหม่

   ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดำ คุณสมบัติคู่ของคลื่นและอนุภาคหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอกซ์ เลเซอร์ กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี และอนุภาพมูลฐาน

   3 (3-0-6)
   5801176

   ฟิสิกส์เชิงสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์และนิยามเชิงสถิติของเอนโทรปี ฟังก์ชันการแจกแจง การแจกแจงเชิงทวินาม เกาส์เซียน ปัวส์ซอง ความหนาแน่นสถานะ การแจกแจงพลังงาน การเปลี่ยนเฟส สถิติแมกซ์เวล–โบส์มาน เฟอมิ-ดิเรกและโบส์-ไอสไตน์

   3 (3-0-6)
   5801186

   โครงงาน

   โครงงานทางฟิสิกส์ด้านทฤษฎีหรือด้านการปฏิบัติ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

   2 (0-4-2)
   5801300

   ดาราศาสตร์และอวกาศ

   ความรู้เบื้องต้นในการดูดาว ธรรมชาติและสมบัติของแสงที่นำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของวัตถุท้องฟ้า ทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ลักษณะและปรากฏการณ์ของวัตถุท้องฟ้า เริ่มจากวัตถุที่อยู่ใกล้โลกและวัตถุที่อยู่ในระบบอื่น ๆ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ยานอวกาศ ความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (16 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5801121

   วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

   ความรู้พื้นฐานการวิจัยวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัย การเขียน เค้าโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

   3 (2-2-5)
   5801127

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและ การเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   5801132

   ฟิสิกส์สำหรับสาธารณสุข

   การวัด กฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมบัติของ ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง คลื่น รังสีและกัมมันตภาพรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับวัตถุ การวัดปริมาณรังสี เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ สุขภาพ การใช้รังสีเพื่อสุขภาพ ผลทางชีววิทยาของรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 10 การทดลอง

   3 (2-2-5)
   5801133

   ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

   การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนทื่แบบหมุน สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน แสง เสียง หน่วยและการวัด เวกเตอร์ แรง แรงใน ต่างระนาบ สมดุล สมการการเคลื่อนที่จุดศูนย์ถ่วง โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัมเชิงมุม งาน พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   5801134

   ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

   ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า และสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า กระแสตรง และอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์ ตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ อิเลคตรอน กัมมันตภาพรังสี

   3 (3-0-6)
   5801135

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1

   1 (0-3-0)
   5801136

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 2

   1 (0-3-0)
   5801141

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง สมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุ ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   5801149

   วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า นิยามและกฎต่างๆ ทางไฟฟ้า สัญญาณและรูปคลื่นของสัญญาณต่างๆ หลักการและวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทั่วไป ออปแอมป์และการใช้งาน วงจรกระแสตรง ศึกษาวงจรขั้นมูลฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R, L, C สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นรูปไชน์ ฮาร์โมนิกส์ฟังก์ชัน และกราฟสัญญาณไฟฟ้าพารามิเตอร์ของสัญญาณพัลส์ การแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้าแบบลีเนียร์ ดิฟเฟอร์เรนซิเอเตอร์และอินติเกรเตอร์

   3 (2-2-5)
   5801151

   ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน

   การเข้ารหัสและการถอดรหัส ไมโครโปรเซสเซอร์ ดิจิตอลซิกแนลโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ การกำหนดแอดเดรส ระบบบัส การขับบัส การมัลติเพลกซ์สัญญาณ การแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกและอนาลอกเป็นดิจิตอล ซอฟท์แวร์สำหรับการประสาน เทคนิคและมาตรฐานการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล การออกแบบและสร้างวงจรมาตรฐาน พร้อมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างน้อย 8 การทดลอง

   3 (2-2-5)
   5801152

   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

   ทฤษฎีและการใช้งานเกี่ยวกับตัวนำ ตัวต้านทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนำ โครงสร้างสัญลักษณ์ แบบและชนิดตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ รีเลย์ สมบัติทางฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ ไดโอด วงจรกรองกระแสแบบต่าง ๆ และฟิลเตอร์แบบต่าง ๆ กราฟลักษณะสมบัติ ค่าพารามิเตอร์ และค่าสำคัญต่างๆ ที่บอกไว้ในคู่มือของไดโอดและทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ การศึกษาชนิดและการประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ ทั้งแบบดิจิตอลและแบบลิเนียร์ ไอซี ไอซีออปแอมป์

   3 (3-0-6)
   5801155

   ความแข็งแรงของวัสดุ

   ทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ประกอบโลหะและอโลหะความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับ โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกล ความเค้น ความเครียด โมดูลัสยืดหยุ่นและส่วนปลอดภัย ในการออกแบบเครื่องกล

   3 (2-2-5)
   5801156

   ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์

   สมดุลของการยืดหยุ่นของพอลิเมอร์ ลักษณะการจัดตั้งของโมเลกุลขณะยืด การผ่อนคลาย ความเครียดในพอลิเมอร์ การไหลของพอลิเมอร์ ลักษณะการเคลื่อนไหวของพอลิเมอร์ สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางกล ความแข็งแรง ความทนทานต่อการฉีกขาด การซึมของก๊าซทะลุผ่านของพอลิเมอร์ การแปรสภาพสมบัติทางฟิสิกส์ของพอลิเมอร์

   3 (3-0-6)
   5801157

   รังสีวิทยา

   ศึกษาเกี่ยวกับ Basic Wave Mechanics หลักการแผ่รังสี การตรวจวัดปริมาณรังสี การนำรังสีไปใช้ทางการแพทย์ เกษตรและอุตสาหกรรม กิจกรรมนิวเคลียร์ ผลผลิตโทษของรังสี การป้องกันและปัญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะแวดล้อมและชีวิต ทฤษฎีแสงต่าง ๆ คลื่นที่เป็นอนุภาคได้ Planck’s Quantum theory of black body radiation ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก รังสีเอกซ์ X-Ray diffraction ปรากฎการณ์ ควอนตัม อนุภาคพื้นฐานต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ยุคใหม่

   3 (3-0-6)
   5801158

   วัสดุศาสตร์เบื้องต้น

   โครงสร้างผลึก สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุประเภท เซรามิก โลหะ พอลิเมอร์และสารกึ่งตัวนำ การผลิต และการใช้ประโยชน์

   3 (3-0-6)
   5801159

   ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์

   สมมาตรของผลึก การประยุกต์ทฤษฎีกลุ่ม ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน วิธีการทดลองหาโครงสร้างของผลึกโดยรังสีเอกซ์

   3 (3-0-6)
   5801160

   ทัศนศาสตร์

   คุณสมบัติทางแสง ระนาบเรียบและปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์

   3 (3-0-6)
   5801161

   สวนศาสตร์

   สมการของคลื่นเสียง การเดินทางของคลื่นเสียงผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน ตัวกรองและตัวขยายกล้อง การนำเอาวิชาสวนศาสตร์ไปใช้ในทางสถาปัตยกรรม

   3 (3-0-6)
   5801164

   พลังงานแสงอาทิตย์

   ลักษณะทางกายภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ และการวัดรังสีดวงอาทิตย์ ทฤษฎีของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ สมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ ตัวเก็บรังสีแบบแบบรวมรังสี ระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ การออกแบบระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ การทำความเย็นด้วยแสงอาทิตย์ เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการแสงอาทิตย์

   3 (3-0-6)
   5801165

   พลังงานลม

   วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของไหล ลักษณะของลม การศึกษาทิศทางชนิดของลมประเภทต่างๆ แรงที่กระทำของของไหล การประยุกต์ประโยชน์การใช้งานของลม

   3 (3-0-6)
   5801166

   ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โฟโตโวลตาอิก

   คุณลักษณะของพลังงานแสงอาทิตย์ คุณลักษณะแสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทฤษฎีแถบพลังงาน ทฤษฎีการเคลื่อนที่ในแถบนำ การก่อเกิดและการรวมตัว รอยต่อ การวิเคราะห์รอยต่อ p-n เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดียว เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง การจัดการแสง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ วิศวกรรมระบบพลังงานแสงอาทิตย์โฟโตโวลตาอิก การประยุกต์และข้อพิจารณาทางประสิทธิภาพ และเศรษศาสตร์

   3 (3-0-6)
   5801167

   อุณหพลศาสตร์ประยุกต์

   งานและความร้อน กฏข้อที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่งทาง อุณหพลศาสตร์ประยุกต์ สมบัติสารบริสุทธิ์ เอนโทรปี กฏข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์ อเวเลบิลิตีการวิเคราะห์ กฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฎจักรเครื่องยนต์ความร้อน การผลิตกำลังของเครื่องยนต์ ความร้อน

   3 (3-0-6)
   5801168

   แหล่งพลังงานทดแทน

   แหล่งพลังงานในโลกและในภูมิภาค ยุทธวิธีการแปลงรูปและเศรษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อน

   3 (3-0-6)
   5801171

   ปฏิบัติการฟิสิกส์พลังงาน

   ปฏิบัติการพื้นฐานในทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การทดลอง เพื่อแนะนำเครื่องมือ เทคนิคการทดลองต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานโดยการสังเกตทางกายภาพ การทดลองสมรรถนะของพัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัด และกังหัน วัฎจักรการทำความเย็นแบบจำลอง เครื่องปรับอากาศ และกลศาสตร์ของแข็ง

   1 (0-2-1)
   5801172

   ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

   1 (0-2-1)
   5801174

   กลศาสตร์ควอนตัม 2

   หลักแห่งความไม่แน่นอน เลขควอนตัม สมการชเรอดิงเงอร์ที่ขึ้นกับเวลา การเคลื่อนที่ของอนุภาคในมิติเดียวและหลายมิติ โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน วิธีการประมาณ สมการคลื่นในเชิงสัมพัทธภาพและปัญหาของการกระเจิง

   3 (3-0-6)
   5801177

   เครื่องวัดไฟฟ้า

   มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด โครงสร้าง หลักการทำงานและการนำไปใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้า ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องวัดแรงดัน ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความถี่ เครื่องเพาเวอร์แฟคเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องวัดแบบบริดจ์ออสซิลโลสโคป มิเตอร์แบบดิจิตอล

   3 (2-2-5)
   5801178

   สมบัติวัสดุ

   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลและโครงสร้างผลึกที่มีต่อสมบัติของวัสดุนาโน ทั้งทางกายภาพเคมี ทางแสงและทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   5801179

   การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

   การจัดการและการวางแผนการใช้พลังงาน การวิเคราะห์พลังงาน ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง มอเตอร์ เครื่องสูบ และเครื่องอัดหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายส่งการผลิตกำลัง ไฟฟ้า การวิเคราะห์พลังงานความร้อน ในอุปกรณ์ความร้อน หม้อไอน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย

   3 (3-0-6)
   5801180

   เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม

   หลักการทางเคมีของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น สมบัติของผลิตภัณฑ์ การทำงานของโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ กระบวนการปรับสภาพก๊าซธรรมชาติและของเหลวที่มี ปนอยู่ในก๊าซธรรมชาติ แนวทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเคมีอินทรีย์

   3 (3-0-6)
   5801181

   เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์

   การวัด หน่วยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแม่นยำในการวัด การเก็บข้อมูลในการวัดค่าเฉลี่ย โวลมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ และการออกแบบวงจรแบบบริดจ์แบบต่างๆ และการวัด อิมพิแดนซ์ด้วยวงจรบริดจ์ หลักการวัดความถี่แบบต่างๆ การวัดความถี่ด้วยวงจรเรโซแนนซ์ การใช้ออสซิลโลสโคป การวัดขนาดของรูปสัญลักษณ์ต่างๆ การวัดความถี่ การวัดมุมเฟส การเปลี่ยนสัญญาณ A/D และ D/A การเปลี่ยนแรงดันเป็นความถี่

   3 (3-0-6)
   5801182

   วัสดุศาสตร์

   ทฤษฎีอะตอมทางวัสดุ โครงสร้างผลึกและส่วนบกพร่อง การแพร่และการเคลื่อนสถานภาพของอิเล็กตรอนในทางแข็ง ชนิดของแข็ง สมบัติของวัตถุ ไดอะแกรมสมดุลและโครงสร้างอย่างละเอียดทางโลหะ การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร การพันและการลื่นไถล การหลอมโลหะและการหล่อ อิทธิพลของการขึ้นรูปร้อนและเย็น การคืนตัวและการตกผลึกใหม่ การเจริญเติบโตของเม็ดโลหะ กระบวนปรับปรุงสมบัติ โดยใช้ความร้อน การกัดกร่อนและวิธีป้องกัน สมบัติต่าง ๆ ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและพวกอโลหะ

   3 (3-0-6)
   5801183

   การถ่ายโอนความร้อน

   หลักพื้นฐานและรูปแบบของการถ่ายเทความร้อน สภาพการนำความร้อนแบบหนึ่งมิติและสองมิติในสภาวะเสถียรและไม่เสถียร การวิเคราะห์มิติ การพาความร้อนแบบอิสระ การพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน ปัญหาการถ่ายเทความร้อนแบบผสม และ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

   3 (3-0-6)
   5801184

   การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน

   การใช้พลังงานในประเทศไทย หลักการเบื้องต้นทางการจัดการพลังงาน การวางแผนเพื่อการจัดการพลังงาน การตรวจสอบพลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ภาพรวมของกระบวนการพลังงานในอาคาร ความต้องการสภาพแวดล้อมภายในอาคารและการจัดการ การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ รูปทรงและการวางตำแหน่งของอาคาร การสำรวจวิเคราะห์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ทางเลือกของวิธีการจัดการพลังงาน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงานและด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

   3 (3-0-6)
   5801185

   เทคโนโลยีนิวเคลียร์

   แหล่งกำเนิดรังสีนิวเคลียร์และการตรวจวัด ปฏิบัติกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุ การควบคุมปริมาณ รังสี การผลิตนิวตรอน กระบวนการแตกตัว การแพร่และการช้าลงของนิวตรอน ทฤษฎีเบื้องต้น ของเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เชื้อเพลิงตัวควบคุมการแผ่รังสีและวัสดุโครงสร้าง ชนิดของเตาปฏิกรณ์ และมาตรการความปลอดภัย การนำไปประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรม เช่น การวัดอัตราการไหล ความหนาแน่น ความชื้น การตรวจรอยเชื่อมรอยรั่วต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   5801301

   ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1

   กลศาสตร์ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะ โครงสร้างของดาวเคราะห์ กำเนิดของเอกภพ เครื่องมือทางดาราศาสตร์ และเทคนิคการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (3-0-6)
   5801302

   ดาราศาสตร์เบื้องต้น 2

   ดาวและแกแลกซี บรรยากาศและใจกลางของดาว สเปกตรัมของดาว การจำแนกดาว และแกแลกซี วิวัฒนาการของดาว

   3 (3-0-6)
   5801303

   ธรณีวิทยา

   ความหมาย ประวัติและขอบเขตของธรณีวิทยา รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสร้างส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก สมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่าง ๆ บนผิวโลก วัฏจักร ยุคประวัติทางธรณีวิทยา โดยสังเขป เชื้อเพลิงธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   5801304

   ธรณีฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน

   โลกและระบบสุริยะจักรวาล ธรณีแปรสัณฐาน สภาวะแม่เหล็กโลกและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล คลื่นไหวสะเทือนและการเคลื่อนที่แบบคลื่น การศึกษาด้านแผ่นดินไหว แรงโน้มถ่วงของโลกและความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง การถ่ายเทความร้อนภายในโลก การหาอายุของโลก โครงสร้าง ภายในของโลก

   3 (3-0-6)
   5801305

   วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

   ฟิสิกส์ โครงสร้าง และกลไกการถ่ายเทพลังงานของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร; วัฏจักรเคมี; แก๊สเรือนกระจก; ทฤษฎี Gaia; ประวัติศาสตร์โลก; ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์; แบบจำลองภูมิอากาศ; วิศวกรรมธรณี; การผลิต การเก็บ และการแจกแจงพลังงาน; การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน; มลพิษ ของทิ้ง และการแปรใช้ใหม่; การผลิตอาหาร; เศรษฐศาสตร์ของการลดแก๊สเรือนกระจก; ประชากรโลกและพฤติกรรมมนุษย์

   3 (3-0-6)
   5801306

   ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

   3 (3-0-6)
   5801459

   คอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์

   พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เรียน

   3 (2-2-5)
   5802069

   ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5802059

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   5802060

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23